Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Overledenen Pieterburen
1677 - 1686

Search this site
powered by FreeFind


Het DTB boek van Pieterburen bevat een fragmentarische lijst met overledenen. Het aardige is dat het betrekking heeft op een periode in de 17e eeuw. Daarom hier geplaatst. Ik houd me aanbevolen voor verbeteringen. Dank aan Menne Glas voor een aantal correcties.


Naemen van de gestorvene
Anno 1677

Den 28 Januarij is gestorven Jan Tonnijs bij de Dijk
Den 17 Febr. is in den Heere gerustet Aeltjen Jurriens d'huisfrouw van Tjark Janssen
Den 15 Meert is s'avonts overleden Albert Simons, de soon van Simon Alberts
Den 5 April is in den Heere gerustet Claes Duijrts op de Praebende.
Den selfden dito is s'avonts ook gestorven Geertjen Hiddes de huisfrouw van Herman Janssen gortemaeker
Den 11 dito is overleden Annichjen Geerts d'huisvrouw van Jannes Claessen
Den 12 dito is s'avonds gestorven Roelef een soontje van Herman Jans en wijlen Geertjen Hiddes.
Den 17 dito is een van Crijn Janssen en Neeltjen Peters soontjes Jan genaemt verongelukt en verdronken
Den 18 dito is gestorven Jannes Klaessens.
Den 2 Maij is s'morgens vroegh gestorven d'huisfrouw van Jan Haikens schoemaker genaemt Eltjen Jansen.
Den 18 Junij is s'avonts laet gestorven Jacob Luitjes
De 6 Julij is gestorven Cornelijs Broerkes en Grietjen Wijchers dochtertjen Martjen genaemt
Den 9 dito is gestorven Aeltjen een dochtertjen van Cornellijs Broerkes en Greetje Wiggers.
Den 15 dito is gestorven Anne Tonnijs d'huisfrouw van Jacob Lamges.
Den 20 Julij is gestorven Greetje een dochtertjen van wijlen Claes Duijrts en Witske Benes.
Den 24 is gestorven Claeske Jacobs, Jacob Lamges en wijlen Anne Tonnijs dochtertjen
Den 11 Augusti is d'Hoogh Edelgeboren Juffer Anna Sijbilla Hoorenken, dochter op het huijs to Dijk, in den Heere ontslapen.
Den 3 Octob. is ten huise van Meester Conradus Johannus gestorven Derkjen een dochtertjen van Louwe Thomas Sijrvelt tot Bedum en wijlen Neeske Conradus.
Den 16 November is gestorven Siabbe Frerijks.
Den 23 dito is des avonts in den Heere gerust Antje Cornelijs huisvrouw van Corneles Pouwels bij de Dijk.

Anno 1678

Den 5 Febr. is d'Eerwaerde Heer Gwalterus Piccardus in sijn leven oudste Pastoer tot Groningen, in den Heere gerustet.
Den 2 April is gestorven Etjen een dochtertjen van Hindrik Reintjes en Fenje Cornelijs.
Den 25 dito gestorven Lubbert Aeljes op de valgh.
Den _Maij is gestorven Egbert soontjen van Willem Egberts schoolmr tot Peterb. en Elsjen Roebers.
Den 25 Julij is in den Heere ontslapen Jantjen Arents wed. van wijlen Claes Geerts.
Den 29 Aug. is des avonts overleden Stijnje een dochtertjen van Jacob Berents wedman en Geertruit Jacobs.
Den 29 Septemb. is gestorven Lubbe Roelefs d'huisfrouw van Boele Egberts bij de Dijk.
Den 28 Octob. is gestorven Jan soontjen van Eppe Janssen en Aeltjen Crijns.
den _dito is gestorven Peterke Aeljes op de valge weduwe van wijlen Albert
Den 2 Novemb. is gestorven Jantjen
Tusschen den 3 en 4 dito is gestorven Lijsbeth weduwe van wijlen Geert Janssen.
Tusschen den 30 Nov. en 1 Decemb. is gestorven Jelte Hindriks op de valge.

Anno 1679

Den 5 Januarij is Sicce Jeltes overleden
Den 4 Meert is tot Groningen gestorven d'Hoogh Edelgeboren Heer Egbert Hoorenken Heer op het Dijksterhuis en tot Wathuisen
Tuschen den 13 en 14 Martij is gestorven Hindrik een soontjen van Peter Claessen en Sijrtje Benes
Den 27 dito s'morgens is overleden Sijrtje Benes huisvrouw van Peter Claesens
Den 11 April is s'morgens gestorven Anje Frederijks d'huisfrouw van Tonnijs Luitjens.
Op denselfde dito is gestorven Aeltjen Crijns d'huisfrouw van Eppe Jansen.
Den 5 Maij is gestorven Willem een soontjen van Peter Claessen en wijlen Sijrtje Benes
Den 17 dito is gestorven Gerrijt Gerrijts op Hetzinga heerdt.
Den 21 Junij is gestorven Claes Jannes bij de Dijk
Den 17 Septemb. is gestorven Lijsbeth Peters dochter van Peter Lubberts en Greete Aeljes
Den 16 Octob. is tot Groningen gestorven d'Hoogh Ed. geboren Vrouw Mevrouw Anna Clant weduwe Hoorenken.
Den 28 dito is gestorven Gerrijt een soontjen van wijlen Gerrijt Gerrijts em Sieke Jansen.
Den 30 Novemb. is s'morgens vroegh gestorven Trijn Janssen huisvrouw van Hendrik Alles bij de Dijk.
Tuschen den 10 en 11 xbris is gestorven een meit genaemt Trijne Jacobs woonende bij Jan Joesten tot Peterbuiren.
Den 12 dito is gestorven Jacob Claessens huisvrouw Aeltjen Wibbes
Den 26 Decemb. is s'morgens vroegh gestorven Aeltjen dochtertjen van Jacob Claessen en wijlen Aeltjen Wibbes.

Anno 1680

Tusschen den 7 en 8 Jan. is gestorven Frederijk een soon van wijlen Gerrijt Gerrijts en Sieke Janssen.
Tusschen den 20 en 21 Jan. is gestorven Menje Sijwerts - d'huisvrouw van Egbert Hindricks.
Den 6 Febr. is gestorven Willem een soontjen van Herman Janssen en Cornelijske Willems.
Den 11 dito is gestorven Martjen Hoves[?] d'huisfrouw van Claes Berents
Den 21 dito is gestorven Julle Lubberts bij Luirt Luirts woonende
op den selv dito is gestorven een van Arent Claessen en Etjen Tjaerts soone Tjaert geheeten.
Tuschen den 28 en 29 Febr. is gestorven Geertjen Joachims bij de Dijk.
Den 2 Junij is gestorven Peter Pouwes op de valge.
Den 18 Septemb. is een soon van Jacob Abels en Harberich Reintjes genaemt Reintjen gestorven
Den 13 Oct. is gestorven Conradus Johannus ouderlingh en kerkvooght tot Peterbouren
Op den selven dito is s'avonds gestorven Martjen de dochtertjen van Willem Egberts en Elske Roebers.
Den 28 Nov. is des avonts gestorven Crijnje Janssen d'huisfrouw van Peter Wijchers bij de dijk.
Den 8 Decemb is des avonts overleden Greete Aaljes weduwe van wijlen Sjabbe Reiners.
Den 11 dito is s'morgens in den Heere gerust Johanna van Hoorn, weduwe van wijlen Dn Ratherus de Werve [Ratherus Henrici de Werve; predikant te Pieterburen van 1634-1664] in sijn leven predicant tot Peterbouren.
Den 29 desember 1680 is overleden de Eerw welgeb Johan Piccardt, predicant tot Pietersbuiren de avonts ontrent 6 uijren.

1681

Den 1 Januarij 1681 is overleden Barber Clasen de dochter van Claes Jansen en Anije Albers
Den 7 Januarij is overleden Cornelliske Nitters
Den 13 dijto is Overleden Aeltien Geerts
Den 18 febr. is overleden Aeltien de dochter van Hindrick Harmens en Martijen Jansen
Den 5 April 1681 is overleden Willem Egberts Schoolmeester tot Petersbuiren.

Anno 1682

Den 8 Jannuarij is Renske Claesen overleden die dochter van Claes Berents tot Peterbuiren
Den 29 Jannuarij is Hindrick Sijmens gestorven die soone van Sijmen Alberts en Sophia de Werve
Den 2 Febr is Sare die huisvrouw van Geert Alberts gestorven
Den 18 April is Geert Hindricks gestorven omtrent 6 uire.
Den Selfsten dito is Egbert Hindricks kindt verstorven Meinje.
Den 24 April is Boele Egberts bij die dijck tot Petersbuiren gestorven.
Den 25 April is overleden Geert Alberts tot Petersbuiren.
Den 8 Maij is IJde bij die dijck verstorven
Den 1 Augusti is Frerick Sjabbes kint Geert verstorven.
Den 2 Decemb is Harm Jans Stiefsoon Melle Luis smorgens verstorven.

1683

Den 2 Jannuarij is Eppe Jans soontjen Derck genaemt, verstorven
Den 16 Febr. is Reiner Frebus bij die meul verstorven
Den 18 Febr. Reiner Frebus sijn huisvrouwe
Den 7 Martij Barbers soontjen
Den 8 Martij Jan Geerts in die valge
Den 16 Martij Frerick Sjabbes sijn soontjen verstorven Sjabbe genaemt
Den 6 April is Peter Claesen backer verstorven
Den 8 Augusti is Jacob Reintjes Stiefdochter Griete verstorven
Den 17 Augusti is overleden Cornelijs Broerkes sarcher
Den 23 Octob is verstorven Luij Broerkes Coopman
Den 5 Novemb is overleden Peterke die dochter van Karsten Peters
Den 9 Novemb is verstorven bij die meule Grietjen die huisvrouw van Luij Broerkes
Den 19 Novemb is verstorven Anje Jans de huisvrou van Jan Ariens
Den 6 Decemb is verstorven Jantjen die dochter van Tonnijs bij die dijck
Den 11 Decemb is verstorven Hidde Sijwerts
Den 15 Decemb is Jan Abels de soon van Anne Coerts bij de dijck verstorven

1684

Den 27 April 1684 is moeij Abeltjen die huisvrou van Jan Jacobs in die valge verstorven
Den 28 Novemb 1684 is Jan Jacobs in de valge overleden.

1685

Den 23 Julij is Isebrant Jans en Hilje haer dochtertjen Cornellijske verstorven
Den 27 Octob is Minnelt Geerts en Aeltjen Tonnijs haer soontjen Geert verstorven
Den 2 Novemb is verstorven Hindrick Ulrichs
Den ..

1686

Den 10 Augusti is Folkert Alberts en Grietjen Arents haer kint verstorven
Den selfsten dito mede Claes Ailjes en Hebel haer dochter Grietjen.

 

 

 

  2005 Fred Reenders Last update on .