Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Kerkelanden Eenrum
1664-1692

Search this site
powered by FreeFind


Ontvangsten van huurders van "kercke Landen en heemsteden" van de kerk en kosterij te Eenrum.

Dit is een extract van de lijsten zoals die voorkomen in toegang 216, inventarisnr 290 "Hervormde gemeente Eenrum" in het R.A. te Groningen.
(type- en/of leesfouten voorbehouden)

Per stuk land wordt in 1664 een beschrijving gegeven met in de daarop volgende jaren meestal slechts het aan huur betaalde bedrag. De bedragen worden gegeven in daalders, stuivers en plakken (een daalder = 30 stuivers; een stuiver = 8 plakken).


1664  
Ontfanck van't jaer 1664 van de kercke Landen en heemsteden
Eisso Weersema gebruickt twintig Jucken uitterdijck, heft in de voorgaende 18[?] jaeren op Gregorij ao 1664 geexpireert, jaerlix achtentig Dall te huire gegeven ende sestig Dall. geschenck. Sal bij provisie in't gebruick blijven be? ten tijt d' EE heer Joest Lewe met de kerckvoogden het uitterdijck met de dijck en queller hebben gevisiteert.
Ende heft het jaer huir van Vierensestig betaelt met achtentig Dall. 80-0-0
Heepke Jans in plaetse van Jan Hibes[?] gebruikckt Vijf Jucken uiterdijck, heft de gehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestig, jaerlix voor Vijfentwintig Dall.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met Vijftentwintich Dall. 25-0-0
Melle Jacobs gebruickt Vijftijn Jucken uitterdijckx Landt, heft daer van in de ses voorgaende jaeren geexpireert op Gregorij ao 1664 jaerlix te huire gegeven Vijftenseventich Dall. sal continueren op d' olde huire ses jaeren anvangende op Gregorij ao Vierensestig ende tot examinatie van ?ij? clachten ?ij? gecommitteert d'EE heer Joest Lewe met de kerckvoogden.
Heft het jaer huir van vierensestig betaelt met Vijftenseventig Dall. 75-0-0
Peter Alberts gebruickt twieenviertich Jucken behuist Landt, heft deselve wider op nieuws ingehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao 1664 jaerlix voor Vierennegentich Dall. Vijftijn Stuiv. ende een half jaer geschenck.
Heft het halve jaer geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met hondert eenenviertich Dall twieentwintich Stuiv. Vier pl. 141-22-4
Henrick Eemes gebruickt achtentwintich Jucken beklemt Landt, heft deselve weder opnieuws ingehuirt voor de tijdt van ses jaeren, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor seventich Dall. ende een half jaer geschenck.
Heft het halve jaer geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met hondertvijf
Dall. 105-0-0
Peter Arents gebruickt een Juck Landes, heft daer van jaerlix Vijf Dall. te huir gegeven, sal continueeren op d'olde huire ses jaeren, anvangende op Gregorij ao Vierensestich. 5-0-0
Tamme Renjes gebruickt Viertijndehalf Jucken uitterdijck vrij van behuisinge. Heft in de voorgaende ses jaeren, op Gregorij ao Vierensestich geexpireert jaerlix Vijfenviertich Dall. te huire gegeven ende een half jaer huir tot geschenck. Sal bij provisie in't gebruick blijven bestertijdt d'EE heer Joost Lewe met de kerckvoogden het uitterdijck met de dijck ende queller hebben besichtiget.
Heeft het jaer huir van Vierensestich betaelt met Vijfenviertich Dall. 45-0-0
Peter Haijes gebruickt Vier Jucken vrij van behuisinge. Heeft de gehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich voor sestijn Dall. jaerlix.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met sestijn Dall. 16-0-0
Heine Roelefs gebruickt drie Jucken Landt vrij van behuisinge, heft deselve op nieuwes ingehuiret ses jaeren lanck anvangende op Gregorij ao Vierensestich voor twaelf Dall. jaerlix met een half jaer geschenck.
Heft het halve jaer geschenck ende het jaer huir van vierensestich betaelt met achtijn Dall. 18-0-0
Ebel Rewerts gebruickt twie jucken Landes vrij van behuisinge, heft deselve weder op nieuws gehuirt ses jaeren lanx anvangende op Gregorij ao vierensestich voor acht Dall. jaerlix ende een half jaer toe geschenck.
Heft het halve jaer geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met twalf Dall. 12-0-0
Arent Jacobs in plaetse van Rickert Claessens weduwe gebruickt Vier Jucken uitterdijck vrij van behuisinge heft deselve gehuirt ses jaeren lanck anvangende op Gregorij ao Vierensestich jaerlix voor twintich Dall.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met twintich Dall. 20-0-0
Derck Weersema gebruickt twie Jucken Landes heft daervan jaerlix te huire gegeven Vier Dall. ende een half jaer geschenck, continueert op d'olde huir en geschenck ses jaeren lang anvangende op Gregorij ao Vierensestich.
Heft het halve jaer geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met ses Dall. 6-0-0
Jan Dercks gebruickt anderhalf Jucken vrij van behuisinge, heft deselve weder op nieuws ingehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor ses Dall. met een half jaer huir tho geschenck.
Heft het halve haer geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met negen Dall. 9-0-0
Cornelis Ennes weduwe gebruickt een heemstede heft deselve op nieuws gehuirt ses jaeren langs anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor twie Dall, twintich Stuiver.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met twie Dall. twintich Stuiver, 2-20-0
Mester Ulphart Sickes gebruickt een heemstede heft daer van in de laeste jaeren te huire gegeven een gl sal continueren op d'olde huire ses jaeren Langs anvangende op Gregorij ao Vierensestich.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met twintig Stuiv. :-20-0
Henrick Geerts ende Ave[?] sijn huisfrouwe gebruicken een heemstede, dat Griete Frericks in de huire heft gehadt, ende jaerlix twie Dall. twintich Stuiv. te huire heeft gedaen. Dit heemstede solen Henrick Geerts ende Ave sijn huisfr. haer Levent langs sonder huire gebruicken, om hunne hooge olderdoems ende armoets halven volgens resolutie der EE heeren Collatoren van de 6 Decembr ao 1664. Ergo pro memoria jaerlix te kercke te tekenen dat het niet mach vervremde. Henrick Geerts heft langest gelevet ende is in de herfst ao 1669 verstorven.
Het Clopheem[?] heft eertijts jaerlix drie Dall. te huire gedaen, waer van de Coster de huire beurt. Ergo alhijr pro memoria.
Jan Harckes gebruikt een heemstede, heft deselve weder op nieuwes gehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor twie Dall. twintich Stuiv.
Heeft het jaer huir van Vierensestich betaelt met twie Dall. twintich Stuiv. 2-20-0
Casper Willems in plaetse van ??eme Popkes weduwe gebruickt derdehalf jucken Landes vrij van behuisinge, heft deselve gehuirt ses jaren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor tijn Dall. Sud[?] hebben de EE heeren Collatoren Casper Willems het geschenck wegens d' overdracht geremitteert om sijn soberen stants halven.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met tijn Gull. 10-0-0
Roelef Abels gebruickt een heemstede heft eertijts achtenhalf br[?] Stuiv. te huire gedaen, waer van hij ende sijn tegenwoordige huisfr. haer levent lang geen huire solen geven, om reden in de voorige inhuiringe vervattet. Ergo alhijr pro memoria.
Heile de weduwe heft een half juck Landes van de kercke in de huire gehadt, ende daer was jaerlix twie Dall. te huire gegeven, sal continueren op de olde huire ses jaeren langh, anvangende op Gregorij ao Vierensestich. 2-0-0
Ontfanck van't jaer 1664 van de Praebende Landen
Onne Sijwerts gebruickt Viertijn Jucken Landes vrij van behuisinge, heft deselve weder op nieuws ingehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich jaerlix voor sesensestich Dall vijftijn Stuiv.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met sesensestich Dall. Vijftijn Stuiv. 66-15-0
Oesebrandt Jansen gebruickt Vierdehalf Jucken vrij van behuisinge, heft deselve weder op nieuwes ingehuirt ses jaeren lanck anvangende op Gregorij ao Vierensestich voor achtijn Dall twintich Stuiv jaerlix.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met achtijn Dall. twintig Stuiv. 18-20-0
Arent Jacobs in plaetse van Rickert Claessens weduwe gebruickt acht Jucken Landes vrij van behuisinge heft de gehuirt ses jaeren langh anvangende op Gregorij ao Vierensestich voor Viertich Dall. jaerlix onder twie golden ducatons geschenck, dat hij in plaetse van sijn zall. Moeder als Meijer is angenoomen.
Heft het geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met sestich Dall. 60-0-0
Peter Alberts gebruickt derdehalf Jucken vrij van behuisinge, heft deselve weder op nieuwes ingehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor tijn Dall.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met tijn Dall. 10-0-0
Heepke Jans in plaetse van Jan Aikes[?] gebruickt twieentwintich Jucken vrij van behuisinge, heft de gehuirt ses jaeren langh, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor twieenachtentich Dall. Vijftijn Stuiver Ende vijftich gl. geschenck
Heft het geschenck ende het jaer huir van Vierensestich betaelt met hondert vijftijn Dall. Vijfentwintich Stuiv. 115-25-0
Willem Peters weduwe gebruickt een Juck Landes vrij van behuisinge, heft het selve gehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor Vijf Dall. tijn Stuiv.
Heft het jaer huir van Vijfensestich[?] betaelt met Vijf Dall. tijn Stuiv. 5-10-0-
Meerten Gerbrants getrouwet an Tonijs Jarchs weduwe gebruickt seven Jucken Landes vrij van behuisinge heft de selve gehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao Vierensestich, jaerlix voor vijfendertich Dall. Sal geen geschenck geven, ter oorsake dat hij nieuwe meijer is geworden om sijn kleine stief kinders halven.
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met Vijfendertich Dall. 35-0-0
Lijsebeth Menckes gebruickt Vijf Jucken vrij van behuisinge heft deselve weder op nieuwes gehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregrij ao Vierensestich, jaerlix voor Vijfentwintich Dall. sonder geschenck.
Heeft het jaer huir van Vierensestich betaelt met Vijfentwintich Dall. 25-0-0
Peter Popkes gebruickt een heemstede, heft daer van bevorens te huire gegeven een Dall. twintig Stuiv. Sal continueeren ses jaeren, anvangende op Gregorij ao Vierensestich voor d'olde huir. Is verstorven ende sijn soon Minnelt Peters is in sijn plaetse getreden. Is oock verstorven met sijn huisfr.
Alzoo Mester Jan Coster heft twie jaeren achterstallige huire in de beschrijvinge over Peter Popkes goederen heft laten antekenen, ende in cas van praeferentie ??? een jaer is geadmitteert. Soo is van't eerste 1 mox[?] niet gecoomen.
Pauwel Jans gebruickt anderhalf Jucken Landes vrij van behuisinge, heft deselve weder op nieuwes ingehuirt ses jaeren lanck, anvangende op Gregorij ao 1664 voor ses Dall. jaerlix
Heft het jaer huir van Vierensestich betaelt met ses Dall. 6-0-0
De huiren ende geschencken vant jaer 1664 van de kercke Landen ende heemsteden belopen Vijhondert Vierenseventich Gull. 22 St. 4 pl. dico 574-22-4
Ende was de Praebende Landen en heemstede drie hondert twieenviertich Dall 10 st. 342-10-0
Facit te samen negen hondert seventijn Dall twie stuiver vier pl. 917-2-4

1665
Ontfanck van t jaer 1665 van de kercke Landen en heemsteden
Eisso Weersema heft het jaer huir van 1665 bet met 80-0-0
Heepke Jans heft het jaer huir van 1665 betaelt met 25-0-0
Melle Jacobs heft het jaer huir van 1665 betaelt met 75-0-0
Peter Alberts heft de huir van 't jaer 1665 betaelt met 94-15-0
Henrick Eemes heft de huir vant jaer 1665 betaelt 70-0-0
Peter Arents 5-0-0
Tamme Renjes heft de huir vant jaer 1665 bet met 45-0-0
Peter Haijes heft het jaer huir van 1665 betaelt met 16-0-0
Heine Roelofs wedw heft de huir van't jaer 1665 bet met 12-0-0
Ebel Rewerts heft de huir vant jaer 1665 betaelt met 8-0-0
Arent Jacobs heft de huir vant jaer 1665 betaelt met 20-0-0
Derck Weersema heft de huir vant jaer 1665 bet met 4-0-0
Jan Dercks heft de huir vant jaer 1665 betaelt met 6-0-0
Cornelis Ennes wedw heft de huir vant jaer 1665 bet met 2-20-0
Mester Ulphart Sickes heft de huir vant jaer 1665 bet met 0-20-0
Henrick Geerts heft int jaer 1665 geleeft ergo Nihil 0-0-0
Het clopheem heft jaerlix drie Gull. te huire gedaen waer van de E'erster de huire beurt ergo alhijr pro memoria 0-0-0
Jan Harckes heft de huir vant jaer 1665 betaelt met 2-20-0
Casper Willems wedw heft de huir vant huir 1665 bet met 10-0-0
Heile de weduwe 2-0-0
Ontfanck vant jaer 1665 van de Praebende Landen ende een heemstede
Onne Sijwerts heft het jaer huir van 1665 betaelt met 66-15-0
Oesebrandt Jansen heft het jaer huir van 1665 betaelt met 18-20-0
Arent Jacobs heft de huir vant jaer 1665 betaelt met 40-0-0
Peter Alberts heft de huir van't jaer 1665 betaelt met 10-0-0
Heepke Jans heft de huir vant jaer 1665 betaelt met 82-15-0
Willem Pieters wed heft de huir van't jaer 1665 betaelt met 5-10-0
Meerten Gerbrants heft de huir vant jaer 1665 bet met 35-0-0
Lijsebeth Menckes heft de huir van't jaer 1665 betaelt met 25-0-0
Peter Popkes dochter Geertjen heft de huir vant jaer 1665 bet met 1-20-0
Pauwel Jans heft de huir van't jaer 1665 betaelt met 6-0-0
De huire van't jaer 1665 van de kercke Landen en heemsteden belopt Vier hondert achtenseventig Gull. Vijftijn Stuivr dico 478-15-0
Ende van de Praebende Landen en heemsteden twie hondert negentig Gull. twintig Stuiv, dico
290-20-0
Facit te samen Seven hondert negenensestig Gull. Vijf st. dico 769-5-0

1666
Ontfanck van 't jaer 1666 van de kercke Landen en heemsteden
Eisso Weersema wedw heeft de huir van't jaer 1666 bet met 80-0-0
Heepke Jans heft het jaer huir van 1666 betaelt met 25-0-0
Melle Jacobs heft de huir van t jaer 1666 betaelt met 75-0-0
Peter Alberts heft de huir van t jaer 1666 betaelt met 94-15-0
Henrick Eemes heft de huir vant jaer 1666 bet met 70-0-0
Peter Arents 5-0-0
Tamme Renjes 45-0-0
Peter Haeijes heft de huir van't jaer 1666 betaelt met 16-0-0
Heine Roelofs wedw heft het jaer huir van 1666 bet met 12-0-0
Ebel Rewerts heft de huir van't jaer 1666 betaelt met 8-0-0
Arent Jacobs heft de huir van't jaer 1666 bet met 20-0-0
Derck Weersema heft de huir van't jaer 1666 bet met 4-0-0
Jan Dercks heft de huir van't jaer 1666 betaelt met 6-0-0
Cornelis Ennes weduwe heft de huir van't jaer 1666 bet met 2-20-0
Mester Ulphart Sickes heft de huir van't jaer 1666 bet met 0-20-0
Henrick Geerts heft int jaer 1666 gelevet Ergo Nihil
Het clopheem heft jaerlix drie Gull. te huire gedaen waer van de Coster de huire beurt Ergo pro memoria
Jan Harckes heft de huir vant jaer 1666 betaelt met 2-20-0
Casper Willems wed heft de huir van't jaer 1666 bet met 10-0-0
Roelof Abels heft int jaer 1666 gelevet Ergo Nihil
Heile de weduwe 2-0-0
Ontfanck vant jaar 1666 van de Praebende Landen en een heemstede
Onne Sijwerts heft de huir vant jaer 1666 bet met 66-15-0
Oesebrandt Jans heft de huir vant jaer 1666 betaelt met 18-20-0
Arent Jacobs heft de huir vant jaer 1666 betaelt met 40-0-0
Peter Alberts heft de huir vant jaer 1666 betaelt met 10-0-0
Heepke Jans heft de huir van't jaer 1666 betaelt met 82-15-0
Willem Peters weduwe heft de huir van't jaer 1666 bet met 5-10-0
Meerten Gerbrants heft de huir van't jaer 1666 bet met 35-0-0
Lijsebeth Meenckes heft de huir van't jaer 1666 betaelt met 25-0-0
Peter Popkes dochter Geertjen heft de huir van't jaer 1666 bet met 1-20-0
Pauwel Jansen heft de huir van't jaer 1666 betaelt met 6-0-0
De huir van't jaer 1666 van de kercke Landen en heemsteden belopt Vier hondert achtenseventig Gull. Vijftijn st. dico 478-15-0
Ende van de Praebende Landen ende heemstede twie hondert negentig Gull. twintig Stuiv.
dico 290-20-0
facit te samen Seven hondert negenensestich Gull. Vijf st. dico 769-5 -0

1667
Ontfanck van 't jaer 1667 van de kercke Landen en heemsteden
Eisso Weersema weduwe heft de huir vant jaer 1667 bet met 80-0-0
Heepke Jans 25-0-0
Melle Jacobs 75-0-0
Peter Alberts heft de huir vant jaer 1667 betaelt met 94-15-0
Henrick Eemes heft de huir van't jaer 1667 betaelt met 70-0-0
Peter Arents 5-0-0
Tamme Renjes 45-0-0
Peter Haeijes heft de huir van't jaer 1667 betaelt met 16-0-0
Heine Roelofs wedw heft de huir van't jaer 1667 betaelt met 12-0-0
Ebel Rewerts 8-0-0
Arent Jacobs heft de huir van 't jaer 1667 betaelt met 20-0-0
Derck Weersema heft de huir van't jaer 1667 betaelt met 4-0-0
Jan Dercks heft het jaer huir van 1667 betaelt met 6-0-0
Mester Ulphart Lucas kistemaker heft een jaer huir betaelt deswegen dat hij in plaetse van Cornelis Ennes weduwe als meijer is angenoomen met 2-20-0
Noch heft Mr Ulphart opgemelt het jaer huir van 1667 betaelt met 2-20-0
Mester Ulphart Sickes heft de huir van't jaer 1667 bet met 0-20-0
Henrick Geerts hef int jaer 1667 gelevet Ergo Nihil
Het Clopheemen huir is voor de Coster Ergo pro memoria
Jan Harckes heft met Vijf Gull. twientwintig Stuiv. betaelt het jaer huir van 1667 als oock het geschenck dat Alef Peters backer in sijn plaetse int gebruick van't kercke heem is getreden 5-22-0
Casper Willems wedw heft de huir van t jaer 1667 betaelt met 10-0-0
Roelof Abels heft int jaer 1667 gelevet Ergo Nihil
Heile de weduwe 2-0-0
Ontfanck van t jaer 1667 van de Praebende Landen en een heemstede
Onne Sijwerts heft de huir vant jaer 1667 betaelt met 66-15-0
Oesebrandt Jansen heft de huir vant jaer 1667 betaelt met 18-20-0
Arent Jacobs heft de huir vant jaer 1667 betaelt met 40-0-0
Peter Alberts heft de huir vant jaer 1667 betaelt met 10-0-0
Hiepke Jans 82-15-0
Willem Peters weduwe heft de huir van't jaer 1667 bet met 5-10-0
Meerten Gerbrandts 35-0-0
Lijsebeth Menckes heft de huir van't jaer 1667 betaelt met 25-0-0
Mester Jan Coster heft het een Gull. twintig stuiv an de kerckvoogden overgelevert die hij van d'EE Redger F.Reihle[?] heft ontfangen uit het coopschat van Peter Popkes vercofte goederen 1-20-0
Pauwel Jans heft de huir van't jaer 1667 betaelt met 6-0-0
De huir en geschenck van de kercke Landen en heemsteden vant jaer 1667 beloopen Vier hondert Vierenachtentig Gull. Seven St. dico 484-7-0
Ende van de Praebende Landen en heemstede twie hondert negentich Gull. twintig Stuiv.
dico 290 -20-0
Facit te samen Seven hondert Vierenseventich Gull. sevenentwintich St dico 774-27-0

1668
Ontfanck van't jaer 1668 van de kercke Landen en heemsteden
Eisse Weersema weduwe heft de huir van't jaer 1668 bet met 80-0-0
Heepke Jans 25-0-0
Melle Jacobs 75-0-0
Peter Alberts weduwe heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 94-15-0
Henrick Eemes heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 70-0-0
Peter Arents 5-0-0
Tamme Renjes 45-0-0
Peter Haeijes heft de huir vant jaer 1668 betaelt met 16-0-0
Heine Roelofs wed heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 12-0-0
Ebel Rewerts 8-0-0
Arent Jacobs heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 20-0-0
Derck Weersema wed heft het jaer huir van 1668 bet met 4-0-0
Jan Dercks heft de huir vant jaer 1668 betaelt met 6-0-0
Mester Ulphart Luckes heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 2-20-0
Mester Ulphart Sickes heft de huir vant jaer 1668 betaelt met 0-20-0
Henrick Geerts heft int jaer 1668 gelevet Ergo Nihil
Het clopheem of de huire daer van is voor de Coster Ergo pro memoria
Alef Peters wedw heft de huir van't jaer 1668 bet met 2-20-0
Casper Willems wedw 10-0-0
Roelef Aebels heft in t jaer 1668 gelevet Ergo Nihil
Heile de weduwe 2-0-0
Ontfanck van't jaer 1668 van de Praebende Landen een een heemstede
Onne Sijwerts 66-15-0
Oesebrandt Jans heft het jaer huir van 1668 betaelt met 18-20-0
Arent Jacobs heft het jaer huir van 1668 betaelt met 40-0-0
Peter Alberts weduwe heft de huir van't jaer 1668 bet met 10-0-0
Heepke Jans 82-15-0
Willem Peters weduwe heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 5-10-0
Meerten Gerbrandts 35-0-0
Lijsebeth Menckes heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 25-0-0
Geertjen Peters heft de huir vant jaer 1668 betaelt met 1-20-0
Pauwel Jans heft de huir van't jaer 1668 betaelt met 6-0-0
De huir vant jaer 1668 van de kercke Landen en heemsteden belopt Vier hondert achtenseventig Gull. Vijftijn Stuiv dico 478-15-0
Ende van de Praebende Landen en heemstede twie hondert en negentig Gull. twintig Stuiv.
dico 290-20-0
facit te samen Seven hondert negenensestich Gull. Vijf Stuiv dico 769-5-0

1669
Ontvanth van t jaar 1669 van de kercke Landen en hiemsteeden
Eijse Weersema Wed heeft het jaar huijre van 1669 betaelt met 80-0-0
Heepke Jans 25-0-0
Melle Jacobs 75-0-0
Peter Alberts wed. heeft de huijre vant jaer 1669 bet. met 94-15-0
Hendrick Eemes heeft de huijre vant jaar 1669 bet. met 70-0-0
Peter Aarents 5-0-0
Tamme Renjes 45-0-0
Peter Haejes heeft de huijre vant jaar 1669 bet. met 16-0-0
Heijne Roelefs Wed. heeft de huijre van 1669 bet met 12-0-0
Eebel Rewerts 8-0-0
Arent Jacobs heeft de huijre vant jaar 1669 bet. met 20-0-0
Derck Weersema Wed. heeft de huijre van 1669 bet. met 4-0-0
Jan Dercks heeft de huijre vant jaar 1669 bet. met 6-0-0
Mr. Ulfert Lucas heeft de huijre vant jaar 1669 bet. met 2-20-0
Mr. Ulfert Sickes heeft de huijre van 1669 bet. met 0-20-0
Hendrick Geerts arfgenamen hebben een half jaar huijre van 1669 betaalt met 1-10-0
Het Clophiem ofte de huijre daer van is voor de coster ergo pro memoria
Aelef Peters Wed. de huijre van 1669 bet. met 2-20-0
Casper Willems Wed. 10-0-0
Roelef Abels heeft int jaar 1669 gelevet ergo Nihil
Heijle de Wed. 2-0-0
Ontvanck vant jaar 1669 van de praebende Landen en hiemsteden
Onne Sijwerts 66-15-0
Oesebrant Jans heeft de huijre van 1669 bet. met 18-20-0
Aarent Jacobs heeft de huijre van 1669 bet. met 40-0-0
Peter Albarts wed. heeft de huijre van 1669 bet. met 10-0-0
Heepke jans 82-15-0
Willem Peters Wed. heeft de huijre van 1669 bet. met 5-10-0
Meerten Garbrants 35-0-0
Lijsebet Menckes heeft de huijre van 1669 bet.met 25-0-0
Geertien Peters de huijre van 1669 bet. met 1-20-0
Pouwel jans de huijre van 1669 bet. met 6-0-0
290-20-0
479-25-0
Som 770-15-0

1670
Ontvanck van t jaar 1670 van de kercke Landen en hiemsteeden
Eijse Weersema Wed. de huijre van't jaar 1670 bet. met 80-0-0
Heepke Jans 25-0-0
Melle Jacobs 75-0-0
Peter Albarts de huijre vant jaar 1670 bet. met 94-15-0
Hendrick Eemes de huijre van 1670 bet. met 70-0-0
Peter Aarents 5-0-0
Tamme Rejntes 45-0-0
Peter Haejes de huijre van 1670 bet. met 16-0-0
Heijne Roelofs Wed. 12-0-0
Eebel Rewerts 8-0-0
Aarent Jacobs de huijre van 1670 bet. met 20-0-0
Derck Weersema de huijre van 1670 bet. met 4-0-0
Jan Dercks heeft de huijre van 1670 bet. met  6-0-0
Mr. Ulfert Lucas de huijre van 1670 bet. met 2-20-0
Mr. Ulfert Sickens de huijre van 1670 bet. met 0-20-0
Claes Hendricks de huijre van 1670 bet. met 2-20-0
Popke Jansen de huijre van 1670 bet. met 2-20-0
Casper Willems Wed. 10-0-0
Heijle de Wed. 2-0-0
Ontvanck van 1670 der praebende landen en hiemsteden
Onne Sijwerts de 66-15-0
Oesebrant Jansen de huijre van 70 bet. met 18-20-0
Arent Jacobs de huijre van 1670 betaelt 40-0-0
Peter Albarts Wed. de huijre van 1670 bet. met 10-0-0
Heepke Jans Wed. 82-15-0
Willem Peters heeft de huijre van 1670 bet. met 5-10-0
[Meerten Garbrants; doorgehaald] Jan Sijgers bet. 35-0-0
Lijsebet Menckes de huijre van 1670 bet. met 25-0-0
Evert Beerents de huijre van 1670 bet. met 1-20-0
Pouwel Jans de huijre van 1670 bet met 6-0-0
290-20-0
481-15-0
is te samen in een som 771-25-0

1671
Ontvanck van 1671 van de kercke landen en hiemsteeden
Eijso Weersema Wed. huijre van 1671 betaelt met 53-10-0
Heepke Jans 25-0-0
Melle Jacobs 75-0-0
Peter Albarts Wed. de huijre van 1671 betaelt met 94-15-0
Hendrick Eemes de huijre van 1671 betaelt met 70-0-0
Peter Aarents 5-0-0
Tamme Renjes 45-0-0
Peter Haejes de huijre van 1671 bet. met 16-0-0
Heijne Roelefs Wed. 12-0-0
Ebel Rewerts  8-0-0
Arent Jacobs de huijre van 1671 met 20-0-0
Derck Weersema Wed. de huijre van 1671 bet. met 4-0-0
Jan Dercks de huijre van 1671 bet. met 6-0-0
Mr. Ulfert Lucas de huijre van 1671 bet. met 2-20-0
Herman Hovet de huijre van 1671 bet. met 0-20-0
Claes Hendricks de huijre van 1671 bet. met 2-20-0
Popke Jans de huijre van 1671 bet. met 2-20-0
Casper Willems huijre 10-0-0
Heijle de Wed. 2-0-0
Ontvanck van de praebende Landen en hiemsteeden van 1671
Onne Sijwerts 66-15-0
Oesebrant Jansen de huijre van 1671 bet. met 18-20-0
Arent Jacobs de huijre van 1671 bet. met 40-0-0
Peter Albarts Wed. de huijre van 1671 bet. met 10-0-0
Heepke Jans Wed. 82-15-0
Willem Peters de huijre van 1671 bet. met 5-10-0
Jan Sijgers de huijre van 1671 bet. met 35-0-0
Lijsebet Menckes de huijre van 1671 bet. met 25-0-0
Evert Beerents de huijre van 71 bet. met 1-20-0
Pouwel Jans de huijre bet. van 1671 met 6-0-0
290-20-0
454-15-0
is te saemen in een som 745-5-0

voor 1676
Extra ordinaris ontvanck, soo voor de jaare 1676 in tijdt als wijlen Jonr. B. de Sighers kerckvoogt was verschenen is, en bij Driewis Stuijrwolt en Claes Peters tegenwoordige kerckvoogden ontvangen, van persoonen als volght, te wieten van
Peter Albarts wed. 375-13-2
Evert Luijrts Wed. 249-10-0  [ = Eijsso Weersema's Wed. ]
Hendrick Eemes 297-15-0
Peter Aarents 55-0-0
Tamme Reijnties 54-14-0
Peter Haejes 36-0-0
Jelte Balles 24-0-0
Ebel Rewerts 68-0-0
Aarent Jacobs 100-0-0
Derck Weersema Wed. 10-0-0
Jan Dercks 9-0-0
Sijmen Jans 61-24-4
Jan Popkes 24-0-0
Onne Sijwerts 358-2-4
Oesebrant Jansen 82-25-0
Jan Claesen 32-10-0
Jan Sijgers 70-10-0
Ede Peters 147-15-0
Pouwel Jans 22-15-0
noch van
Olfert Lucas 8-0-0
Claes Hendricks 10-20-0
Popke Jans 2-20-0
Evert Beerents 8-10-0
Jan Stellemaker 12-22-0
Peter Folckerts 15-0-0
Jan Tjaarts 45-0-0
Pastor Harssema 15-0-0
Haijcke Reijnties 20-0-0
Heepke Eppes 12-0-0
Claes Duijrts Wed. 67-15-0
Warve wed[?]. 33-22-4
Peter Hermans 3-20-0
Van Pastor Elama 30 ducatons soo in de Bisschopstijt uijt de kercke kiste gelicht, is 63-0-0
Van Jonr. Sighers arfgen op reken 321-11-0
Van Hendrick Jans 15-0-0
Van rogge soo bij uijtmijninge is vercoft 30-0-0
het meerder ontvanck volgens jongste reken 0-25-0
Somma 2762-19-6

1676
Ontvanck vant jaar 1676
Eijse Weersema Wed. van 20 jucken Landts 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 jucken 70-0-0
Peter Aarents van een juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haejes van 4 jucken 16-0-0
Heijne Roelefs Wed. van drie jucken 12-0-0
Ebel Rewerts van 2 jucken 8-0-0
Aarent Jacobs van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. van 2 jucken 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 jucken 6-0-0
Casper Willems van 2 1/2 juck 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 jucken 56-0-0
Oesebrandt Jansen van 3 1/2 jucken 17-15-0
Jan Claesen van 1 juck 5-10-0
Jan Sijgers van 7 jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 25-0-0
Pouwel Jans van 1 1/2 juck 6-0-0
Ulfert Lucas van hiemhuijre 2-20-0
Herman Hovet van hiemhuijre 0-20-0
Claes Hendricks van hiemhuijre 2-20-0
Popke Jans van hiemhuijre 2-20-0
Evert Beerents hiem huijre 1-20-0
Jan Stellemaker van 3 jucken Landt 12-22-4
Peter Folckerts van 3 jucken 15-0-0
Jan Tjaarts van 7 1/2 jucken 22-15-0
Pastor Harssema van 5 jucken 15-0-0
Haijcke Reijnties van 5 jucken 20-0-0
Heepke Eppes van 12 jucken 40-0-0
Claes Duijrts Wed. 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 juck queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 jucken 12-0-0
Summa 659-20-0

1677
Ontvanck van t jaar 1677
Eijse Weersema wed. van 20 jucken 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 jucken 70-0-0
Peter Aarents van een juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haejes van 4 jucken 16-0-0
Heijne Roelefs van 3 jucken 12-0-0
Ebel Rewerts van 2 jucken 8-0-0
Arent Jacobs van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. van 2 jucken 4-0-0
Jan Dercks 1 1/2 juck 6-0-0
Sijmen Jans 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 jucken 56-0-0
Oesebrant Jans van 3 1/2 jucken 17-15-0
Jan Claesen van 1 juck 5-10-0
Jan Sijgers van 7 jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 25-0-0
Pouwel Jans van 1 1/2 juck 6-0-0
Ulfert Lucas van hiem huijre 2-20-0
Herman Hovet van hiem huijr 0-20-0
Claes Hendricks van hiem huijr 2-20-0
Popke Jans van hiem huijr 2-20-0
Evert Beerents hiem huijr 1-20-0
Jan Stellemaker van 3 jucken Landts 12-22-4
Peter Folckerts van 3 jucken 15-0-0
Jan Tjaarts van 7 1/2 jucken 22-15-0
Pastor Harsema Wed. van 5 jucken 15-0-0
Haijcke Reijnties van 5 jucken 20-0-0
Heepke Eppes van 12 jucken 40-0-0
Claes Duijrts Wed. 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 jucken queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 jucken 12-0-0
Som. 659-20-0

1678
Ontvanck van 't jaar 1678
Eijse Weersema Wed. van 20 jucken 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 jucken 70-0-0
Peter Aarents van 1 juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haeijes van 4 jucken 16-0-0
Heijne Roelefs van 3 jucken 12-0-0
Ebel Rewerts van 2 jucken 8-0-0
Aarent Jacobs van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. 2 jucken 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 juck 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 jucken 56-0-0
Oesebrant Jansen 3 1/2 jucken 17-15-0
Jan Clasen een juck 5-10-0
Jan Sijgers van 7 jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 25-0-0
Pouwel Jans van 1 1/2 jucken 6-0-0
Ulfert Lucas een jaar hiem huijre 2-20-0
Herman Hovet van hiem huijre 0-20-0
Claes Hendricks een jaar hiem huijre 2-20-0
Popke Jans een jaar hiem huijre 2-20-0
Evert Beerents 1 jaar hiem huijre 1-20-0
Jan Stellemaker van 3 jucken Landts 12-22-4
Peter Folckerts van 3 jucken 15-0-0
Jan Tjaarts van 7 1/2 jucken 22-15-0
Pastor Harssema Wed. van 5 jucken 15-0-0
Haijcke Reijnties van 5 jucken 20-0-0
Heepke Eppes van 12 jucken 40-0-0
Claes Duijrts Wed. 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 juck queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 jucken 12-0-0
Som. 659-20-0

1679
Ontvanck vant jaar 1679
Eijse Weersema wed. van 20 jucken 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 jucken 70-0-0
Peter Aarents van 1 Juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haejes van 4 jucken 16-0-0
Jelte Balles van 3 jucken 12-0-0
Ebel Rewerts van 2 jucken 8-0-0
Aarent Jacobs van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. 2 jucken 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 juck 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 jucken 56-0-0
Oesebrant Jansen van 3 1/2 jucken 17-15-0
Jan Clasen van 1 juck 5-10-0
Jan Sijgers van 7 jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 25-0-0
Pouwel Jans van 1 1/2 jucken een half jaar volgens prefeonts[?] oordeel 3-0-0
Ulfert Lucas van hiem huijre 2-20-0
Herman Hoovet van hiem huijre 0-20-0
Claes Hendricks 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Popke Jans 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Evert Beerents van hiem huijre 1-20-0
Jan Stellemaker van 1 jucken Landt 12-22-4
Peter Folckerts van 3 jucken 15-0-0
Jan Tjaarts van 7 1/2 jucken 22-15-0
Pastor Harssema Wed. van 5 jucken 15-0-0
Haijcke Reijnties van 5 jucken 20-0-0
Heepke Eppes van 12 jucken 40-0-0
Claes Duijrts Wed. van 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 jucken queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 jucken 12-0-0
Som. 656-20-0

1680
Ontvanck van't jaar 1680
Eijse Weersema Wed. van 20 jucken 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 Jucken 70-0-0
Peter Aarents van 1 juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haejes van 4 jucken 16-0-0
Jelte Balles van 3 jucken 12-0-0
Willem Allarts van 2 jucken 8-0-0
Aarent Jacobs van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. van 2 jucken 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 jucken 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 jucken 56-0-0
Oesebrant Jansen van 3 1/2 juck 17-15-0
Jacob Meertens van 1 juck 4-0-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 25-0-0
Pouwel Jans 1 1/2 juck die goederen sijn bij Executie vercoft
Ulfert Lucas van 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Herman Hovet van hiem huijre 0-20-0
Claes Hendricks van hiem huijre 2-20-0
Popke Jans een jaar hiem huijre 2-20-0
Evert Beerents hiem huijre 1-20-0
Jan Stellemaker van 3 jucken Lant 12-22-4
Peter Folckerts van 3 jucken 15-0-0
Jan Tjaarts van 7 1/2 jucken 22-15-0
Pastor Harssema Wed. van 5 jucken 15-0-0
Haijcke Reijnties Wed. 5 juck 20-0-0
Heepke Eppes van 12 jucken 40-0-0
Claes Duijrts Wed. van 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 juck queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 jucken 12-0-0
Somma 652-10-0

1681
Ontvanck van 't jaar 1681
Eijse Weersema wed. van 20 jucken 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 jucken 63-0-0
Peter Aarents van 1 juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haejes van 4 jucken 16-0-0
Jelte Balles van 3 jucken 12-0-0
Willem Allarts van 2 jucken 8-0-0
Aarent Jacobs van 8 Jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. van 2 juck 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 jucken 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 Jucken 42-0-0
Oesebrant Jans van 3 1/2 jucken 17-15-0
Jacob Meertens van 1 Juck 4-0-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 20-0-0
Ulfert Lucas een jaar hiem huijre 2-20-0
Claes Peters van 1 1/2 jucken 3-0-0
Herman Hovet van hiem huijre 0-20-0
Claes Hendricks 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Popke Jans een jaar hiem huijre 2-20-0
Evert Beerents 1 jaar hiem huijre 1-20-0
Peter Folckerts van 6 jucken 24-0-0
Jan Tjaarts van 7 1/2 jucken 22-15-0
Haijcke Reijnties Wed. van 5 jucken 15-0-0
Heepke Eppes 12 jucken 40-0-0
Claes Duijrts Wed. van 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 jucken queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 Jucken 12-0-0
Somma 605-17-4

1682
Ontvanck van't jaar 1682
Evert Luijrts wed. van 20 Jucken 53-10-0
Peter Albarts wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 jucken 63-0-0
Peter Aarents van 1 juck 5-0-0
Tamme Reijnties van 12 jucken 33-0-0
Peter Haejes van 4 jucken 16-0-0
Jelte Balles van 3 Jucken 12-0-0
Willem Allarts van 2 juck 8-0-0
Cornelis Popkes van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. 2 juck 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 juck 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 Jucken 42-0-0
Oesebrant Jansen van 3 1/2 juck 17-15-0
Jacob Meertens van een juck 4-0-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 20-0-0
Claes Peters van 1 1/2 Juck 3-0-0
Ulfert Lucas van 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Herman Hovet van hiem huijre 0-20-0
Claes Hendricks 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Popke Jans 1 jaar hiem huijre 2-20-0
Evert Beerents 1 jaar hiem huijre 1-20-0
Peter Folckerts van 6 Jucken 24-0-0
Jan Tjaarts van 11 1/4 jucken 33-22-4
Haijcke Reijnties Wed. van 5 jucken 15-0-0
Claes Duijrts Wed. van 3 3/4 jucken 11-7-4
Peter Hermans van 2 juck queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 Jucken 12-0-0
Somma 576-25-0

1683
Ontvanck van 't jaar 1683
Evert Luijrts wed. van 20 jucken 53-10-0
Peter Albarts Wed. van 44 1/2 jucken 104-15-0
Hendrick Eemes van 28 Jucken 63-0-0
Peter Aarents van een juck 5-0-0
Peter Haejes van 4 Jucken 16-0-0
Jelte Balles van 3 jucken 12-0-0
Willem Allarts van 2 jucken 8-0-0
Cornelis Popkes van 8 jucken 32-0-0
Derck Weersema Wed. van 2 jucken 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 juck 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 jucken 10-0-0
Jan Popkes van 1/2 juck 2-0-0
Onne Sijwerts van 14 Jucken 42-0-0
Hendrick Jans van 3 1/2 jucken 17-15-0
Jacob Meertens van 1 Juck 4-0-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 31-15-0
Eede Peters van 5 jucken 20-0-0
Claes Peters van 1 1/2 juck 3-0-0
Ulfert Lucas van hiem huijre 2-20-0
Harmen Hovet van hiem huijr 0-20-0
Claes Hendricks 1 jaar hiem huijr 2-20-0
Popke Jans een jaar hiem huijr 2-20-0
Evert Beerents van hiem huijr 1-20-0
Peter Folckerts van 12 jucken Lant 36-0-0
Jan Tjaarts van 15 jucken 45-0-0
Gerrit Peters van 5 jucken 15-0-0
Peter Hermans van 2 jucken queller 3-20-0
Jacob Hendricks van 4 Jucken 12-0-0
Somma 555-25-0

1684
Ontfanck van t Jaer 1684
Soo van de gewesene kerckvoogt Driewes Stuirwolt en de tegenswoordige kerckvoogt Claas Peters is Ontfangen als volgt
Stoffer Hindr. Wed. wegens 44 1/2 Juck 52-7-4
Harmannus Hovet wegens hooij 45-27-4
Peter Haijes Wed. van 4 Juck Lant 8-0-0
Arent Jacobs Erfgenamen van 22 Juck 42-16-0
Jan Dercks 1 1/2 Juck 6-0-0
Jan Sijgers van 7 Juck 57-2-0
Ede Peters van 5 Juck 10-0-0
Evert Berents van Heemhuire 1-20-0
Peter Harmens van 4 Juck 14-20-0
Somma 238-3-0

1685
Ontfanck van't jaar 1685
Evert Luirts Wed. Wegens 20 Juck 26-0-0
Hindr. Emes wegens 28 Juck lant 56-0-0
Hindr. Emes wegens 28 Juck lant 56-0-0
Writzer Eijlkes wegens 12 Jucken uiterdijck 20-0-0
Peter Haijes wegens 4 Juck lant 8-0-0
Jelte Balles wegens 2 1/2 Juck lant 66-20-0
Willem Alberts wegens 2 Juck 4-0-0
Jan Popkes van 1/2 Juck 1-28-0
Onne Sijwerts van 14 Juck 84-0-0
Hindrick Jans van 3 1/2 Juck 17-15-0
Ede Peters van 5 Juck 10-0-0
Ede Peters van 5 Juck 18-7-4
Olphert Lucas van heem huire 5-10-0
Claas Hindricks van huire 2-20-0
Peter Folckers van 18 Juck 20-0-0
Gerrit Peters van 5 Juck 15-0-0
Evert Luirts Wed. van 20 Juck 51-17-4
Stoffer Hindr. Wed. van Lanthuir van 44 1/2 J. 99-8-5
Claas Peters van 44 1/2 Juck 52-7-4
Cornelis Popkes Wed. van 22 Juck 46-20-0
Jan Dercks van 1 1/2 Juck 5-19-4
Hindrick Jans van 3 1/2 Juck 15-22-0
Kerckvoogt Claes Peters van 1 1/2 Juck 6-0-0
Somma 688-15-5

1686
Ontfanck van t jaar 1686
Driewes Stuirwolt van 20 Jucken 84-0-0
Claas Peters van 44 1/2 Jucken 52-7-4
Writzer Eijlckes 12 Jucken uiterdijck 25-6-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 8-0-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 8-0-0
Cornelis Popkes van 8 Jucken 32-0-0
Mr Sijmen van 2 1/2 Jucken 10-0-0
Hindr. Jans 3 1/2 Jucken 15-22-4
Jacob Meertens een Juck 4-0-0
Heepke Eppes 2 1/2 Jucken 5-10-0
Peter Harmens van 4 Jucken queller 3-20-0
Jan Sijgers 7 Jucken 21-0-0
Ede Peters van 5 Jucken 15-0-0
Olphert Lucas van heem huir 2-20-0
Hindr. Abels van heem huir 10-10-0
Hindr. Abels wegens heemhuire 2-10-0
Evert Berents heemhuire 3-10-0
Evert Berents heemhuire 1-20-0
Peter Folckers 18 Jucken 32-28-0
Gerrit Peters 5 Jucken 15-0-0
Jacob Hindr. van 4 Jucken 25-0-0
Somma 377-14-0

1687
Ontfanck van 't Jaer 1687
Claas Peters van 44 1/2 Jucken 104-15-0
Hindr. Emes van 28 Juck 56-0-0
Hindr. Emes van 28 Jucken 24-0-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 8-0-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 8-0-0
Harmen Lubberts van 2 Jucken 8-0-0
Gaijtien Roeckes van 6 Jucken 10-20-0
Cornelis Popkes van 8 Jucken 32-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 Juck 6-0-0
Mr Sijmen van 2 1/2 Jucken 10-0-0
Heepke Eppes van 2 1/2 Jucken 5-10-0
Hindr. Jans van 3 1/2 Jucken 15-22-4
Jacob Meertens 1 Juck 4-0-0
Jacob Meertens van 1 Juck 8-0-0
Ede Peters van 5 Jucken 5-0-0
Ede Peters van 5 Jucken 10-0-0
Luirt Rijckels van 7 1/2 Jucken 16-7-4
Olphert Lucas heem huire 2-20-0
Claas Hindricks van heem huire 5-10-0
Evert Berents van Heem huire 1-20-0
Gerrit Peters van 5 Jucken 7-15-0
Somma 348-20-0

1688
Ontfanck van't Jaer 1688
De E.Pastor Hartzema 5 Jucken 10-0-0
Claas Peters van 44 1/2 Jucken 89-28-0
Hindr. Eemes Wed. van 28 Jucken 63-0-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 16-0-0
Willem Alberts Wed. van 2 Juck 13-0-0
Gaijtien Roeckes van 6 Jucken 16-0-0
Garbrant Wiersma van 2 Jucken 11-10-0
Garbr. Wiersma van 2 Jucken 4-0-0
Jan Dercks van 1 1/2 Jucken 12-0-0
Heepke Eppes van 2 1/2 Jucken 7-20-0
Peter Harms van 4 Jucken 3-20-0
Mr Sijmen van 2 1/2 Jucken 15-0-0
Jan Popkes 1/2 Juck 6-0-0
Hindr. Jans van 3 1/2 Jucken 15-22-4
Jan Sijgers van 7 Jucken 29-14-0
Ede Peters van 5 Jucken 10-0-0
Ede Peters van 5 Jucken 10-0-0
Jacob Aljes van 7 1/2 Jucken 17-10-0
Olphert Lucas heemhuire 2-20-0
Peter Folckers van 18 Jucken 26-20-0
Gerrit Peters van 5 Jucken 7-15-0
Jan Garmts Wed. van 5 Jucken 30-0-0
Jacob Hindr. van 4 Jucken 16-17-0
Somma 433-16-4

1689
Ontfanck van't Jaer 1689
Driewes Stuirwolt van 20 Juck 29-25-0
D.E. Pastor Hartzma van 5 Juck 10-0-0
?ron Mettingh van 5 Jucken 9-12-4
Claas Peters van 44 1/2 Juck 45-0-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 8-0-0
Harmen Lubberts van 2 Jucken 8-0-0
Gaijtjen Roeckes van 6 Jucken 21-0-0
Crijn Ipes van 6 Jucken 11-0-0
Hindr. Jans van 8 Jucken 20-0-0
Hindr. Jans adidem 33-10-0
Sijmen Jans van 2 1/2 Jucken 15-0-0
Hindr. Jans van 3 1/2 Jucken 15-22-4
Peter Folckerts van 18 Jucken 36-0-0
Jan Tiaerts 7 1/2 Jucken 20-0-0
Gerrit Peters van 5 Jucken 7-15-0
Jacob Meertens van 1 Juck 3-15-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 10-0-0
Jan Sijgers ad idem 20-0-0
Ede Peters van 5 Jucken 10-0-0
Ede Peters ad idem 8-22-4
Klaas Peters anderhalf Jucken 9-0-0
Claas Peters ad jdem 6-0-0
Tamme Olferts van 7 1/2 Jucken 16-7-4
Tamme Olpherts 7 1/2 Jucken 16-7-4
Hidde Hiddes van 7 1/2 Jucken 8-22-4
Mr Olphert van heemhuire 5-10-0
Claas Hindr. heemhuire 5-10-0
Hindr. Abels heem huire 5-10-0
Jacob Hindr. van 4 Jucken 10-20-0
Somma 425-0-0

1690
Ontfanck van 't jaar 1690
Peter Tieuwes van 5 Jucken 30-0-0
Van Wegens Claas Peters 44 1/2 Jucken 133-10-0
Hindrick Emes Wed. 28 Jucken 63-0-0
Peter Haijes Wed. 4 Jucken 8-0-0
Harmen Lubberts 2 Jucken 8-0-0
Gaijtjen Roeckes van 6 Jucken 11-0-0
Crijn Ipes van 6 Jucken 11-0-0
Gaijtjen Roeckes van 6 Jucken 11-0-0
Hindr. Jans van 8 Jucken 30-0-0
Jan Garmts van 1 1/2 Jucken 6-0-0
Mr Sijmen van 2 1/2 Jucken 10-0-0
Mr Sijmen ad jdem 10-0-0
Jacob Hindr. 4 Jucken 10-0-0
Hindr. Jans van 5 Jucken 5-0-0
Jacob Meertens van 1 Juck 3-15-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 30-0-0
Ede Peters van 5 Jucken 8-22-4
Ede Peters van 5 Jucken 8-22-4
Ede Peters ad jdem 17-15-0
Evert Berents heem huire 1-20-0
Peter Folckerts van 18 Jucken 18-0-0
Gerrit Peters van 5 Jucken 7-15-0
Heepke Eppes 2 1/2 Jucken 7-20-0
Haijko Lippes van 5 Jucken 7-15-0
Peter Harmen van 4 Jucken 3-20-0
Somma 460-25-0

1691
Ontfanck van't Jaer 1691
D. E.Pastor Hartzma van 5 Juck 10-0-0
Sijbrant Olpherts van 5 Jucken 10-0-0
Jan Menckes van 5 Jucken 10-0-0
Claas Peters Creditoren van 44 1/2 Jucken 80-0-0
Claas Peters Creditoren ad jdem 10-12-0
Claas Peters Creditoren ad jdem 122-20-0
Hindrick Ennes Wed. van 28 Juck 63-0-0
Peter Arents van 1 Juck 36-0-0
Gaijtjen Roeckes van 6 Jucken 20-0-0
Hindr. Jans van 8 Jucken 26-20-0
Hindr. Jans van 8 Jucken 33-10-0
Jan Garmts van 1 1/2 Jucken 2-22-4
Jan Garmts ad jdem 3-0-0
Jacob Meertens van 1 Juck 3-15-0
Olphert Lucas een Jaer heemhuir 2-20-0
Hindr. Abels heemhuire 8-0-0
Evert Berents heemhuire 1-20-0
Peter Folckers van 18 Jucken 26-20-0
Eppe Heepkes van 2 1/2 Jucken 7-20-0
Haijco Lippes van 5 Jucken 22-15-0
Peter Harmens van 4 Jucken 3-20-0
Somma 504-4-4

1692
Ontfanck van 't Jaer 1692
Driewes Stuirwolts Wed. van 5 Juck 50-0-0
Jan Menckes van 5 Jucken uiterd 10-0-0
Claas Peters Creditoren 44 1/2 Jucken 66-20-0
Willem Alberts Wed. van 44 1/2 Jucken 44-15-0
Claas Peters creditoren ad jdem 22-10-0
Hindr. Emes Wed. van 28 Jucken 63-0-0
Hindr. Emes Wed. af jdem 63-0-0
Peter Haijes Wed. van 4 Jucken 16-0-0
Peter Haijes Wed. ad jdem 8-0-0
Peter Haijes Wed. adjdem 16-0-0
Harmen Lubberts van 2 Jucken 8-0-0
Gaijtjen Roeckes van 6 Jucken 11-0-0
Gaijtjen Roeckes ad jdem 5-15-0
Gaijtjen Roeckes adjdem 11-0-0
Claas Hindr. Heem huire 8-0-0
Claas Hindr. ad jdem 8-0-0
Evert Berents heem huire 1-20-0
Peter Harmens 4 Jucken queller 3-20-0
Jacob Hindr. van 4 Jucken 10-18-0
Hindr. Jans van 22 Jucken 33-10-0
Hindr. Jans ad jdem 32-20-0
Hindr. Jans ad jdem 66-0-0
Jacob Wiersema van 2 Jucken 8-0-0
Jan Garmts van 1 1/2 Jucken 6-0-0
Sijmen Jans van 2 1/2 Jucken 9-23-0
Jan Popkes van 1/2 Juck 4-0-0
Jacob Meertens van 1 Juck 3-25-0
Jan Sijgers van 7 Jucken 119-10-0
Ede Peters van 5 Jucken 8-22-4
Ede Peters ad jdem 8-22-4
Claas Melles van 7 1/2 Jucken 16-7-4
Claas Melles adjdem 8-3-6
Harman Hovet heem huire 7-10-0
Peter Folckerts van 18 Jucken 33-10-0
Gerrit Peters van 5 Jucken 5-18-6
Gerrit Peters ad jdem 5-18-6
Somma 803-9-6

Mogelijk dat de hier opvolgende jaren later worden toegevoegd.
 

 

 

  2010 Fred Reenders Last update on .