Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation

 


Voogdijzaken Eenrum
1750-1803

Search this site
powered by FreeFind


De integrale teksten van de bronnen "voogdijzaken te Eenrum" over de periode 1750-1803.
R.A. te Groningen, toegangsnummer 734, inventarisnummers 141 (XLVI g1 1750-1795) en 142 (XLVI g2 1797-1803)
(type- en/of leesfouten voorbehouden)


den 2 Junij 1750    
Pieter Jans als Sibbe, en Derk Cleveringa als vreemde voogden angesworen over de vier kinderen van wijlen Jacob Willems, bij Geertjen Jans in egte verwekt thans in Judicio comparerende, om rekeninge en overleveringe van haar halve pupillen boedel te doen an Willem Jacobs en Jan Jacobs haar geweesene pupillen zijnde heden meerderjaerig, bedragende haar anpart ider de somma van driehondert en vijftig gulden, zo als volgens afkoopbriev in dato den 17 maij 1740 kan geblijken welke in het geheel groot is de somma van een duisent en vierhondert gulden en eenig vaders lijfstoebehoren de voorstanders ten profite van hare pupillen competerende, van welke geheele portie afkoopspenningen Willem Jacobs en Jan Jacobs haar anpart verklaarden ontfangen te hebben, sijnde de ontfang groter als de uitgaav de somma van vierenveertig gulden 13 stuvers 4 duiten, waar mede Willem Jacobs, en Jan Jacobs vredig sijnde deden hare voorstanders voor goede administratie en gedaene moites bedanken.
Heeft het EE Gerigte sulks in actis getekent en de voorstanders van haren gedaenen eedt ontslagen.
 
Also Frerick Cornellis als voormont in plaats van wijlen Lubbert Jans heeft angesworen over de twe minderjarige kinderen van wijlen Jacob Willems bij Geertjen Jans in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Jan Geltes als sibbe voogt rekening en overleveninge des boedels heeft gedaan an sijn pupille Gelte Gerrits soon van Gerrit Geltes bij wijlen Trijnje Jansen in egte verwekt, bestaande des selvs boedel in hondert en vijftig guld. over de vader Gerrit Geltes en de s??e?moeder Greitje Jansen volgens afkoopbrief in dato den 29 Novemb. 1729, met nog eenig lijfstoebehoren des moeders in het boek van de sibbe voogt gespecificeert, met welke overleveringe de geweesene pupil Gelte Gerrits verklaarde te vreden te sijn, doende de sibbe voogt voor sijn moite in de administratie angewent bedanken.
Heeft Het EE Gerigte sulks in actis getekent, en de sibbe voogt van zijn gedaene eedt ontslagen.
 
Also Jan Wibbes als voormont en Claas Jacobs als vreemde voogt over Wibbe Siwerts soon van wijlen Siwert Wibbes bij Aaltjen Writzers in egte verwekt rekeninge en overleveninge des boedels doende deselve geblijckt te bestaan in agthondert gulden afkoopspenningen volgens versegelinge in dato den 18 December 1725 ten laste van de stiefvader en moeder, met nog eenig lijfstoebehoren in de voorstanders boekjes bekent, met welke rekeninge en overleveninge Wibbe Siwerts vergenoegs sijnde doeds[?] sijn voorstanders voor goede administratie en angewende moitens bedanken.
Heeft Het EE Gerigte sulks in actis getekent, en de voorstanders van haar gedaene eedt ontslagen.

den 17 Julij 1750

   

Jacob Luitjens als voormont, en Claas Egberts als vreemde voogt over de twe minderjarige kinderen van wijlen Jantje Jans bij wijlen Folkert Sickes in egte verwekt rekeninge der pupillen goederen ten overstaan van het EE Gerigte doende geblijckt der pupillen boedel te bestaan in twe hondert viertig guld. afkoopspenningen met de renten. Heeft Het EE Gerigte sulks in actis getekent.
 

Juurt Abrahams als voormont, Pieter Jans als vreemde voogt over het kint van wijlen Pieter Jans bij wijlen Lijsabeth Abrahams in egte verwekt rekeninge des pupils boedel doende bestaat deselve in driehondert gulden, ten laste van Jacob Heeres, hondert gulden over Trijnje Jacobs, hondert gulden over Popke Jacobs, vijftig gulden over Juurt Abrahams, en een koe bij Enne Jans des pupils oom om de melk. Heeft het EE Gerigte sulks in actis getekent.
Regdagh den 29 September 1750    
Also de Voormont en Voogden over drie kinderen van wijlen Jantjen Jans bij Folkert Sickes in egte verwekt overleveringe hebben gedaan an een harer pupillen Popke Folkers genaamt van haer anpart des boedels, met welke portie sij verklaarde vredigh te sijn, doende haere voorstanders voor goede administratie bedanken.
Is sulks in actis getekent.

Regdagh den 24 November 1750    
Also Else Bruins als voormont, Jurjen Geles als sibbe, en Martinus Hartzema als vreemde voogt hebben angesworen over de twe minderjaerige kinderen van wijlen Sijmen Bruins bij wijlen Stinje Tobias in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.

answeringe den 5 Januarij 1751    
Also Albert Jans als voormont, Arien Frix als sibbe, en Renne Sijmens als vreemde voogt hebben angesworen over de 4 minderjaerige kinderen van wijlen Gerrit Berents bij Trijnje Sitses[?] in egte verwekt geduirende de absentie van der pupillen moeder, stellende Renne Sijmens buiten dese Jurisdictie woonagtigh tot domicilium citandi het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.

Regdagh den 26 Januarij 1751    
Also Hindrik Jans als vreemde Voogt heeft angesworen over de kinderen van wijlen Menke Pauwels bij wijlen Anje Ulphers in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.

den 2 Meert 1751    
Also Obbe Frericks als voormont, Claas Alders als sibbe, en Abel Harms als vreemde voogt hebben angesworen over de twe kinderen van wijlen Heere Edes bij Diewerke Bonnes[?] in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.

den 18 Maij 1751    
Also de Voormont, en Voogden angesworen over de kinderen van wijlen Menke Pauwels en Anje Ulphers rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot een duisent twehondert negenseventig Gulden 6 St 1 duit, en de uitgaav 43 guld. 15 St 6 duit, dus meerder ontfang eenduisent twehondert vijfendartig gulden 15 St. 6 duit.
Is sulks in actis getekent

den 20 Julij 1751    
Also Harm Pieters als voormont, Jan Jans als sibbe, en Albert Jans als vreemde voogt over het kint van Berent S?imens[?] bij wijlen Engel Eikens[?] in egte verwekt hebben angesworen.
Is sulks in actis getekent.

den 15 September 1751    
Also Riewert Folkers als voormont, Harm Joosten als sibbe, en Wirk Frericks als vreemde voogt over de twe kinderen van wijlen Folkert Sickes bij Lisabeth Joosten in egte verwekt hebben angesworen.
Is sulks in actis getekent.

den 19 october 1751    
Also Jan Thomas als voormont, Frerik Cornellis als sibbe, en Edze Jacobs als vreemde voogt hebben angesworen over de twe kinderen van Melle Jacobs bij wijlen Trijnje Jans in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Martinus Hartzema als voormont in plaats van Albert Jans heeft angesworen over de vier kinderen van wijlen Gerrit Berents bij Trijnje .... in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent, wordende Albert Jans van sijn gedaene eedt ontslagen.

den 15 Meert 1752    
Also Hilbrant Meints als voormont, Gelte Gerrits als sibbe, en Jacob Rinnes als vreemde voogt over de drie kinderen (Trijntjen Aaltjen en Wabina genaamt) van Jan Geltes bij wijlen Geertje Tomas in egte verwekt hebben angesworen.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Jacob Lammerts als voormont, Alje Reints als sibbe, en Focke Hindriks als vreemde voogt over de 4 kinderen (Trijnje Antje, Willem, en Frerick genaamt) van wijlen Jan Willems bij Lijsabeth Lammerts in egte verwekt hebben angesworen.
Is sulks in actis getekent.

den 28 augustus 1752
In taenis[?]
   
Also Hindrik Jans als voormont, Isebrant Clasen als sibbe, en Wibbe Sijwerts als vreemde voogt over de 4 kinderen (Arijs, Elle, Claaske, en Lammigjen genaamt) van Tidde Elles bij wijlen Jeike Arijs in egte verwekt hebben angesworen.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Tidde Elles na gedaene afkoop in plaats van Isebrant Clasen als sibbe voogt over sijn 4 kinderen bij wijlen Jeike Arijs in egte verwekt heeft angesworen.
Is sulks in actis getekent.

den 20 Febr. 1753    
De voormont en voogden angesworen over Jacob Melles soon van Melle Jacobs bij Trijnje Jans in egte verwekt op heden overleveninge en rekeninge ten overstaan van het EE Gerigte hebbende gedaan van de staat van hares pupils smitterie voor gemelte Jacob Melles al eenige tijds bevro...[?] is bevonden de profijtelijcke staat groot te wesen vierhondert een en sestig guldens 9 stuvers 5 duit en de scadelijcke staat twehondert en en taggentig guldens vi[?] stuvers 7 duit en dus meer profijtelijcke staat hondert 79 guldens is[?] stuvers 6 duit. met welke rekeninge en overleveninge Jacob Melles op heden veniam aetatis hebbende geobtineert verheven[?] genoegen te hebben bedankende sijne voorstanders voor dese gedaene rekeninge van gemelte smitterie.
Heeft Het EE Gerigte sulks in actis getekent hebbende de voorstanders gelast om sig omtrent de nog operige goeden[?] van haer gewesene pupil nopens rekeninge e overleveninge exact te gednigen[?] en daar omtrent in tempere te vieplere[?]

den 1 Maij 1753    
Also Pieter Gerrits als voormont van Winsum, Wijpke Jacobs van Lellens als sibbe, en Heipke Sijwerts als vreemde voogt hebben angesworen over de ses kinderen (de ouste Anje, de twede Gerrit, 3de Jantje, 4de Jacob 5de Frouwke, 6de Jeeltje[?] genaamt) van wijlen Clenes[Claas ?] Gerrits bij Greitje Jacobs in egte verwekt. Stellende d voormont e sibbe voogt buiten dese Jurisdictie van Eendrum woonagtigh tot domicilium citandi het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent

den 3 Julij 1753    
Also Jans Martinus Hartsma als voormont in plaats van Jan Tomes over Anje dogter van Melle Jacobs bij Trijnje Jans in egte verwekt heeft angesworen.
is sulks in actis getekent.
 
De voormont en voogden over Jacob Melles soon van Melle Jacobs bij Trijnje Jans in egte verwekt rekeninge en overleveninge des boedels en Jacob Melles hebbende gedaen is gebleken deselven te bestaan 1mo een smitterie door hen selvs wordende bewoont, 2do sijn anpart an de vaste goederen versegelingen en obligatien mandelig met den voorstanders over sijn suster waar tegens den scadelijcken staat is 900 guld. over de smitterie soo een obligatie tot zijn last groot taggentig gulden vi[?] stuvers van sijn suster, verklarende de pupil in de gedaene overleveringe genoegen te nemen. Is sulks in actis getekent. Wordende de voorstanders van haare gedaene eedt ontslagen.
 
Op heden zijn in Judicio gecompareert Coopman Jacob Fockes Roos en Leves Cales biede gevolmagtigt van Roelf Jacobs Roos als voormont over de minderjaerige om[zoon?] van wijlen Jacob Lammerts bij Jantjen Jacobs in egte verwekt om rekeninge te doen van gemeltes pupils goederen ten overstaan van het EE gerigte is bevonden der ontfang sedert Maij 1749 groot te wesen 1069 gulden 18 st. 1 duit, en de uitgave 978 guld 11 st 4 duit dus meerder ontfang als uitgaav 91 guld. 7 st 5 duit.
Is sulks in actis getekent.

d 22 Jan 1754.    
Also Gerrit Edes van den Hoorn als voormont, en Willem Cornellis van Westerwijtwert als vreemde voogt over Cornellis Jans soon van wijlen Jan Cornellis bij wijlen Martjen Geerts in egte verwekt op heden ten overstaan van het EE gerigte rekeninge en overleveringe an haar pupil hebbende gedaan is gebleken de ontfang met het geen bij de voorgaande reken is in Casse gebleven 588 gl. 11 st 1 duit en de uitgaav 241 gl 11 st 7 duit dus meerder ontfang 347 gl, met welken rekeningen de gewesene pupil verklaarde vredig te sijn heeft deselve alles soukke[?] en blijken de boedel specteerde ontfangen nevens de meerdere ontfang v. penningen uitgenomen 150 guldens, welke d voormont belooft over 14 dage, te sullen voldoen. Waarmede Cornellis Jans ovksede[?] te vrede te wesen.
Is sulks in actis getekent.

d 5 Febr 1754    
Also Luitjen Ulphers van Eendrum als voormont, Jan Steffens van Schouwersijl als sibbe, en Tomas Jacobs als vreemde voogt van Eendrum hebben angesworen over Jan so een drie jaer out Soontje van wijlen Luirt Jans bij Trijnje Berents in egte verwekt, stellende de sibbe voogt als buiten dese Jurisdictie woonagtig tot domicilium citandi het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Hindrik Derks van Peterbuiren als voormont heeft angesworen over Cornelske so een 8 Jaer out dogter van wijlen Luirt Jans bij wijlen Tibbe Jans in egte verwekt. Stellende de voormont als buiten dese Jurisdictie woonagtig tot domicilium citandi het Regthuis tot Eendrum. Is sulks in actis getekent.
 
Also de voorstanders over de kinderen van wijlen Sijmen Bruins bij wijlen Stinje Tobias in egte verwekt ten overstaan van het EE Gerigte rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot bevonden 990 gl 13 st 4 duit en de uitgaav 710 gl 2 st 6 duit dus meerder ontfang 280 guld. 10 st. 6 duiten. welke penningen bij de vreemde voogt J.M.Hartsema sijn berustende.
Is sulks in actis getekent.

den 5 Meert 1754    
Also Juirt Abrahams als voormont, Pieter Jans als vreemde voogt over de dogter van wijlen Pieter Jans bij wijlen Lijsabeth Abrahams is egte verwekt rekeninge en overleveringe des boedels en Claas Egberts in qlte comparenende voor dese gewesene pupille Reine Pieters sijnde de meerder ontfang als de uitgaav groot 28 guld. met welke rekeninge en overleveringe Claas Egberts in sijn qualiteit verklaarde vredigh te wesen.
Is sulks in actis getekent en sijn de voorstanders van haer gedaene eedt ontslagen.
 
Also Jan Tomas als voormont, Heipke Reintjes als sibbe, en Heipke Eppes als vreemde voogt alle drie van Eendrum hebben angesworen en angelooft over de 4 kinderen (Tomas out 12, Anje int 10de, Julle int 7de, en Cornellis twe Jaer out) van Jan Julles bij wijlen Bijwke Tomas in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.

den 19 Meert 1754    
Also Jannes Julles als sibbe voogt in plaats van Heipke Reintjes na gedaner afhandelinge over sijn vier kinderen bij wijlen Bijwke Tomas in egte verwekt heeft angesworen.
Is sulks in actis getekent.

den 30 april 1754    
Also Jacob Luitjens als voormont, Jacob Jans van Peterbuiren als sibbe en Claas Egberts van Eendrum als vreemde voogt over Sikke Folkers soon van wijlen Folkert Sikkes bij wijlen Jantje Jans in egte verwekt rekeninge en overleveringe hebben gedaan is de ontfang groot 22 guld. 6 st en de uitgaav. 3 guld. 8 st. dus meer ontfang 18 guld. 18 st. sijnde het Capitaal op heden overgelevert groot 266 guld. Waar mede de gewesene pupil vredigh sijnde.
Is sulks in actis getekent en worden de voorstanders van haer gedaene eedt ontslagen.

1754.    
Also Roelf Jacobs Roos als voormont, Jan Melis als sibbe, en Frerick Cornellis als vreemde voogt over Jacob Jacobs soon van wijlen Jacob Lammerts bij Jantjen Jacobs in egte verwekt rekeninge en overleveringe des boedels hebbende gedaan is de ontfang groot 91 guld. 5 st. 5 duit. en de uitgaav 157 gl 19 st dus meerder uitgaav 66 gl 13 st 3 duit dog de schoolmeester A.Egberts in desen Jantjen Jacobs adsisterende versogte eenige tijdt te mogen hebben om de blijken en de reken des boedels eens na te sein, het geen met den eersten belooft te doen.
Is sulks in actis getekent.

den 1 augustus 1754    
Also Tunnis Clasen als voormont Luirt Luirts als sibbe voogt (sijnde vreemde voogt Tunnis Luirts absent) angelooft over de 5 kinderen van Ulphert Pieters bij wijlen Foske Luitjens in egte verwekt op heden rekeninge en overleveringe des boedels hebben gedaan an 4 harer pupillen namentlijk an Pieter, Luitjen, Antje, en Martjen alle thans getrouwt, verklarende in de reken genoegen te nemen bedankende haere voorstanders voor goede administratie hebbende reets de blijken een jegelijck de sijne ontfangen sullende met den eersten van de jongste pupil Jacob nader reken worden gedaan.
Is sulks in actis getekent.

1754.    
Also Frerick Cornellis als voormont, Pieter Jans sibbe, en Derk Cleveringa vreemde voogt over de twe kinderen van wijlen Jacob Willems bij Greitje Jans in egte verwekt rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot 20 gl en de uitgaav 5 gl 3 st dus meer ontfang 14 gl 17 st.
Is sulks in actis getekent.

de 5 october 1754    
Also de voormont en voogden over Arien Obbens soon van Obbe Frericks bij wijlen Greitje Ariens in egte verwekt reken en overleveringe des boedels hebbende gedaan is de ontfang groot bevonden 197 gl 11 st 4 duit. en de uitgaav 243 gl 18 st dus meerder uitgaav 46 gl 11 st 4 duit, verklarende Arien Obbens met de gedaene rekeninge en overleveringe vredigh te sijn hebbende de blijken en stukken des boedels reets ontfangen doen sijne voorstanders bedanken voor goede administratie.
Is sulks in actis getekent en sijn de voorstanders van haar eedt ontslagen.

d. 12 october 1754.    
Also de voormont en voogden over de kinderen van wijlen Menke Pauwels en Anje Ulphers rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot bevonden 1023 guld. 2 st 5 duiten, en de uitgaav 987 gulde 5 st. 6 duit, dus meerder ontfang 35 guld 6 st 7 duit.
Is sulks in actis getekent.

d 26 November 1754.    
Also Pieter Derks van uittumer[?] Nijenhuis als voormont, Hindrik Jans als Sibbe, en Derk Derks als vreemde over Derk out ruim[?] 30, Pieter ook ruim 30, en Lammert 14 a 15 Jaren out, de eerste bieden soons van wijlen Hindrik Jacobs bij wijlen Martjen Derks in egte verwekt en de laaste een soon van wijlen Lammert Jans bij wijlen gemelte Martjen Derks in egte verwekt, rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot 428 guld. 8 st 1 duit en de uitgaav 205 guld 5 st 1 duit dus meerder ontfang 223 guld. 3 st.
Is sulks in actis getekent.

d. 3 Xber 1754    
Also Lubbert Jacobs van Houwersijl als voormont, Wirk Frericks als sibbe, J.M. Hartsma als vreemde voogt over Geertje out in t 13de Jaar dogter van wijlen Engbert Clasen bij Anje Frericks in egte verwekt hebben angesworen, stellende de voormont buiten dese Jurisdictie woonagtigh tot dom. cit. het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.

d. 21 Xber 1754    
Also Abel Alders van Obergum als voormont, Jan Doewes als sibbe, en Arijs Egberti als vreemde voogt over het dogtertje out in t 11de Jaar van wijlen Jan Melis bij Jantjen Jacobs in egte verwekt hebben angesworen, stellende de voormont als buiten dese Jurisdictie Woonagtigh tot dom. cit. het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.

d. 14 Januarij 1755    
Also Tunnis Clasen als voormont over Jacob soon van wijlen Ulphert Pieters, bij wijlen Foske Luitjens in egte verwekt rekeninge en overleveringe des boedels an gem. Jacob Ulphers overmits deselve thans getrouwt is heeft gedaan is de ontfang groot bevonden 322 guld. 1 st. 3 duits, en de Uitgaav 329 guld. 1 duit dus meerder uitgaav 6 guld. 19 st 5 duit. Met welke rekeninge en overleveringe des boedels Jacob Ulpherts verklarende vredigh te sijn hebbende de geheele boedel ontfangen doende sijne voorstanders also luit quiteren en voor alle angewende Moite bedanken.
Is sulks in actis getekent en worden de voorstanders van hun gedaene anlovinge ontslagen.

d. 6 Maij 1755.    
Also Luitjen Ulphers als voormont in plaats van de onlangs overledene Collector Hindrik Derks van Pieterburen heeft angelooft over het kint van Luirt Jans bij wijlen Tibe Jans in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Jannes Julles als voormont, Pieter Rienders als sibbe, en Hijbel Jans als vreemde voogt over Berent out na gedagten in het 23ste Jaar Soon van wijlen Jannes Berents bij Barber Pieters in egte verwekt reken in de van hun administratie ten overstaan van Het EE Gerigte hebben gedaan is de ontfang groot bevonden 981 guld. 4 st 6 duit en de Uitgaav 802 guld. dus meerder ontfang 179 guld. 4 st. 6 duit.
Is sulks in actis getekent.

d. 27 Maij 1755    
Also Jan Tomas als voormont, Jannes Julles als sibbe, en Focke Lauwes als vreemde voogt over Tomas soon van wijlen Marten Tomas bij wijlen Diewerke Jacobs en egte verwekt, rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot 2555 - 3 - 2 en de uitgaav 2543 - 13 - 6 dus meerder ontfang ... 11 - 9 - 4
Is sulks in actis getekent.
 
Also J.M.Hartsma als voormont Edse Jacobs als sibbe, en Frerick Cornellis als vreemde voogden over de dogter van wijlen Melle Jacobs bij Trijnje Jans in egte verwekt reken ninge hebben gedaan is de ontfang groot 511 - 13 - 4 en de uitgaav 503 - 14 - 6 dus meerder ontfang 7 - 18 - 6
d. 8 November 1755    
Also de voormont en voogden over Derk, en Pieter out ruim 30 Jaeren soons van wijlen Hindrik Jacobs bij wijlen Martje Derks in egte verwekt rekeninge en overleveringe des boedels hebben gedaan is de ontfang groot 28 guld. 15 st, en de uitgaav 25 guld. 1 St 4 duit, dus meerde ontfang als uitgaav 3 guld. 14 St. 4 duit, bestaande dese gewesene pupillen hun boedel in 338 guld. 19 St. 3 duit, sijnde een restant Coopschat over de plaats tot Eendrum volgens versegelinge, nog 2 derde parten van 40 guld. 1 St. 3 duit, volgens obligatie over Derk Derks, Mits dese gewesene biede pupillen an de voorstanders sullen moeten betaelen 25 guld., Waer mede de pupillen vredigh sijnde, doende de voorstanders voor goede betalinge adminisratie, en genomene Moite bedanken.
Is sulks in actis getekent, en sijn de voorstanders van hun gedaene eedt ontslagen.

d. 27 Jan. 1756.    
Also Jacob Jans als voormont, Albert Jacobs van Warffum als sibbe, en Luitjen Ulphers als vreemde voogt hebben angesworen en angelooft over Trijnje Nantie, Anje, Cornelske, en Hindrik kinderen van wijlen Onne Jans bij Cornelske Hindriks in egte verwekt, stellende de sibbe voogt tot dom. cit. het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.

d. 2 Febr. 1756.    
Also Jan Gerrits als voormont, Berent Cleveringa als sibbe, en Cornellis Rientjes als vreemde voogt hebben angesworen over Euwe, Hiktjen, en Aaltjen kinderen van Derk Cleveringa bij wijlen Auke Harms in egte verwekt.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Jurjen Eilkes van Hornhuizen als voormont, Abel Jacobs als sibbe, en Wibbe Sijwerts als Vreemde Voogt hebben angesworen over Eilke Reintjens out int 17de Jaer soon van Reintjen Jacobs bij wijlen Cornelske Eilkes in egte verwekt, stellende de Voormont tot dom. cit. het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.

d. 14 September 1756.    
Also Claas Clasen als Voormont, Alje Reints als sibbe, en Frerik Cornellis als Vreemde Voogt over Claas en Sirk soons van Alje Reints bij wijlen Jantje Clasen in egte verwekt rekeninge en overleveringe an hun pupillen hebben gedaan bestaat de boedel in 400 gulden afkooppenningen volgens versegelinge van den 3 Junij 1749 en 75 guld. 16 St. angeŽrft van der pupillen overleden broeder Derk, en nog wat Linnen en wollen en silver, met welke rekeninge en overleveringe de gewesene pupillen verklaerden vergenoegt te sijn doende de voorstanders voor gedaene Moite bedanken.
Is sulks in actis getekent, en sijn de voorstanders van hun gedaene eedt ontslagen.

d. 8 xber 1756    
Also Ecke Jans van Eppenhuisen als Voormont, Eise Sijwerts van Uithuisen als sibbe en Heepke Eppes als vreemde voogt hebben angelooft over de dogter genaamt Greitje out int 4de Jaer van Jacob Sijwerts bij wijlen Bouke Jans in egte verwekt, stellende de voormont en sibbe Voogt tot dom. cit. het Regthuis tot Eendrum.
Is sulks in actis getekent.

d. 8 Meert 1757.    
Also Hindrik Arijs als Voormont Jan Alders wonende als dienstknegt tot Ulrum als sibbe, en J.M.Hartzema als vreemde voogt hebben angesworen over Geertruid out 5 Jaer, en Martjen out 3 Jaer kinderen van wijlen Jan Arijs bij Anje Alders in egte verwekt, stellende de sibbe voogt tot dom. cit. het Regthuis tot Eenrum.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Euwe en Hiekjen kinderen van Derk Cleveringa bij wijlen Auke Harms in egte verwekt rekeninge en overleveringe van haer Voorstanders hebben ontfangen bestaande haer boedel in de portien volgens afkoopbrief van den 10 Febr. 1756, met welke rekeninge en overleveringe vredig sijnde.
Is sulks in actis getekent.
 
Also Heerke Jans, en Heertje Obbes als voorstanders over de 2 kinderen van wijlen Menke Pauwels bij wijlen Anje Ulphers in egte verwekt rekeninge en overleveringe hebben gedaan an een haerer pupillen genaamt Harmtje geadsisteert met haer Man Jan Febes woonagtig op t Zant is de ontfang groot bevonden 504 - 6 - 3 en de uitgaav 449 - 11 - 7 dus meerder ontfang 54 - 14 - 4 sijnde gewesen pupille ten dele gevallen 200 gl Jan Huikes, 2do 75 guld. over Heertje Obbes, 3to 100 guld. over Hindrik Jans, 4to 27 guld. 7 st. de helvte van de Meerder ontfang, mits de ander pupillen voor de 100 guld over Hindrik Jans mede sal blijven instaan, met welke rekeninge en overleveringe de gewesen pupil verklaerde vergenoegt te sijn.
Is sulks in actis getekent.

d. 14 Junij 1757    
Also Jannes Jullles als Voormont, Pieter Reinders als sibbe, en Hibel Jans als vreemde voogt over Berent Jans soon van wijlen Jannes Berents bij Barber Pieters in egte verwekt rekeninge en overleveringe hebben gedaan is de ontfang groot 253 - 4 - 6 en de uitgaav 85 - 5 - dus meer ontfang 165 - 19 - 6 bestaande de boedel in 450 guld volgens versegelinge over Heepke Eppes en 400 gulden volgens hant over Wijrt bakker, welke Laast reets voldaan is. Met welke rekeninge en overleveringe de gewesen pupil verklaert te vreden te sijn.
Is sulks in actis getekent en sijn de voorstanders van hun eedt ontslagen.

d. 14 Februarii 1758    
Also Jan Hindriks en Cons als Voorstanders over Reinje Soon van Claas Rienjes bij Anje Derks in egte verwekt rekeninge en overleveringe hebben gedaan, bestaat de boedel in 31 guld. 10 Stuvers volgens afkoopbrief van den 30 april 1743 nog te goede. sijnde, waer mede de gewesen pupil verklaarde vredig te sijn.
Is sulks in actis getekent, en sijn de voorstanders van hun eedt ontslagen.

d. 28 Februarii 1758    
Also Alje Reints, en Fokke Hindriks als voogden over de 4 kinderen van wijlen Jannes Willems bij Lijsabeth Lammerts in egte verwekt rekeninge en overleveringe hebben gedaan an Geert Jans woonagtig tot Obergum, die getrout is an een der pupillen genaamt Trijnje Jans, sijnde er geen ontfang of Uitgave bevonden, alleenlijk competeert gemelte Trijnje Jans 16 guld. 2 St. sijnde de 4de part van de afkooppenningen volgens versegelinge van den 14 Maij 1752 nog ten Laste van der pupillen Moeder met welke rekeninge en overleveringe Geert Jans wegens sijn vrouw verklaerde vredigh te sijn.
Is sulks in actis getekent.

d. 28 November 1758    
Also J.M.Hartzema als voormont, Arien Frix als sibbe, en Rinne Sijmens als vreemde Voogt over de 4 kinderen van wijlen Gerrit Berents rekeninge hebben gedaan is de Uitgaav groot bevonden 319 - 16 - 5 en de ontfang 313 - 1 - dus meerder uitgaav 6 - 15 - 5
Is sulks in actis getekent.

d. 27 Meert 1759    
Also de voormont en voogden over de dogter van wijlen Jan Melis bij wijlen Jantjen Jacobs in egte verwekt rekeninge hebben gedaan is de ontfang groot 572 - 7 - en de uitgaav 551 - 19 - dus meerder ontfang 20 - 8 - .
Is sulks in actis getekent.

d. 19 Maij 1759    
Also Heerke Jans als voormont Heertjen Ubbes als sibbe, en Hindrik Jans als vreemde voogt over Geertruidt thans getrouwt an Hindrik Jans, dogter van wijlen Menke Pauwels bij wijlen Anje Olphers in egte verwekt rekeninge, en overleveringe hebben gedaan is de Uitgaav groot bevonden 66 - 6 - 2 en de ontfang 57 - 9 - dus meerder Uitgaav 8 - 17 - 2 .
Bestaande de staat van de boedel, 1mo in 250 guld. volgens obligatie over Ritze Heines tot Warfum, 2do in 150 Gl volgens versegelinge over Heerke Jans, waer mede Geertruidt verklaerde vergenoegt te sijn, doende de voorstanders voor goede administratie bedanken.
Is sulks in actis getekent, en sijn de Voorstanders van hun gedaene eedt ontslagen.
 
Also Freerk Cornellis als voormont, over Claas en Foske, kinderen van wijlen Jacob Willems bij Greitje Jans in egte verwekt rekeninge, en overleveringe heeft gedaan, is de ontfang groot 26 - 17 - en de Uitgaav 6 - 9 - dus meerder ontfang 20 - 8 - bestaande de Staat des boedels 1mo in een versgelinge over Wirk Freerks groot hondert gulden met 5 jaeren rente, 2do een obligatie over Derk Cleveringa groot 250 gl met 5 Jaeren rente, 3tio een versegelinge over Willem Jacobs groot 350 gl met 7 Jaeren rente, en nog eenig Linnen bij de moeder berustende, met welke rekeninge en overleveringe de gewesene pupillen verklaeren vergenoegt, en te vreden te sijn.
Is sulks in actis getekent.

d. 29 Januarij 1760    
Also Jurjen Eilkens als voormont (Abel Jacobs absent) en Wibbe Sijwerts als vreemde voogt over Eilke, soon van wijlen Reintjen Jacobs bij wijlen Cornelliske Eijlkes in egte verwekt rekeninge, en overleveringe hebben gedaan, is bevonden de boedel te bestaan in 326 gl 15 st. 2 placken volgens afkoopbrief van den 6 Julij 1756 nog 2 Lakens, 2 wijtelings, en een silveren Lepel bij Abel Jacobs berustende, nog is dese gewesen pupil medeŽrfgenaem tot de nalatenschap van Reintjen Jacobs, welke nog mandelig is. Met welke rekeninge, en overleveringe de gewesen pupil verklaert vergenoegt te sijn.
Is sulks in actis getekent en sijn de voorstanders van hun gedaenen eedt ontslagen.

Regdag van Eenrum cum annexis Martis den 27 October 1761
Alsoo Wibbe Sijgers woonagtig op Niei Clooster als voormond over de onmondige soon van wijlen Jan Wibbes en Martjen Sebes genaamt Wibbe Jans den Eed volgens Landrecht op heden in judicio heeft gepraesteert, hebbende sich in desen aan het EE Gerigte van Eenrum gesubmitteert, en aldaar gesisteert, en heeft ten dien eijnde het Regthuis alhier tot domicilium citandi gestelt, welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis getekend.
 
Alsoo Wibbe Sijgers woonagtig onder het Gerigte van Warfhuisen den eed als vreemde voogt over de onmondige soon van wijlen Jan Wibbes en Martjen Sebes genaamt Wibbe Jans op heden ingevolge landrecht heeft gepraesteert en sich ten dien eijnde desen Gerigte heeft gesisteert en gesubmitteert, voorts het Regthuis tot Domicilium Citandi stellende, het welke van Cornellis Everts is geaccepteert.
Is sulks in actis getekend.

Regdag van Eenrum cum annexis Martis den 3 Novembr 1761
Alsoo Tonnis Balsters woonagtig onder 't Gerigte van t Groote en Kleijne Reedschap den Eed als sibbe voogt over de onmondige soon van wijlen Jan Wibbes en Martjen Sebes op heden in judicio ingevolge Landrecht heeft gepraesteert en sich ten fine desen gerigte gesubmitteert om in cas van oplossinge enz. ten allen tijden desen gerigte te sullen sisteren, stellende het Regthuis tot domicilium Citandi, het welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis getekend Actum in judicio Martis den 3 Novembr 1761

Op heden den 9 Decembr 1761 hebben de E Wibbe Sijgers als voormond, Tonnis Balsters sibbe, en Wibbe Sijgers vreemde voogden van Wibbe Jans soon van wijlen Jan Wibbes en Martjen Sebes rekeninge gedaan ten overstaan van het EE Gerigte als volgt.
Uitgave
Aan Grietje Jans Meijd van Wibbe Jans Ĺ Jaar Bode loon volgens quitantie betaalt den 8 Novembr 1761


-f- 18 = 18 =
Aan Martjen Heeres de meid Ĺ Jaar bodeloon volgens quitantie in dato den 8 Novembr 1761
-f- 13 = 11 =
Aan Harm Pieters knegt van Wibbe Jans Ĺ Jaar bodeloon volgens quitantie in dato den 8 Novembr 1761 
-f- 20 = 12 =
Hindrik Wigchers dito bodeloon volgens quitantie den 8 Novembr 1761
 
-f- 33 = 15 =
--------------------
De geheele uitgave -f- 86 = 16 =
Ontfang
Was ontfangen van Coopm Berent Ejes

-f- 100 = : =
Van F. Cleveringa wegens een geleverde vette koe -f-  68 = 3 =
Nog van Jan Sijmens Erfgenamen ontfangen
 
-f- 248 = : =
-------------------
De geheele ontfang
De uitgave was
-f- 416 =  3 =
-f-   86 =16 =

Rest voor meerder ontfang
 
-------------------
-f- 329 = 7 =
Op het versoek van Wibbe Jans, dat in actis moge worden getekend, dat sijne voorstanderen, Wibbe Sijgers, Tonnis Balsters, en Wibbe Sijgers de jongere aan hem een pertinente rekeninge oplossinge en overleveringe hebben gedaan, en dat hij de blijken daartoe specterende hadde ontfangen, en in specie ook de resterende 329 Gulden 7 Stuver meerdere ontfang, en dat reeds mede in posses was van alle goederen, ten inventario in dato den 5 Novembr 1761 gespecificeert, dat hij haar dies wegens dede bedanken voor hunne goede en getrouwe administratie en voorsorge, en verklaarde geen de minste praetensie desen aangaande tegens hun te willen nog konnen reserveren, dat derhalven het EE Gerigte voormond en voogden van hun gedaene eed moge ontslagen.
Soo is in actis getekend dat voormond en voogden van hun eed desen aangaande gepraesteert mits desen werden ontslagen. Actum den 9 Decembr 1761

Regdag van Eenrum cum annexis Martis den 16 Febr. 1762
[in marge: "NB de revenues waren 307=:=:"]
Alsoo Jannes Martines Hartzma als voormond, Freerk Cornellis sibbe, en Adze Jacobs vreemde voogden over Anje Melles dogter van Trijnje Jans en wijlen Melle Jacobs, op heden in judicio tot Eenrum reken en reliqua aan Trijnje Melles geadsisteert met haar Eheman Meerten Sikkes hebben gedaan van hunne administratie, en is bevonden, dat de profijtelijke staat van Trijnje Melles bestond in 2/15 portien van 16Ĺ Jukken Land, het eene wegens haar selfs en het ander aangekogt ingevolge versegelinge van den 2 October 1753 doende dese 2/15 portien Jaarlijks 13 Gulden huire. Nog is der selven profijtelijke staat daar en boven groot bevonden 406 Gulden 19 Stuver 1 Duit bestaande in 2/9 portien in een versegelinge over Claas Jans op Ewer a 400 Gulden is 88 Gulden 18 stuver. Nog 2/9 portien in een obligatie over Derk Clevering a 150 Gulden gerekend haar aandeel op 33 Gulden 6 stuver 2 plakken, Nog ingevolge versegelinge over haar Broer Jacob Melles 140 Gulden, en volgens cessie op de Coopbrief van Trijnje Jans huis[?] 100 Gulden, en dan nog volgens slot van reken bij de voormond berustende 44 Gulden 14 stuver 7 duiten aan gerede penningen. Aldus gedaan en gesloten op den 16 Febr. 1762
 
Op het versoek van Anje Melles geadsisteert met haar man Meerten Sikkes dat in actis moge werden getekend, dat se op heden reken en reliqua van voormond en voogden hadden ontfangen en dat se hun deden bedanken voor hunne goede administratie en voorsorge, versoekende dies wegens dat het EE Gerigte hun van den Eed desen aangaande gedaan gelieve te ontslaan.
Is sulks in actis getekend, en worden de voorstanderen van Anje Melles van den Eed desen aangaande gepraesteert ontslagen.

Regdag tot Eenrum Martis den 8 Junij 1762
Alsoo Jannis Julles en Hijbel Jans (sijnde de sibbe voogt Pieter Reijnders overleden) als voorstanderen van Berent en Jantjen Jannis, kinderen van Barbara Pieters en wijlen Jannis Berents op heden reken en overleveringe hebben gedaan wegens de geadministreerde goederen van wijlen Jantjen Jannis, aan haar gewesene Eheman Claas Arents en Moeder Barbara Pieters en broer Berent Jannis (die van sijn aandeel bekende reeds van te voren reken en overleveringe te hebben ontfangen) als erfgenamen van Jantjen Jannis ab interstato Is bevonden dese boedel te bestaan in de vaderlijke afkooppenningen der beijde pupillen, ingevolge afkoopbrief in dato den 10 October 1741 (behalven de overige goederen in dese afkoopbrief gespecificeert soo door de pupillen reeds ontfangen waren) ter summa 1724=9=4 waar van de helfte ofte de portie van Jantjen Jans
sijnde des tijds 3 Jaren out een summa -f- 862= 4=6
De Renten van dese 862=4=6 na dat de voorstanderen de administratie hadden gehad bedragen in genere
-f- 242=15=2
Dus bedraagt de geheele profijtelijke staat als hebbende de voorstanderen geen schadelijke staat ingebragt in genere
-f- 1105=:=:
Met welke reken bovengemelte als erfgenamen van Jantjen Jannis ab interstato verklaarden vredig te sijn, en bekenden gemelte 1105 Gulden in versegelings obligatien en contante penningen van de voorstanderen ontfangen te hebben.
Is sulks in actis getekend.
 
Op het versoek van Barbara Pieters, Berent Jannis en Claas Arents als Erfgenamen van Jantjen Jannis ab interstato, dat in actis moge werden getekend dat sij op heden reken en overleveringe van Jannis Julles als voormond en Hijbel Jans als vreemde voogt over wijlen Jantjen Jannis hadden ontfangen, waar mede vredig sijnde, en hun te gelijk doende bedanken voor hun goede en getrouwe administratie en voorsorge, versoekende dieshalven dat het EE Gerigte deselve ook van hun eed desen aangaande gepraesteert gelieve te ontslaan.
Is sulks in actis getekend, en worden gemelte voorstanderen van hun eed desen aangaande ontslagen. Actum den 8 Junij 1762

Alsoo Jan Sijmens woonagtig te Garnwert als voormond, Jan Harms sibbe en J.M. Hartzma beijde tot Eenrum woonagtig als vreemde voogden hebben aangesworen over Sijmen Pieters sijnde minderjarige soon van wijlen Pieter Sijjmens en wijlen Nieske Jans, en de voormond het regthuis tot Eenrum tot domicilium Citandi heeft gestelt welke van Cornellis Everts als bewoonder is geaccepteert.
Is sulks in actis Getekend Actum den 19 Junij 1762

Regdag van Eenrum Martis den 3 Maij 1763
Alsoo Berent Clasen woonagtig onder Eenrum als voormont, Jan Lammerts tot Cloosterbuiren als sibbe, en Doewe Geerts tot Cloosterbuiren als vreemde voogden, op heden in Judicio hebben aangesworen, over het onmondige soontje van Martjen Harms en wijlen Jan Clasen, genaamt Claas Jans, stellende de beijde voogden het Regthuis van Eenrum tot domicilium Citandi.
Is sulks in actis getekent.

Regdag van Eenrum den 31 Maij 1763
Alsoo Luitjen Ulphers Wijrsum als voormond, Pieter Sijgers sibbe en Thomas Jacobs vreemde voogden geregtelijk gestelt over de minderjarige pupille van wijlen Luirt Jans bij Trijnje Berents in Echte verwekt genaamt Jan Luirts; Beneffens Onne Jans als voormond, Pieter Sijjgers sibbe, en Cornellis Thomas als vreemde voogden geregtelijk gestelt over de minderjarige pupile van wijlen Bronger Gerrits bij bovengenoemde Trijnje Berents in Echte verwekt, genaamt Gerrit Brongers, op heden in Judicio tot Eenrum rekeninge hebben gedaan, van de ontfang en uitgave, van der pupillen ex inaequalibus partibus nog mandelige goederen.
Is sulks bevonden als volgt.
De ontfang is groot bevonden -f- 2804= 2=7
De uitgave is bevonden -f- 2028=14=1
--------------------
Rest profijtelijke staat -f- 775= 8=6
Nog is op Maij 1763 een Jaar rente te goede geweest bij Cornelis Uges
a 200 Gl capitaal

-f-    8= :=:
--------------------
Restant der geheele boedel -f- 783= 8=6
Van welke 783=8=6 de pupille Jan Luirts competeerde
ľ part ter summa

-f- 195=17=2
Koomt bij sijne vaderlijke afkooppenningen en provenue van
des selfs lijfstoebehoren

-f-  18=17=7
--------------------
Jan Luirts portie -f- 214=15=1
Gerrit Brongers competeert ĺ parten sijnde dus
sijn portie

-f- 587=11=4
Door de voorstanderen vervolgens betaalt het geene koomt ten laste
van Jan Luirts alleen 104=6=3 en van Gerrit Brongers alleen 161=10=: ergo blijft Jan Luirts profijtelijke staat


-f- 110=8=6
Bronger Gerrits profijtelijke staat -f- 426=1=4
------------------
De suivere boedel -f- 536=10=2
Waar van bij Freerk Alberts is (sijnde restant van verschotene Coopschatspenn op het laaste termijn van sijn gekogte plaatse f 325=:=: Nog bij Cornellis Uges f 200=:=: sijnde 't laaste termijn koopschat, verschoten op des selfs plaatse te Leens volgens cessie op de koopbrief, met 8 Gulden rente is te samen f 533=:=:
En het restant is bij L.U.Wijrsum
Aldus gesloten in Judicio tot Eenrum Martis den 31 Maij 1763

Alsoo Eijse Jacobs woonagtig onder Wehe heeft aangelooft als voormont, over de ses minderjarige pupillen van Grietje Jacobs bij wijlen Claas Gerrits in Echte geprocreŽert, in plaats van Pieter Gerrits welke overleden is hebbende voorts het huis van de vreemde voogt Hiepke Sijwerts tot domicilium citandi gestelt, welke van deselve geaccepteert is.
Is sulks in actis getekent. Actum den 27 Junij 1763.
 
Alsoo Wijpke Jacobs als sibbe, en Hiepke Sijwerts als vreemde voogden, geregtelijk gestelt over de 6 minderjarige pupillen van Grietje Jacobs, bij wijlen Claas Gerrits in Echte geprocreŽert, op heden den 27 Junij 1763 rekeninge hebben gedaan hunner administratie, aan Eijse Jacobs (welke als voormont hadde aangelooft, in plaatse van Pieter Gerrits welke overleden is; Ten overstaan van het EE Gerigte) beneffens overdragt der stukken en blijken daartoe specterende als volgt.
De 3 Pupillen genaamt Jacob, Frouwke en Scheltje waren nog beneden de 18 Jaren, waarvan volgens de afkoopbrief nog geen administratie hadden.
De 4de Gerrit genaamt was den 15 Januarij deses Jaars 18 Jaar geworden, en tot hier toe mede geen ontfang.
De 5de Jantjen genaamt is den 19 October 1760 Agtijn Jaren out geweest, waar van de ontfang volgens voorstanders boekje is bevonden
-f- 37= 6=1
De uitgave -f- 21=14=4
----------------
Restant -f- 15=11=5
De ontfang der oudste pupille genaamt Anje Clasen, sijnde den 18 October 1758 Agtijn Jaren oud geweest, is volgens voorstanders boekje groot bevonden

-f- 64=16=1
De uitgave - -f- 59=11=4
-----------------
Restant -f- 5= 4=5
Makende dit voor de beijde pupillen tesamen 20=16=2 welke penningen aan Eijse Jacobs als voormont beneffens het inventarium en afkoopbrief der pupillen sijn overgedragen.
Is sulks in actis getekent.

Regdag van Eenrum Martis den 5 Julij 1763
Petitie
In Judicio een request wordende ingelevert was aldus luidende
Vertoont het EE Gerigte met schuldig respect Thomas Jannis, als hebbende veniam aetatis geobtineert, hoe sijne goederen tot dus verre door sijne voorstanderen waren geadministreert, en nog onder deselve berustende.
Ten welken Eijden de Remonstr. sich wend tot het EE Gerigte met versoek dat gemelte voorstanderen rekeninge en overleveringe aan hem ten overstaan van het EE Gerigte mogen doen.
  (onderstond)
Q.F.
Tomes Jannes
Jan Tomes als voormont
Jannes Julles sibbe voogt
Hiepke Eppes als vreemde voogdt
(was geapostilleert)
Het EE Gerigte heeft des Remonstr. versoek geaccordeert. Actum in Judicio tot Eenrum den 5 Julij 1763
(was Getekent)
H.Cleveringa
Rigter
 
Alsoo Jan Thomas als voormont Jannis Julles sibbe en Hiepke Eppes vreemde voogden geregtelijk gestelt over de minderjarige kinderen van Jannis Julles bij wijlen Bijwke Thomas in Echte verwekt op heden in Judicio rekeninge en overleveringe aan de oudste soon Thomas Jannis ten overstaan van het EE Gerigte hebben gedaan, na dat deselve veniam aetatis hadde geobtineert is dese staat bevonden als volgt.
ľ Der Afkooppenn. (sijnde in genere 830=13=7) bedragen voor
Thomas Jannis aandeel

-f- 207=13=4
Hier van Rente te goede bij de vader Jannis Julles volgens Jannis
Julles
verklaringe tot Maij 1762 vier Jaren

-f-   32= :=:
Van dit Capitaal 200 Gulden op rente uitgedaan aan Boele Clasen
volgens versegelinge (waar van Jannis Julles verklaarde de overige
7=13=4 nog onder sich te hebben) nog 1 Jaar rente te
goede op Maij 1763 -f- 8=:=
-------------------
De geheele profijtelijke staat  -f- 247=13=4
Sijnde geen schadelijke staat. Met welk reken Thomas Jannis verklaarde vredig te sijn.
Is sulks in actis getekent
 
Op het versoek van Thomas Jannis dat in actis mag worden getekent, dat deselve op heden een pertinente rekeninge en oplossinge van sijne voorstanderen hadde ontfangen, als mede de stukken en blijken tot sijne goederen specterende, doende deselve bedanken voor hunne goede en getrouwe administratie, en dat het EE Gerigte deselve hem aangaande hun van hunnen gepraesteerden eed gelieve te ontslaan.
Is sulks in actis getekent, en heeft het EE Gerigte de voorstanderen van Thomas Jannis hem aangaande van hunnen gepraesteerden eed ontslagen.

Alsoo Beerent Clasen woonagtig tot Pieterburen als voormont Albert Wolters van Eenrum sibbe, en Lubbert Willems mede van Eenrum vreemde voogden hebben aangesworen over de onmondige pupille van Anje Cornellis, soo bij wijlen Derk Clasen in Echte heeft verwekt, en de voormont het huis van de sibbe voogt tot Domicilium Citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekent. Actum den 17 Augusti 1763

Alsoo ter instantie van Jan Pieters Groen, Jacob Ebels woonagtig op de Broek als voormont, en Tamme Luitjens woonagtig tot Wehe als sibbe, en Nanne Jans Woltman woonagtig onder Eenrum als vreemde voogden hebben aangesworen, over des selfs beijde onmondige kinderen bij wijlen Hijktjen Alberts in Echte verwekt (genaamt Anje, en Renske Jans) hebbende de voormont voor de aansweringe, en de sibbe voogt voor de aanlovinge, beijde het huis van Nanne Jans Woltman tot Domicilium Citandi gestelt.
Is sulks in actis getekent. Actum den 12 Januarij 1764

Regtdag van Eenrum den 6 Martij 1764
Aangesien Lubbert Jacobs als voormond, Wirk Freerks sibbe, en J.M.Hartzema vreemde voogden over Geertjen Engberts, dogter van Anje Freerks en wijlen Engbert Clasen, als veniam aetatis hebbende geobtineert op heden in Judicio rekeninge aan haar Geertjen Engberts ten overstaan van het EE Gerigte hebben gedaan, van hun ontfang en uitgave, is bevonden als volgt.
De ontfang
Van Conraad Lubberts tot Ulrum Heemhuire ontfangen de Jaren 1761
en 1762 op Maij verschenen a 3 Gulden 10 stuver jaarlijx


-f- 7= :=
Van de HW.Gebr. Heer van Ulrum wegens een Capitaal a 167=13=2
doende jaarlijx 6 Gl. 6 Stuver rente, ontfangen de Jaren 1762 en 1763

-f- 12=12=
-----------------
De geheele ontfang -f- 19=12=
Uitgaave
Vier honderste penning wegens Geertjen Engberts jaarlijx 5=18=4, betaalt
de Jaren 1762 en 1763


-f- 11=17=
-----------------
Restant -f-   7=15=
Op het versoek van Geertjen Engberts dat in actis mag worden getekent, dat sij een goede en voldoende rekeninge en oplossinge, als mede het reliquum haarer revenues, ter summa seven Gulden en vijftijn stuvers van haare voorstanderen hadde ontfangen, beneffens de blijken tot deese goederen specterende, sij deselve gevolglijk dede bedanken voor hunnen getrouwe voorsorge en administratie, verklarende dies wegens geen de minste praetensie desen aangaande op deselve te reserveren, versoekende derhalven, dat deese haare voorstanderen van hunnen gedaenen eed mogen werden ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en sijn ten versoeke van Geertjen Engberts, haare voorstanderen van hunnen gepraesteerden eed ontslagen.
 
Alsoo Abel Alderts als voormond, en A Egberti als vreemde voogt, op heden den 5 Maij 1764, wegens hunnen pupille, onmondige dogter van wijlen Jan Melis en wijlen Jantjen Jacobs, voor het EE Gerigte van Eenrum rekeninge hebben gedaan van hunne administratie, is der voorstanderen ontfang
groot bevonden -f- 281= 8=
En de uitgave
 
-f- 255= 2= 2
------------------
Rest meerder ontfang -f-   26=5=6
Is sulks in actis getekent
Regtdag van Eenrum cum annexis den 15 Maij 1764
Compareerde in Judicio Cornelske Luirts (geadsisteert met haar Eheman Jan Berents) voordragende, hoe sij reeds getrout, en de afkooppenningen van beijde ouderen van Cornelske Luirts nog onder de voorstanderen waren berustende, soo versochte dat haare voorstanderen rekeninge van hunne administratie, en vervolgens overdragt der goederen ten overstaan van het EE Gerigte mogten doen.
Heeft het EE Gerigte gedaene versoek geaccordeert
 
Alsoo Luitjen Ulpherts Wijrsum als voormont Jan Obbes sibbe, en Jan Uges vreemde voogden, geregtelijk gestelt over Cornelske Luirts, dogter van wijlen Luirt Jans en wijlen Tijbe Jans op heden in Judicio rekeninge en overdragt hebben gedaan, is bevonden als volgt.
Profijtelijke staat
Een afkoopbrief houdende over de moederlijke afkooppenningen welke penningen door de voorstanderen waren ontfangen groot


-f- 152= :=
Het moederlijk Lijfstoebehoren heeft aangebragt na aftrek der onkosten -f-   35= 4=2
Een afkoopbrief van der Pupillen vader, welke penningen door de voormond waren ontfangen, groot 15=19=: waar van Cornelske Luirts de halfscheit competeert

-f-    7=19=4
Het vaderlijk Lijfstoebehoren heeft aangebragt bij uitmijninge in genere 19=16=6 waar van de halfscheijd voor Cornelske Luirts
-f-    9=18=3
Nog aan verkogt lijfstoebehoren voor Cornelske Luirt en een rijlijf  -f-    1= 7=4
Rente te samen gerekent in genere -f-   67= 7=:
Cornelske Luirts verdiend loon -f-    8= 1=
-------------------
geheele profijtelijke staat -f- 281=17=5
Uitgave
Was in genere volgens quitanties

-f-   57= 5=5
-------------------
Rest meerder ontfang -f- 224=12=:
Van welke penningen door de voormond aan Cornelske Luirts en Eheman Jan Berents reeds was betaalt staande haar Huwelijk 16 Gl blijft -f- 208=12=:
Aldus gedaan en gesloten in Judicio tot Eenrum den 15 Maij 1764
  H.Cleveringa
Rigter
 
   
Op het versoek van Cornelske Luirts dat in actis moge worden getekent, dat sij een goede en voldoende reken van haare voorstanderen hadde ontfangen, als mede de 208 Gulden 12 Stuver (soo bij deselve wegens afkooppenningen als anders waren berustende bevonden) in contante penningen, en voorts alles wat haar wegens haarer ouderen Erfenisse als anders toebehoorde, verklarende derhalven met de reken vredig te sijn, en geene de minste praetensie op haare voorstanderen te reserveren, en dat sij deselve dies wegens dede bedanken voor hunne goede en getrouwe administratie, en versochte dat sij ten haaren opsigte van hunnen gepraesteerden eed mogen werden ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en sijn voorts de voorstanderen, ten opsigte van Cornelske Luirts, van hunnen gepraesteerden eed ontslagen.

Regtdag van Eenrum den 16 April 1765
Compareerden bij het EE Gerigte Isebrand Clasen als stiefvader over de onmondige Kinderen soo Grietje Jacobs bij wijlen Claas Gerrits in Echte heeft verwekt, beneffens Heepke Sijwerts der selver vreemde voogt voordragende, hoe der kinderen voormond Eijse Jacobs onlangs overleden sijden, sij in diens plaatse tot voormond hadden gedespicieert Garbrand Gerrits welke veerdig was om ten desen opsigte bij het EE Gerigte te sisteren, versoekende dat het EE Gerigte den selven, den eed daar toe staande gelieve te doen staven. Soo heeft het EE gerigte dit gedaene versoek geaccordeert
 
Compareerde bj het EE Gerigte Garbrand Gerrits woonagtig tot Winsum, in de qualiteit als tot voormond sijnde gedespicieert over de pupillen van Grietje Jacobs bij wijlen Claas Gerrits in Echte verwekt. Voordragende hoe door de overledene voormond Eijse Jacobs met de voogden vier Hondert Car Gulden Capitaal was uitgedaan en verschoten op het laaste termijn Coopschatspenningen van het plaatsje van Cornelis Uges gelegen onder Leens, en aangesien hij Garbrand Gerrits onbewust is van de qualificatie van dien debiteur, en bedugt dat die penningen onwis mogten sijn uitgedaan soo versoekt deselve voor de aansweringe, om ongepraejudiceert te mogen verblijven opsigtelijk het gevaar van dit Credit der pupillen, en ter verantwoordinge en guarande dien voorstanderen te mogen verblijven, die het selve hebben uitgedaan, heen[?] ter tijd hij Garbrand Gerrits daar op nader ondersoek heeft gedaan, sijnde als dan bereijd willig om den eed als voormond bij het EE Gerigte af te leggen.
Heeft het EE Gerigte dit versoek geaccordeert, mits dat Garbrand Gerrits in cas van beswaar over het gevaar van gemelte Capitaal a 400 Car Gulden inwendig vier weken na dato deses sich bij het EE Gerigte sal hebben te addresseren, sullende anderssins des selfs stilswijgen gehouden worden voor ratihabitie[?] en approbatie, en heeft daar op den sleven (na dat hij het huis van Isebrand Clasen tot domicilium citandi hadde bestelt, welke sulks geaccepteert heeft) den eed daar toe staande doen staven.

Regtdag gehouden tot Eenrum den 30 April 1765
Alsoo Jacob Sijwerts woonagtig onder Eenrum als sibbe voogt in plaatse van Jannis Julles (welke overleden is) heeft aangelooft over de onmodige kinderen soo opgemelte Jannis Julles bij wijlen Bijwke Thomas in Echte heeft geprocreeert.
Is sulks in actis getekent.

Compareerde bij het EE Gerigte Garbrand Gerrits in qlte als voormond in plaatse van wijlen Eijse Jacobs gestelt over de pupillen van Grietje Jacobs bij wijlen Claas Gerrits in Echte verwekt, voordragende hoe suppl ingevolge apostille van den 16 April 1765 sich hadde geinformeert over en omtrent het gevaar, van het Credit der pupillen en Capitaal verschoten door de voorgaande voorstanderen over het plaatsje van Cornellis Uges, gelegen onder Leens, En versochte dat in actis moge worden getekent, dat hij dit Credit niet als voormond ter sijner guarande en verantwoordinge dier voorstanderen, die het selve hebben uitgedaan, heen ter tijd sij hem die penningen sullen hebben ter hand gestelt.
Is sulks in actis getekent.
Actum den 11 Maij 1765

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 17 December 1765
Compareerde bij het EE Gerigte Grietje Berents Bloem woonagtig onder Eenrum. Voordragende hoe ad altera vota gedagte over te gaan en vijf nog minderjarige kinderen bij wijlen Jannis Julles in Echte hadde geprocreŽert waar over ten fine van afkoop tot voorstanderen hadde gedespiciŽert de Collector Jacob Melles van Eenrum als voormond, Berent Berents Bloem Woonagtig tot Warffum als sibbe en de E Berent Derks Cleveringa woonagtig te Eenrum als vreemde voogden, welke persoonen sich in Judicio sisteerden om hunne eeden desen aangaande af te leggen.
Heeft het EE Gerigte (na dat Berent Berents Bloem ten desen opsigte het Regthuis van Eenrum tot domicilium Citandi hadde gestelt, welke van Folktje Jacobs als bewoonster geaccepteert is) De Collector Jacob Melles als voormond Berent Berents Bloem als sibbe en de E Berent Derks Cleveringa als vreemde voogden de Eeden daar toe staande doen praesteren. Actum den 17 Decembr 1765

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 3 Junij 1766
Aangesien Jacob Jans van Wijben als voormond Albert Jacobs sibbe en Luitjen Ulphers Wiersema als vreemde voogden over Hindriktjen Onnes en Hindrik Onnes pupillen van wijlen Onne Jans en wijlen Cornelske Hindrix op heden sich in Judicio hebben gesisteert om van hunne administratie soo wegens pupillen ouderlijke als verdere Erfgoederen rekeninge en oplossinge te doen, edog het EE Gerigte daar bij sijnde gebleken dat sij hunne rekeninge en oplossinge met geene genoegsaeme documenten hadden gemuniŽert.
Heeft het EE Gerigte over sulks dese rekeninge en oplossinge op naasten gediffereert.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 17 Junij 1766
Alsoo op heden in Judicio tot Eenrum ten versoeke van Anje Clasen reeds in t 26ste Jaar out, als mede ten versoeke van Jantjen Clasen en Gerrit Clasen beijde op de jongste Regtdag veniam aetatis hebbende geobtineert (kinderen van Grietje Jacobs en wijlen Claas Gerrits, en sijnde geadsisteert door hunne stiefvader Isebrand Clasen) der selver voorstanderen Gerbrand Gerrits als voormond Wijpke Jacobs als sibbe, en Heepke Sijwerts als vreemde voogden aan hun ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum rekeninge en overleveringe hebben gedaan is bevonden als volgt.
1mo Een Afkoopbrief ten laste van de moeder Grietje Jacobs en stiefvader Isebrand Clasen in dato den 15 Maij 1753, waar op gesuccedeert een afkoopbrief in dato den 5 Novembr 1754 (uit hoofde dat in de eerste de vaste goederen vergeten waren) groot wegens afkooppenningen 2000 Car Gulden onder de
ses pupillen te verdeelen, is voor Anje Clasen, Jantjen Clasen, en Gerrit Clasen jeder -f- 333= 6=6
Welke penningen wegens Anje Clasen sijn bij Isebrand Clasen en Grietje Jacobs op rente na 3 1/2 pro cento.
En wegens Jantjen Clasen bij Willem Jacobs en Hijktjen Willems volgens versegelinge na 4 pro cento.
En wegens Gerrit Clasen bij Cornellis Uges en Claaske Jacobs volgens cessie op de Coopbrief van haare plaatse onder Leens, door versegulde transfix gesecureert en heeft Gerrit Clasen dese pretensie met sijn verdient loon vergroot op 400 Gulden.
Nog verklaarden Anje Clasen en Jantjen Clasen de gouden sloten met Coralen, en Gerrit Clasen de goudene knopen ter afkoopbrieve vermelt jeder de sijne ontfangen te hebben; vervolgens verklaarden Anje Clasen en de 2 mondig gekende het eijgen land in de laaste afkoopbrief vermelt mandelig te willen houden, invoegen het selve mandelig is.
En van het vaderlijk lijfstoebehoren verklaarden de 3 mondig sijnde jeder haar aandeel ontfangen te hebben.
De verdere ontfang wegens huiren en renten was.
Wegens Anje Clasen

-f- 14=18=3
De uitgave voor Anje
 
-f-   1=11=3
-----------------
Rest voor Anje Clasen - -f- 13= 7=: -f-  13= 7=
De ontfang voor Jantjen Clasen was in genere -f- 30=10=:
De geheele uitgave voor Jantjen -f- 26=11=3
-----------------
Rest voor Jantjen Clasen -f- 3=18=5 -f-   3=18=5
De ontfang voor Gerrit was door voorstanderen in genere -f- 14=18=2
De uitgave -f-   2=15=7
-----------------
Rest voor Gerrit meerder ontfang -f- 12= 2=4 - f-  12= 2=3
Aldus gedaan en gesloten in Judicio tot Eenrum op den 17 Junij 1766
H. Cleveringa
Rigter
 
Compareerden bij het EE Gerigte in Judicio tot Eenrum Anje Clasen, Jantjen Clasen, en Gerrit Clasen, kinderen van Grietje Jacobs en wijlen Claas Gerrits; met versoek dat in actis moge werden getekent, dat sij een goede en voldoende rekeninge, oplossinge, en reliqua hunner goederen hadden ontfangen van hunne voormond Garbrand Gerrits, sibbe voogt Wijpke Jacobs, en vreemde voogt Heepke Sijwerts, en deden derhalven deselve bedanken voor hunne goede en getrouwe voorsorge en administratie, verklarende desen aangaande geene de minste praetensie op deselve te reserveren, en dat uit dien hoofde de gemelte voorstanderen van hunne eeden werden ontslagen.
Heeft het EE Gerigte ten versoeke der Remonstranten dit alles in actis getekent en voorts derselver voorstanderen van hunne eeden hunnent wegen gepraesteert ontslagen.

Alsoo Jacob Jans als voormond Albert Jacobs sibbe en Luitjen Ulphers Wijrsema als vreemde voogden over de 2 Pupillen van wijlen Onne Jans en wijlen Cornelske Hindrix op heden den 12 Julij 1766 wederom in Judicio sijn gecompareert ten fine om hunne rekeninge en oplossinge op den 3 Junij 1766 redes geintenteert te voltrekken, waar bij het EE Gerigte ten fine van informatie en illucidatie mede heeft geroepen Nantje Onnes en Eheman Frerik Alberts, Anje Onnes en Eheman Jan Hasekamp, beneffens de Collector Ebel Hindrix van Pieterburen der Pupillen volle susters en swagers, welke hier bij eenparig sijnde gecompareert soo is ter hunner praesentie, en ten overstaan van het EE Gerigte rekeninge en oplossinge door opgemelte voorstanderen gedaan en bevonden uti sequitur.
1mo Wegens de boedel van de Pupille Hindriktjen Onnes soo deselve haar van haare Grootmoeder als mede van haar vader en moeder is aangeŽrft:
Voor eerst haar aanpart aan de Erfenisse door haar Grootmoeder Trijnje Geutjens overleden den 9 Martij 1756 nagelaten
-f- 50= :=
De renten van desen den Jaren 1757 en 1758 -f-   4= :=
Het verkogte lijfstoebehoren van de Grootmoeder heeft aangebragt voor haar part
-f-   1=11=3
De Renten van dit alles bedragen 2=8=: Jaarlijks in de volgende Jaren 1759, 1760, 1761 en 1762 welke betaalt sijn
-f-   9=12=
Rente van Maij 1763 en 1764 a 2=10=4 waren betaalt met -f-   5= 1=
-----------------
Summa -f-  70= 4=3
Gaat af voor haar part wegens een gekogt Cabinet en kosten gelopen op t Collatteraal
-f-   6= 1=7
Rest van de Grootmoeder -f-  64= 2=4
Ten 2den haar aanpart aan de nalatenschap van de vader Onne Jans (sijnde de afkooppenningen volgens afkoopbrief 2648=19=5 om onder de 5 kinderen te werden verdeelt) bedraagt

-f- 529=15=7
Nog aan het uitgemijnde vaders lijfstoebehoren -f-  10=16=:
------------------
Summa van de vaderlijke Erf -f- 540=11=7
Waar van de Moeder volgens afkoopbrief de revenuen hebben gecompeteert tot haar dood toe.
Ten 3den haar aanpart aan de Erfenisse van wijlen haar moeder Cornelske
Hindrix
overleden den 8 Augusti 1762.
Ingevolge Generale reken met alle de meerderjarige Erfgenamen en stiefvader
Cornellis Thomas gehouden van verkogte goet bedragende in genere 5910=10=1 en de schulde op de geheele boedel 2565=2=7 rest 3375=7=2
(waar van de stiefvader Cornellis Thomas eerst de Ĺ en dan nog een kinds
gedeelte dat is 1/6 volgens Huwelijks Contract competeerde) waar bij koomt
96=18=: wegens een verkogt peert welk alleenlijk in 6 parten moeste werden
 
gedeelt. Dus bedraagt de portie van Hindriktjen hier aan -f- 297= 8=5
En aan de boelpenningen der uitgemijnde mobilia was jeders pupillaire portie -f- 209=10=3
Aan het verkogte lijfstoebehoren na aftrek der doodskosten -f-     := 4=4
Van de H.W.Gebr. Heer van Dijxterhuis ontfangen door de voorstanders -f-    5=15=
Van Willem Bartels wedw. tot Mensingeweer met Hindrik wegens 150 Guld. Capitaal de rente Maij 1763, 1764, en 1765 verschenen ontfangen voor  
de pupillle Hindriktjen de Ĺ a 18 Gulden -f-     9= :=
-------------------
Summa -f- 521=18=4
Notandum dat dit Capitaal a 150 Gl van Willem Bartels wedw. behoorde tot de gemeene boedel van pupillen moeders erven (blijkt Inventarium) waar van den pupillen reeds jeder haare portie hebben bekomen boven in de post f 297=8=5 voor jeder pupille. En staat wijders te noteren dat Hindriktjen en Hindrik jeder ter afkortinge hunner post 1 297=8=5 weder is te deele gevallen 75 Gl of de 1/2 van dese bovenstaande 150 Gl als beneden geblijkt.  
Van Heijne Hindrix als Diacon maant rente -f-    1= 7=
Van Cornellis Thomas maant rente -f-    2= 9=4
De 2 bovenstaande Capitalen sijn geproflueert uit bovenstaande boelpenn.
Van Frerik Alberts de rente 1764 en 1765 verschenen -f-   49=18=
t Bovenstaande Capitaal herkomstig van bovengemelte vaderlijke afkooppenningen en koopschatspenn van de plaatse van Jan Hasekamp rente (wegens een Capitaal herkomstig uit bestemoeders Erf en de afgeloste Capitalen van  
Heije Hindrix en Cornellis Thomas) 1765 verschenen ontfangen -f-   10= :=
-------------------
Summa wegens de moederlijke Erfenisse -f- 585=13=
Ten 4den de verdere profijtelijke staat.
Bodeloon 1765 bij Luitjen Ulphers verdient -f-    7=16=
De toehaak als sijnde een gouden slot met Coralen, bijbel met silvere krappen, en scheer met silvere ketten ten vaderlijken afkoopbrieve vermelt  
is de stiefvader toegerekent op -f-  37=10=
------------------
Summa van de verdere profijtelijke staat -f-  45= 6=
Van Grootmoeders erf -f-  64= 2=4
van vaders Erfenisse -f- 540=11=7
van de moederlijke nalatenschap -f- 585=13=
--------------------
De geheele profijtelijke staat -f- 1235=13=3
De schadelijke was ingevolge blijken en quitantien van de uitgave in genere -f-  105= 3=4
--------------------
Rest summa -f- 1130= 9=7
Koomt nog bij wegens verkogt lijfstoebehoren aan Ebel Hindrix -f-       :=13=
Aan Jan Hasekamp adidem -f-      1=16=
Voor weijt en boter verkogt aan Pieter Festers -f-     10=12=
Nog wegens Albert Jacobs en Luitjen Ulphers voor verkogt silverwerk -f-       :=12=4
--------------------
De Geheele boedel van Hindriktjen Onnes -f- 1144= 3=3
 
2do De Boedel van de andere pupille genaamt Hindrik Onnes is bevonden als volgt.
Van Grootmoeders Erfenisse in voegen de selve is bevonden wegens Hindriktjen
-f-   64= 2=4
Van vaders Erfenisse mede -f- 540=11=7
Van de Moederlijke nalatenschap mede -f- 585=13=
De verdere profijtelijke staat voor Hindrik Onnes.
Wegens de toehaak in de vaderl. afkoopbrief de bijbel met silvere krappen
de stiefvader toegerekent op -f-   12= :=
Nog competeert Hindrik van Hindriktjen (of van de voorstanderen wijl dese post reeds onder haare schadelijke staat a 105=3=4 door de voorstanderen voor uitgave is opgegeven) wegens twee vrouwen rokken aan beijde
pupillen vereert -f-   10= :=
Nog van verkogt moederlijk lijfstoebehoren -f-   38=14=4
-------------------
De geheele profijtelijke staat van Hindrik -f- 1251= 1=7
De uitgave volgens blijken en quitantien -f-  155 =7=6
--------------------
De Geheele boedel van Hindrik Onnes -f- 1095=14=1
De suivere boedel van Hindriktjen was -f- 1144= 3=3
--------------------
De suivere boedel der beijde pupillen -f- 2239=17=4
Voorts hebben beijde pupillen met de andere kinderen een mandelig Cabinet met eenig linnen bij Luitjen Ulphers Wijrsema waar van t specifiq opstel bij de voormond Jacob Jans van wijben is bemstende[?].
De bovenstaande 2239=17=4 is uitstaande en op rente gedaan aan persoonen als volgt
Bij Jan Hasekamp te Eenrum na 4 procento -f-   500= :=
Bij Frerik Alberts en Nantje Onnes op de Olde dijk na 4 procento welke sij verklaarden over de plaatse te hebben
-f- 1500= :=
Bij Willem Bartels wedw. te Mensingeweer na 4 pro cento -f-   150= :=
Van al welke penningen de renten tot Maij 1765 sijn aanbetaalt
Bij de voormond Jacob Jans gelt tot dagelijks uitgave -f-    89=17=4
--------------------
De profijtelijke staat als vooren -f- 2239=17=4
Aldus gedaan en gesloten bij het EE Gerigte van Eenrum ter praesentie van de bovengemelte nabestaande, die dese rekeninge mede hebben ingenomen en geapprobeert op den 12 Julij 1766.
H.Cleveringa
Rigter

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 19 Julij 1766
Sijn gecompareert bij het EE Gerigte Anje Jacobs wedw. van Rense Jans te Feerwert in t Westerquartier woonagtig als volle Moeij geadsisteert door haare twee soonen Jan en Jacob Renses, mede comparerende als volle neefs; Nog Jacob Jans woonagtig op de Knijpe in Vriesland, en des selfs broeder Hindrik Jans te Eenrum woonagtig als volle Neefs, en Geertjen Jans geadsisteert door haar Eheman Anne Jans woonagtig op de Knijpe in Vriesland als volle Nigt en aangetrouwde Neef van Martjen Jans, minderjarige dogter van wijlen Jan Melis en wijlen Jantjen Jacobs en eenigste naastgeregtigde erfgenamen en tot deselve ab interstato. Voordragende hoe gemelte pupille Martjen Jans thans overleden was, en Remonstranten sich declareerden des selfs nalatenschap als Erfgenamen te adieren. Soo versochten deselve ten dien eijnde dat Pupilles voormond Abel Alders van Obergum, en schoolmeester A.Egberti van Eenrum als vreemde voogt (sijnde de sibbe voogt Jan Doewes overleden) aan hun ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum mogten doen rekeninge oplossinge en reliqua van hunne administratie, welke voormond en vreemde voogt sich mede in judicio sisteerden, en de Remonstranten adsisterende, verklaarden de selve wel te kennen en erkennen in de opgemelte qualiteijten, en dat sij dieshalven veerdig en geresolveert waren om aan hun ten overstaan van het EE Gerigte rekeninge oplossinge en overdragt des boedels te doen mits dat sij van deselve na gedaene werken een verseguld ontslag in forma mogten bekomen, van hunne administratie en dat de Remonstranten als erfgenamen, sich daar in souden declareren soo wel voor de schadelijke als profijtelijke staat des boedels te staan, op, en over te nemen; waar mede de opgemelte Remonstranten Erfgenamen verklaarden vredig te sijn.
Heeft het EE Gerigte in gedaene versoek geacquiesceert.
 
Alsoo Abel Alders als voormond, en schoolmr. A.Egberti als vreemde voogt over wijlen Martjen Jans, onmondige dogter van wijlen Jan Melis en wijlen Jantjen Jacobs, op heden den 19 Julij 1766 in Judicio tot Eenrum ten overstaan van het EE Gerigte wegens ontfang en uitgave wijlen de pupille opgemelt aan Anje Jacobs van Feerwert geadsisteert door haar twee soonen, Jan en Jacob Renses, als mede aan Jacob Jans, en Geertjen Jans geadsisteert door haar Eheman Anne Jans woonagtig op de Knijpe in Vriesland, en Hindrik Jans van Eenrum als naast geregtigde Erfgenamen tot opgemelte hunne pupille Martjen Jans hebben rekening gedaan is der
selver ontfang groot bevonden -f- 207= 3=2
De uigave volgens quitantien -f- 218= 8=7
------------------
Rest meerder uitgave -f-   11= 5=5
Nog competeert A.Egberti volgens cessie op een versegulde rentebrief van opgemelte pupille
-f- 100=  :=
Waar van de rente tot Maij 1766 betaalt is ------------------
Summa -f- 111= 5=5
Voorts is door de opgemelte voorstanderen aan genoemde Erfgenamen overleveringe des boedels gedaan waarbij is overgedragen als volgt.
1mo Een Afkoopbrief in dato den 21 Decembr 1754 waar in de moeder de pupille van de vaderlijke Erfenisse heeft afgekogt voor 2 Juk eijgen land (door de moeder uitgesproken, en in ondergenoemde nagelatene landerijen van de moeder begrepen, soo naderhand op de pupille mede sijn vereft) en eenig lijfstoebehoren, het welke gedeeltelijk door de pupille is afgebruikt en het resterende nevens het moeders en pupillaire lijfstoebehoren onder gespecificeert is.
2do Een versegeling (in dato den 30 Martij 1738 voor Rigter Annaus Andrea beleden) van een gekogt heemstede gelegen onder Eenrum bij de Moolen door Hebbe Jacobs en vrouw thans werdende gebruikt voor 4=10=: Jaarlijks (soo de pupille door haar moeder als Erfgename van Jacob Jacobs de soon van Jacob Lammerts en wijlen haar moeder, en dus haar halfbroeder is aangeŽrft) waar van de grondpagt tot Maij 1766 betaalt, en nevens geschenk verrekent is.
3tio Een versegeling (in dato den 15 Martij 1728 voor Jonker Hillebrand Jacob Gruis beleden) van 1ľ Juk land te Eenrum gelegen, soo de pupille mede van haar moeder op deselve wijse is aangeerft.
4to Een Versegeling van 1ĺ Jukken Land (in dato den 12 Febr. 1738 bij Stadhouder en Hooftmannen van Stad en Lande versegult) gelegen te Eenrum soo de pupille door haar moeder op deselve wijse is aangeŽrft, beijde van Jacob Lammerts opgemelt herkomstig, en worden thans in genere dese 3 Jukken A.Egberti voor 20 Gulden Jaarlijks gebruikt, en is de huire tot Midwinter 1765 betaalt en verrekent.
5to Een versegulde pagtbrief (voor Rigter Lambertus Eilerts in dato den 22 Maij 1731 beleden) van 3Ĺ Jukken land gelegen onder Eenrum van pupilles moeder haar aangeerft thans door Folktjen Jacobs gebruikt voor 41 Gulden Jaarlijks waar van de huire tot Midwinter 1765 betaalt en verrekent is; Nog een heemstede Pauwels Hoff genaamt in deselve versegeling begrepen, thans door Levij Jacobs gebruikt, waar van het jaar huire Midwinter 1765 verschenen nog restant, en alle voorgaande huire verrekent is.
6to Voorts sijn de huircerters [?] van voorenstaande Landerijen en Heemsteden mede overgedragen.
7mo Het Lijfstoebehoren etc. soo van pupilles ouders als haar eijgen bestaat in 1 Silvere oorijsen, 1 Silver hegten mes, 1 stuk verguld gelt, 1 Silvere melklepeltje, 4 silvere Lepels, 1 Silvere vingerhoed, 1 bijbel met silvere krappen 2 silvere scheeren met ketten, 2 Bovenlakens, 1 mans hemd, 1 Tafellaken, 3 Kussenteeken, 1 Niewe Stro-en Hoed met goudene haken, 4 Roodbonte doeken, 3 Oude doeken, 1 Streep hulle, 4 Weefdekanten, 7 Nagtmutsen, 2 Bonte Ondersten, 1 Wit dito, 1 Paar sangen Hanschen, 2 Paar kousen, 4 Hemden, 6 Rokken vijfschaften en Baaijen, 3 Boijskes, 2 Borstrokken, 5 schuiden, 1 Paar oude Muilen, 1 Rood Baaijen Rok, 1 Hul en ondermuts, 1 Paar gemoste muilen en 1 Rielijf. Welke lijfstoebehoren neall[?] het gemelte de genoemde Erfgenamen van de pupille Martjen bekenden door des selfs voorstanderen opgemelt ontfangen te hebben; Waar in alles bestaande, verklaarden daar mede vredig te sijn, en deden de voorstanderen bedanken voor hunne administratie, en verklaarden daar omtrent geene de minste praetensie op deselve te reserveren, sullende haar voor alle namaninge bij versegelinge nader secureren. En versochten voorts dat het EE Gerigte deselve van hun eed als voorstanderen gepraesteert gelieve te ontslagen, en dit alles alsoo in actis teijkenen.
Heeft het EE gerigte de voorstanderen van wijlen Martjen Jans van Eenrum, van hunne eeden als voorstanderen gepraesteert ontslagen, en dit alles alsoo in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 23 Septembr 1766

In Judicio door Geesijn Abels een request sijnde gepraesenteert van teneur. Vertoont het EE Gerigte met alle Eerbiet Geesje Abels weduwe van Willem Clasens hoe genegen was ad secunda vota over te gaan, dog in haar eerste huwelijk een kind heeft geprocreeert waar over voorstanderen moesten worden aangestelt dies wegen is Remonstr. gedienstig versoek Ten Eijnde het EE Gerigte de persoonen van Andries Jelmersma als voormond Luije Willems als sibbe voogt en Cornellis Remges als vreemde voogt den Eed gelieve te doen staven en vervolgens deselve tot de afkoop te authoriseren.
(was getekent)
Q.F.
Dr. J.Huisinga in qlte
(was geapostilleert)
Het EE Gerigte heeft Andries Jelmersma van Groningen als voormond en Luije Willems van Godlinse als sibbe voogt (nadat de opgemelte het Regthuis van Eenrum tot domicilium citandi hadden gestelt, het welke van Folktjen Jacobs als bewoonster geaccepteert is) en Cornellis Remges van Eenrum als vreemde voogt de eeden daar toe staande doen praesteren, en deselve vervolgens tot de afkoop per justam et legitiman viam geauthoriseert. Actum den 23 Septembr 1766.
(was getekent)
H.Cleveringa
Rigter

Alsoo op heden den 24 Septembr 1767 over de drie minderjarige kinderen van wijlen Hiepke Rientjes en wijlen Anje Jans hebben aangelooft Pieter Jans woonagtig te Saaxumhuisen als voormond en Heijne Ubels woonagtig onder Rasquert als sibbe voogt welke beijde ten desen opsigte het Regthuis van Eenrum tot domicilium citandi hebben gestelt, en Riewert Folkers woonagtig onder Eenrum als vreemde voogt over deselve heeft aangesworen.
Is sulks in actis getekent.

Remonsteerden het EE Gerigte op heden den 25 Novembr 1767 Jan Heepkes Grietje Heepkes en Tiewes Heepkes hoe sij gisteren de scheijdinge ofte uitkoop haarer ouderlijke goederen hadden geŽfectueert, waar bij haare drie voorstanderen Pieter Jans Heijne Ubels en Riewert Folkers haar hadden geadsisteert soo versochten sij Remonstranten dat in actis mogte werden getekent dat sij nu haare drie voorstanderen voornoemt deden bedanken voor der selver goede en getrouwe voorsorge en administratie, en verklaarden dat sij desen aangaande geene de minste praetensie op deselve reserveerden en uit dien hoofde versochten, dat haare gemelte voorstanderen van hunne eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert mogten werden ontslagen.
Heeft het EE Gerigte ten versoeke der Remonstren. der selver drie voorstanderen voornoemt van hunne eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen.

Alsoo ten versoeke van Maria Jans wedw van J.M.Hartzma over des selfs twee pupillen soo bij laast gemelte heeft geprocreeert op heden den 14 Martij 1768 bij het EE Gerigte van Eenrum hebben aangesworen Berent Clevering als voormond, Jan Alders bakker als sibbe en Jacob Ulphers Wiersema als vreemde voogden, welke voorstanderen alle onder de Jurisdictie van Eenrum woonagtig sijn.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 31 Maij 1768.
Alsoo ten versoeke van Luitjen Ulphers Wijrsum als voormond over de pupille van wijlen Luirt Jans en wijlen Trijnje Berents, en ten versoeke van Onne Jans als voormond over de pupille van wijlen Bronger Gerrits en gemelte Trijnje Berents, in plaatse van Pieter Sijgers welke overleden is, over beijde pupillen tot sibbe voogt heeft aangesworen Claas Luitjens woonagtig op schouwerzijl, welke ten desen opsigte de behuisinge van Onne Jans opgemelt tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 6 Decembr 1768
Alsoo Jan Thomas als voormond en Jacob Sijwerts als vreemde voogt over Anje Jannis de dogter van wijlen Jannis Julles en wijlen Bijwke Thomas op heden in Judicio ten overstaan van het EE Gerigte aan gemelte Anje Jannis sijjnde in t 26 ste Jaar oud hebben rekeninge gedaan is der voorstanderen
ontfang groot bevonden -f- 420= 7=
en de geheele uitgave -f- 416= 7=5
-------------------
Rest meerder ontfang -f-    3=19=3
Met welke reken Anje Jannis verklaarde vredig te sijn is deselve aldus gesloten. Actum in Judicio tot Eenrum den 6 Decembr 1768.
H.Cleveringa
Rigter
 
Alsoo Jan Thomas als voormond en Jacob Sijwerts als vreemde voogt op heden ten overstaan van het EE Gerigte in Judicio hebben oplossinge en voorts overleveringe gedaan aan hunne pupille Anje Jannis als thans mondig sijnde waar bij gemelte voorstanderen hebben overgedragen en opgelost als volgt.
1mo Is aan Anje Jannis overgedragen (geproflueert uit de moederlijke
afkooppenn. waar door als mede door de ontfang der voorstanderen
gebleken bij Gedaene reken die afkoopbrief ten haaren opsigte
gemortificeert is) een obligatie ten laste van Derk Clevering groot  -f- 200= :=
Waar van bij de debiteur op 1mo Maij 1769 de voorstanderen 5 Jaren rente te goede verklaarden te sijn na 4 pro cento
2do Is haar overgedragen Negen silveren knopen en een laken, en is het overige lijfstoebehoren door voorstanderen te elde gemaakt en bij hun ontfang in reken gebragt.
3tio Meerdere ontfang als uitgave -f-    3=19=3
vervolgens oplossinge haares overigen boedels hebbende gedaan soo is ten hunnen versoeke bij desen in actis getekent dat bij de gemelte voorstanderen berustende blijft (door dien er nog twee pupillen waren) voor Anje Jannis aandeel.
1mo 1/3 portie aan een obligatie ten laste van Eijlke Jans en Anje Claasen in genere groot
-f-  25= :=
Op 1mo Maij 1769 was 3 Jaren rente te goede na vier pro cento.
2do 1/3 Aan een obligatie over Alje Waalkes en Wobbina Jans in t geheel
groot

-f- 100= :=
Den 20 Julij 1769 was 3 Jaren rente te goede na 4 pro cento.
3tio 1/3 aan een obligatie over Anje Waalkes in t geheel groot -f-  50= :=
Op Midwinter 1768 was twee Jaren rente te goede na 4 pro cento.
4to 1/4 portie aan een silveren lepel gemerkt I I B T
Met welke oplossinge rekenschap en overleveringe Anje Jannis verklaarde vredig te sijn.
Is sulks alsoo in actis getekent. Actum in Judicio Eenrum den 6 Decembr 1768.
 
Compareerden bij het EE Gerigte Anje Jannis de dogter van wijlen Jannis Julles en wijlen Bijwke Thomas; Voordragende hoe sij een goede en voldoende rekeninge (en overleveringe behalven de mandelige obligatien bij de voorstanderen berustende en bij de overleveringe gemelt) en voorts een goede oplossinge haares boedels hadde ontfangen van haare voormond Jan Thomas en vreemde voogt Jacob Sijwerts (sijnde haare sibbe voogt Hiepke Eppes overleden) soo deede sij haare voorstanderen bedanken voor hunne goede en getrouwe voorsorge en administratie, versoekende uit dien hoofde dat het EE Gerigte haare voorstanderen van den gepraesteerden eed ten haaren opsigte gelieve te ontslagen.
Heeft het EE Gerigte ten versoeke van Remstr. haare voorstanderen van den gepraesteerden eed ten haaren opsigte ontslagen. Actum in Judicio Eenrum den 6 Decembr 1768

Alsoo op heden den 2 Martij 1769 ten versoeke van Lijsabeth Cornellis van Eenrum over des selfs 2 pupillen soo bij wijlen Jan Freriks heeft geprocreŽert hebben aangesworen als voormond Arijen Friks, als sibbe voogt Harm Pieters, en als vreemde voogt Ritse Cornellis, alle te Eenrum verklarende woonagtig te sijn.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag ten versoeke van Petitionanten gehouden in Judicio tot Eenrum den 26 Junij 1769
Alsoo ten versoeke van Julle Jannis, de soon van wijlen Jannis Julles en wijlen Bijwke Thomas van Eenrum, als veniam aetatis hebbende geobtineert, des selfs voormond Jan Thomas, en sibbe voogt Jacob Sijwerts (sijnde de vreemde voogt Hiepke Eppes overleden) aan deselve op heden in Judicio ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan, soo is de ontfang groot bevonden (waar onder de vaderlijke en moederlijke afkooppenningen, en diens
interessen mede sijn begrepen) -f- 411= 9=
De Geheele uitgave (waar uit de versegelinge en obligatien bij de overleveringe
gemelt herkomstig sijn) -f- 362=10=2
-------------------
Rest meerder ontfang -f-   48=18=6
Met welke rekeninge Julle Jannis verklaarde vredig te sijn, soo is deselve aldus gesloten Actum in Judicio Eenrum ut supra
H. Cleveringa
Rigter
 
Alsoo Jan Thomas voormond en Jacob Sijwerts als vreemde voogt op heden in Judicio aan hunnen pupille Julle Jannis als hebbende veniam aetatis geobtineert na geslotene rekeninge, oplossinge en voorts overleveringe sijnes boedels hebben gedaan, soo hebben de voorstanderen daar bij aan hem overgedragen als volgt.
1mo Een versegulde rentebrief ten laste van Berent bakker groot -f- 200= :=
Waar van de volle renten te goede waren.
2do Het lijfstoebehoren was verkogt, en boven bij de ontfang en uitgave verrekent.
3tio Meerder ontfang als uitgave -f- 48=18=6
Vervolgens oplossinge sijnes overigen boedels hebbende gedaan, soo is ten hunnen versoeke bij desen in actis getekent, dat bij gemelte voorstanderen berustende blijft (door dien er nog eene pupille was) voor Julle Jannis aandeel.
(Het selve als voor Anje Jannis aandeel den 6 Decembr 1768 is geprothocolleert en bij desen voorgelesen ten fine vermelt)
Met welke oplossinge rekenschap en overleveringe Julle Jannis verklaarde vredig te sijn.
Is sulks in actis getekent. Actum in Judicio Eenrum ut supra.
 
Compareerde bij het EE Gerigte Julle Jannis de soon van wijlen Jannis Julles en wijlen Bijwke Thomas. voordragende [en versoekende het selve dat Anje Jannis in dato den 6 Decembr 1768]
Heeft het EE Gerigte ten versoeke van den Remonstr. sijne voorstanderen van den gepraesteerden eed ten sijnen opsigte ontslagen. Actum in Judicio Eenrum ut supra.
 
Alsoo ten versoeke van Thomas Martens de soon van wijlen Marten Thomas en wijlen Diewerke Jacobs van Eenrum als veniam aetatis hebbende geobtineert, des selfs voormond Jan Thomas en vreemde voogt Fokke Louwes (sijnde de sibbe voogt Jannis Julles overleden) aan deselve op heden den 26 Junij 1769 in Judicio ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan soo is de
ontfang groot bevonden -f- 387= 9=4
En de uitgave daar en tegen -f- 385=10=5
-------------------
Rest meerder ontfang -f- 1=18=7
Welke Rekeninge de petitionant verklaarde te approberen, is deselve aldus gesloten. Actum in Judicio Eenrum ut supra.
H.Cleveringa
Rigter
 
Compareerde op heden in Judicio Thomas Martens de soon van wijlen Marten Thomas en wijlen Diewerke Jacobs; Voordragende, hoe hij als veniam aetatis hebbende geobtineert, ten overstaan van het EE Gerigte een goede en voldoende rekeninge en oplossinge van sijne voormond Jan Thomas en vreemde voogt Fokke Lauwes (sijnde de sibbe voogt Jannis Julles overleden) hadde ontfangen, en de blijken tot sijn boedel (bestaande in een restant coopschat over de plaatse van Boele Clasen a 151=11=4 met 6 Jaren intresse op Maij 1769 verschenen) specterende, nog 1=18=7 meerdere ontfang van voorstanderen hadde ontfangen. soo deede sijne voorstanderen bedanken voor hunne goede en getrouwe voorsorge en administratie, verklarende desen aangaande geene de minste praetensie meer op deselve te reserveren, soo versochte dat deselve van hunne gepraesteerde eeden mogten werden ontslagen.
Heeft het EE Gerigte de voorstanderen van de petitionant, ten sijnen versoeke van hunne gepraesteerde eeden ontslagen.

Alsoo op heden den 30 April 1770 over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Eedes en wijlen Jantjen Thomas onder Eenrum overleden hebben aangesworen Cornellis Thomas woonagtig te Baflo als voormond, Writser Pieters van Pieterburen als sibbe, en Wibbe Sijwerts van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogt het huis van de vreemde voogt tot domicilium citandi hebben gestelt, die sulks geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag van Eenrum den 14 Maij 1771
Alsoo op heden ten versoeke van Hindrikjen Onnes de dogter van wijlen Onne Jans en wijlen Cornelske Hindrix van de Olde Dijk geadsisteert door haar Eheman Ate Clasen, haar voormond en voogden Jacob Jans van Wijben Albert Jacobs en Luitjen Ulphers Wijrsema aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan soo is der voorstanderen ontfang bevonden.
De renten van haar geheele capitaal bedragende (buiten de penningen soo bij cessie sijn geweest tot dagelijksche uitgave) 44 Gl jaarlijks hebben sedert de laaste rekeninge a dato den 12 Julij 1766 waar in tot Maij 1765 deselve
verrekent sijn tot Maij 1770 dat is in vijf jaren opgebragt -f-  264= :=
Boode loon door de petitionante verdient van Paasch 1766 tot 1767 bij Jan Hasekamp
-f-    12= :=
van 1767 tot 1768 bij deselve -f-    20= :=
van 1768 tot 1769 bij deselve -f-    23=10=
van Paasch tot Allerh. 1769 bij deselve -f-    20= :=
van Allerh. 1769 tot 1770 bij Frerik Alberts -f-    28= :=
-------------------
De geheele ontfang -f-  367=10=
En de geheele uitgave daar en tegen volgens geproduceerde quitantien  -f-  283=18=5
--------------------
Dus is de voormonds meerdere ontfang -f-   83=11=3
Met welke rekeninge Ate Clasen en Hindrikjen Onnes beijde verklaarden vredig te sijn versoekende over sulks dat het EE Gerigte deselve gelieve te sluiten.
Heeft het EE Gerigte dese rekeninge ten versoeke van deselve gesloten.
 
Alsoo vervolgens door opgemelte voorstanderen aan Hindrikjen Onnes geadsisteert als boven oplossinge van des petitionantes boedel en voorts relireliqua is gedaan was bestaande als volgt.
Een papieren obligatie ten laste van Jan Hasekamp en vrouw a 500 Car Gulden waar van Hindrikjen Onnes halfscheit
-f- 250= :=
De renten sijn door voormond tot Maij 1771verrekent.
Een restant Coopschat over Frerik Alberts plaatse volgens versegelinge van dato den 18 April 1763 en Cessie a dato den 17 Nov. 1767 a 1500 Car Gulden waar van Hindrikjen Onnes halfscheit

-f- 750= :=
De renten sijn mede tot Maij 1771 verrekent.
De bovenstaande blijken blijven bij de voormond in bewaringe als sijnde er nog een pupille met naame Hindrik.
Voorts verklaren Ate Clasen en Hindrikjen Onnes van het opgebragte capitaal volgens obligatie over Willem Bartels wedw. tot suppletie van haaren boedel ontfangen te hebben

-f- 144= 3=3
Nog bekennen Ate en Hindrikjen van de voormond des selfs meerdere ontfang te hebben ontfangen
-f-   83=11=3
-------------------
Summa -f- 1227=14=6
En dat het ouderlijk lijfstoebehoren mede was overgedragen.
Met welke oplossinge rekenschap en overdragt Ate Clasen en Hindrikjen Onnes verklaarden vredig te sijn versoekende deselve alsoo ad acta.
Is sulks in actis getekent.
 
Remonstreerde het EE Gerigte Hindrikjen Onnes de dogter van wijlen Onne Jans en wijlen Cornelske Hindriks geadsisteert door haar Eheman Ate Clasen, hoe sij een goede en voldoende rekeninge oplossinge en reliqua haares geheelen boedels ten overstaan van het EE Gerigte hadden ontfangen, van haar voormond Jacob Jans, sibbe voogt Albert Jacobs en vreemde voogt Luitjen Ulphers Wijrsema, soo deden deselve bedanken voor hunne goede en getrouwe voorsorge en administratie, en versochten dat het EE Gerigte de opgemelte voorstanderen van de gepraesteerde eeden gelieve te ontslagen.
Heeft het EE Gerigte ten versoeke der Remonstranten de gemelte voorstanderen ten hunnen opsigte van de gepraesteerde eeden ontslagen.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 12 Maij 1772
Alsoo op heden in Judicio Jacob Sijjwerts als sibbe voogt en Martjen Sikkes weduwe wijlen de voormond Jan Thomas en aangetrouwde Moeije over Cornellis Jannis sijnde soon van wijlen Jannis Julles en Bijwke Thomas (wiens voormond Jan Thomas en vreemde voogt Heepke Eppes beijde waren overleden) aan deselve na veniam aetatis te hebben geobtineert ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan
soo is de ontfang groot bevonden -f- 227=11=7
en de uitgave volgens quitantien -f- 206= 1=2
-------------------
Dus rest meerder ontfang -f- 21=10=5
Voorts heeft niet genoegsaam regtens konnen geblijken Jan Thomas des overleden oom en voormonds administratie van Cornellis Jannis loon in de drie eerste jaren verdient soo is hij Cornellis Jannis daar over met Martjen Sikkes wedw. van Jan Thomas sijne Moeije ten overstaan van het EE Gerigte in der minne geconvenieert in voegen dat deselve dien aangaande soude betalen een en sestig Car Gulden en vijf stuvers welke benevens het surmontant der ontfang in judicio sijn betaalt en vereffent, en verklaart Cornellis Jannis, latende teffens tekenen, ook de blijken tot sijne boedel specterende mede ontfangen te hebben, en over sulks met dese rekeninge oplossinge en overdragt vredig te sijn.
Is sulks ten versoeke van Cornellis Jannis in actis getekent.
 
Op het versoek van Cornellis Jannis de soon van wijlen Jannis Julles en Bijwke Thomas veniam aetatis hebbende geobtineert heeft het EE Gerigte na door hem in Judicio ontfangene rekeninge oplossinge en overdragt des selfs voorstanderen en diens Erfgenamen van alle verdere namaninge en den gepraesteerden eed ontslagen.
Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 16 Junii 1772
Alsoo op heden ten versoeke van Jacob Sijwerts over sijn dogtertje bij wijlen Bouwke Jans geprocreeert in plaatse van de vreemde voogt Heepke Eppes welke overleden is als vreemde voogt heeft aangelooft Jacob Ariens onder dese jurisdictie woonagtig.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag van Eenrum den 20 Junii 1772
Alsoo op heden ten versoeke van Jacob Jans als voormond en Luitjen Ulphers Wiersema als vreemde voogt, Jan Hasekamp onder dese jurisdictie woonagtig als sibbe voogt is aangesworen in plaatse van wijlen Albert Jacobs over Hindrik Onnes de onmondige soon van wijlen Onne Jans en Cornelske Hindrix.
Is sulks in actis getekent.
 
Alsoo Jacob Jans als voormond en Luitjen Ulphers Wiersum als vreemde voogt over Hindrik Onnes sijnde pupille van wijlen Onne Jans en Cornelske Hindrix op heden ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan soo is der voorstanderen ontfang groot bevonden als volgt.
Bij de laaste reken in dato den 10 Julii 1766 had de voormond in cassa 89=17=4 waar van dese pupille de helft competeert
-f- 44=18=6
t Welk van sijn capitaal toen bevonden 1095=14=1 soo resteerde het uitstaande capitaal 1050=15=3 doende jaarlijks rente 42 Car Gulden bedragende van Maij 1765 tot Maij 1771 welke ontfangen sijn dus in
ses jaren -f- 252=  :=
Dit uitstaande capitaal is vermindert op 1000 Gl op Maij 1771als sijnde toen ingekomen
-f-   50=15=3
Alle verdiende loonen van Hindrik Onnes tot aan t jaar 1772 toe belopen volgens voorstanders boekingen
-f-   80=  :=
-------------------
Dus de geheele ontfang -f- 427=14=1
De geheele uitgave daar en tegen -f- 325=18=6
------------------
Rest meerder ontfang -f- 101=15=3
soo bestaat de geheele pupillaire boedel thans in Duisent gulden aan uitstaande penningen (waar van agtste half hondert Gulden over Frerik Alberts en derde half hondert over Jan Hasekamp) en een hondert en een Car Gulden 15 Stver 3 duiten cas gelt bij de voormond, en sijn de renten der voornoemde 1000 gulden van Maij 1771 en dit lopende jaar boodeloon voor de pupil te goede. Aldus gesloten en ingenomen bij het EE Gerigte van Eenrum in dato als boven.
H.Cleveringa
Rigter

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 9 Martii 1773
Alsoo op heden ten versoeke van Martjen Sikkes over haare nog minderjarige dogter bij wijlen Jan Thomas geprocreŽert genaamt Thomina Jans hebben aangesworen Thomas Jannis te Ulrum woonagtig als voormond Pieter Sikkes van Westeremden als sibbe en de E Wibbe Jans onder Eenrum woonagtig als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogt het huis van de vreemde voogt tot domicilium citandi hebben gestelt die dit geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.

Alsoo op heden den 26 Junii 1773 ten versoeke van Jacob Clasen over de 25 Jaren out, en Frouwke Clasen als veniam aetatis hebbende geobtineert, sijnde soon en dogter van Grietje Jacobs en wijlen Claas Gerrits, haare vreemde voogt Hiepke Sijwerts (sijnde de voormond Gerbrand Gerrits overleden waar voor des selfs soon Gerrit Gerbrands compareerde) aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge en rekenschap gedaan van hunne administratie
soo is de ontfang voor Jacob Clasen groot bevonden -f- 473= 3=7
en de uitgave daar en tegen -f- 414= :=
------------------
Rest meerdere ontfang voor Jacob Clasen -f- 59= 3=7
En der voorstanderen ontfang voor Frouwke Clasen is groot bevonden -f- 393= 9=2
De uitgave voor deselve daar en tegen -f- 362= 5=
------------------
Surmonterende dus de ontfang voor Frouwke -f-  31= 4=2
Voorts door opgemelte voorstanderen aan Jacob Frouwke en Gerrit Clasen ten overstaan van het EE Gerigte sijnde reken gedaan wegens de boedel van Scheltje Clasen, welke pupille in t 20ste jaar overleden en wiens nalatenschap op Jacob Frouwke en Gerrit Clasen mede is vererft soo is der voorstanderen ontfang dien
aangaande groot bevonden -f- 347= 6=
En de uitgave daar en tegen -f- 350= :=
----------------
Dus de uitgave groter dan ontfang voor Scheltje -f-    2=14=
Met welke rekeninge en oplossinge Jacob en Frouwke Clasen, en ten opsigte van Scheltje nalatenschap ook Gerrit Clasen als mede erfgenaam, verklaarden vredig te sijn.
Heeft het EE Gerigte dese rekeninge aldus gesloten.
 
Compareerden op heden den 26 Junii 1773 bij het EE Gerigte van Eenrum Jacob en Frouwke Clasen soon en dogter van Grietje Jacobs en wijlen Claas Gerrits. Voordragende hoe sij van hunne voorstanderen een goede en voldoende rekeninge oplossinge en reliqua hadden ontfangen, voorts overdragt der blijken tot hunnen boedel specterende soo wel van t geene van Scheltje haare suster hadden aangeŽrft als der vaderlijke afkooppenningen soo deeden over sulks hunne voorstanderen bedanken voor hunne getrouwe voorsorge en administratie, en verklaarden geene verdere praetensien op deselve des aangaande te reserveren, versoekende uit dien hoofde dat het EE Gerigte de repraesentanten van de overledene voormond Gerbrand Gerrits benevens de beijde voogden Wijpke Jacobs en Hiepke Sijwerts van de eeden ten hunnen opsigte gepraesteert gelieve te ontslagen.
Heeft het EE gerigte op den Remonstranten versoek hunne voorstanderen voornoemt van de eeden ten hunnen opsigte gepraesteert ontslagen.

Alsoo op heden den 13 Septembr 1773 ten versoeke van Pieterke Hijbels over haare pupille bij wijlen Jan Alders van Eenrum geprocreŽert hebben aangesworen Tijmen Alders van Warffum als voormond Jan Jacobs van Rasquert als sibbe en Jan Alders Bakker te Eenrum als vreemde voogden en de voormond en sibbe voogt het huis van de vreemde voogt tot domicilium citandi hebben gestelt die dit geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 20 Decembr 1773
Compareerden op heden in Judicio Aris Tiddes, Elle Tiddes, Hans Sijwerts noie uxoris, en Lammechijn Tiddes, alle mondige kinderen van Tidde Elles en wijlen Jaijke Arijs. Voordragende, hoe hunne voorstanderen Hindrik Jans, Tidde Elles, en Wibbe Sijwerts aan hun ten overstaan van het EE Gerigte oplossinge hunnes boedels hadden gedaan, waar bij gebleken is dat deselve geen administratie hadden gehad, nadien hunne nog onverdeelde goederen alleenlijk waren bestaande in afkooppenningen, en interessen a mora van dien onder hun vader Tidde Elles berustende, waar van hun de afkoop brief is overgedragen, en nadien hun vader meer gemelt hun dien aangaande op heden na genoegen secuir hadde gestelt, soo verklaarden sij geene verdere praetensien op hunne gemelte voorstanderen in die qualiteit te reserveren, versoekende uit dien hoofde, dat het EE Gerigte deselve van hunne gepraesteerde eeden gelieve te ontslagen.
Heeft het EE Gerigte op der Remonstr. versoek hunnen voorstanderen voornoemt van de gepraesteerde eeden ontslagen.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 1 Febr. 1774
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Elle Tiddes over sijne drie pupillen bij wijlen IJtjen Derks geprocreŽert, hebben aangesworen Jan Allerts bakker als voormond, Cornellis Jans (dese ad actum divisorium) sibbe, en Geert Willems smit als vreemde voogden, welke alle tot Eenrum woonagtig sijn.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 15 Febr. 1774
Alsoo op heden in Judicio Elle Tiddes van Eenrum post actum divisorium in de plaatse van Cornellis Jans als sibbe voogt is aangesworen over sijne pupille bij wijlen IJtjen Derks geprocreeert, en Cornellis Jans daar op van de gepraesenteerde eed is ontslagen.
Is sulks in actis getekent.

Alsoo op heden den 6 Augusti 1774 over het onmondig dogtertje van wijlen Anje Berents weduwe wijlen Jan Jans Vet bij het EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen de Collector Jacob Melles als voormond Pieter Beerents als sibbe en de Coopman Cornellis Jans als vreemde voogden, welke alle te Eenrum verklaarden woonagtig te sijn.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 13 Decembr 1774
Alsoo op heden in Judicio ten overstaan van het EE Gerigte Jacob Jans van Wijben als gesworene voormond, Jan Hasekamp sibbe, en Luitjen Ulphers Wiersema vreemde voogden over eenen Hindrik Onnes, thans en in de minderjarigheit overledene soon van wijlen Onne Jans en Cornelske Hindrix van de Olde Dijk hebben rekeninge gedaan aan Frerik Alberts, Jan Hasekamp, en Ate Clasen noie uxorum, als mede aan Frerik Alberts als voormond de collector Ebel Hindrix sibbe en Claas Jans als vreemde voogden over het onmondig dogtertje soo hij Ebel Hindrix bij wijlen Trijnje Onnes heeft geprocreŽert als qq repraesentanten van des pupilles overledene moeder gemelt, te samen als erfgenaemen van opgemelte overledene pupille Hindrik Onnes geadministreerde boedel en nalatenschap so is de ontfang met het cassagelt bevonden als volgt
Contante penn bij de laaste reken van den 20 Junii 1772 -f- 101=15=3
Boode loon na die tijd verdient -f-   29= :=
De renten tot Maij 1774 -f- 120= :=
Boelpenn van t lijfstoebehoren -f-   31=13=
Nog provenue van lijfstoebehoren onder de erfgenamen verkogt -f-   40=19=4
-------------------
Summa -f- 323= 7=7
Waar tegens de uitgave van de voormond soo van doodskosten als anders volgens quitantien bevonden is
-f- 243=16=3
------------------
Rest meerder ontfang -f-  79=11=4
Met welke rekeninge de opgemelte erfgenaemen wijlen pupille Hindrik Onnes verklaarden vreedig te sijn. Soo heeft het EE Gerigte deselve aldus gesloten. Actum in Judicio ut supra.
H.Cleveringa
Rigter
 
Op het versoek van Frerik Alberts Jan Hasecamp en Ate Clasen noie uxorum, benevens Frerik Alberts als voormond, en de collector Ebel Hindrix en Claas Jans voogden over de pupille door hem Ebel Hindrix bij wijlen Trijnje Onnes geprocreŽert, als qq repraesentanten van pupilles overledene moeder, te samen als erfgenaemen van Hindrik Onnes, sijnde overledene en laaste pupille van wijlen Onne Jans en Cornelske Hindriks, dat in actis mogte worden getekent, dat sij op heden ten overstaan van het EE Gerigte, een goede en voldoende rekeninge en oplossinge hadden ontfangen van de voormond Jacob Jans van Wijben, sibbe voogt Jan Hasecamp, en vreemde voogt Luitjen Ulphers Wiersema van des pupille Hindrik Onnes nagelatene boedel, bestaande in 1000 Car Gulden capitaal, en 79 Gl 11 stver 4 duiten meerdere ontfang als uitgave, waar van laastgemelte voorstanderen ook overdragt hadden gedaan aan hun petitionanten qq, soo deden deselve bedanken voor hunne getrouwe administratie, en verklaarden geene de minste praetensie op deselve desen aangaande te reserveren, versoekende over sulks dat de voorstanderen wijlen Hindrik Onnes voornoemt van hunne gepraesteerde eeden mogten werden ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte, ten versoeke van petitionanten, de voorstanderen wijlen Hindrik Onnes voornoemt van hunne eeden desen aangaande gepraesteert ontslagen.

Regtdag tot Eenrum den 5 Maij 1775
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Jan Pieters Groen over sijne twee pupillen bij wijlen Martjen Jans geprocreŽert hebben aangesworen Gerrit Wieringa van Winsum als voormond Tobias Buining van Ulrum als sibbe, en Cornellis Harms van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogt het huis van de vreemde voogt tot domicilium citandi hebben gestelt die dit geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.
 
Alsoo op heden ten versoeke van Trijntje Derks van Eenrum over haare ses minderjarige kinderen bij wijlen Wibbe Sijwerts geprocreŽert sijn aangesworen Omke Gosens van Wester Nijeland als voormond Harm Derks van Eenrum sibbe, en Jan Alders bakker te Eenrum als vreemde voogden, en de voormond het huis van de vreemde voogt tot domicilium citandi heeft gestelt die dit geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 20 Junii 1775
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Hilje Jans van Eenrum over haare twee pupillen bij wijlen Dietert Harms geprocreŽert hebben aangesworen Hindrik Jans van Cloosterbuiren als voormond, Hemme Jans van Overgum als sibbe, en Arien Friks van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbevoogt het huis van de vreemde voogt tot domicilium citandi hebben gestelt, die dit geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 19 Martii 1776
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Grietje Beerents, over haare drie pupillen bij wijlen Jan Jacobs in echte verwekt, sijn aangesworen Willem Jacobs onder Eenrum als voormond, Beerent Beerents van Warffum als sibbevoogt, en aangelooft Jacob Ariens mede van Eenrum als vreemde voogt, en de sibbe voogt ten desen opsigte het huis van de voormond tot domicilium citandi heeft gestelt, die dit geaccepteert heeft.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 7 Maij 1776
Compareerden op heden in Judicio Willem Jacobs als voormond, Beerent Beerents sibbe, en Jacob Ariens als vreemde voogden over de drie pupillen van Grietje Beerents en wijlen Jan Jacobs. Voordragende hoe door het overlijden van Jacob van Wijben de voormond der pupillen mede erfgenaem was geworden, versoekende over sulks, dat het EE Gerigte de Collector Ebel Hindrix van Pieterbuiren ad actum divisorium dien nalatenschap, in sijne plaatse den eed daar toe staande gelieve te doen staven, stellende Ebel Hindrix het huis van de vreemde voogt tot dom. cit., die dit accepteerde.
Heeft het EE Gerigte op den remonstr.en versoek den collector Ebel Hindrix ten fine versocht den eed doen staven.

Alsoo op heden den 8 Junii 1776 ten versoeke van Jan Luirts, de soon van wijlen Luirt Jans en Trijntje Beerents, als veniam aetatis hebbende geobtineert en geadsisteert door sijne aangetrouwde halfbroeder Jan Beerents, des selfs voormond Luitjen Ulfers Wiersema, en vreemde voogt Thomas Jacobs aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum hebben rekeninge, en oplossinge gedaan, soo is voor eerst sijne vader en moederlijke, en moeij Aaltjen Beerents nalatenschap en verdient loon bevonden.
De ontfang als sijnde alles ingekomen -f-  368=3=6
Van de Moeij Grietje Jans had Jan Luirts met Jan Beerents noie ux na uitsuiveringe des boedels geŽrft suiver gelt 2775=6=3 waar van
Jan Luirts de Ĺ -f- 1387=13=1
--------------------
Geheele ontfang en teffens de geheele boedel -f- 1755=16=7
Geheele uitgave met de belegde capitalen -f- 1705=15=1
--------------------
Dus bij de voormond in cassa -f-     50= 1=7
Het aangeerfde lijfstoebehoren was bij Jan Beerents voornoemt berustende,t welke Jan Luirts verklaarde hem wel bewust te sijn.
Voorts sijn hem Jan Luirts door de voormond des selfs meerdere ontfang en t cassagelt, benevens de versegelings en obligatien tot sijn boedel specterende, ten overstaan van mij Rigter overgedragen.
De uitgave (met die van des pupilles loon van t jaar 1769 waar van de quitanties door de voormond vergeten waren, en dus ongecancelleert sijn
verbleven) is volgens quitancies groot bevonden -f-  158= 9=7
De belegde capitalen uit Grietje Jans nalatenschap, en verdere uitgave waren als volgt.
Bij Pieter H[??] Restant coopschat voor Jan Luirts te goede blijkt coopbrief -f-  562=10=
Bij de Halfsuster en swager Jan Berents volgens cessie op de coopbrief van hun plaatsje
-f-  500= :=
Een pap. obl. over Derk Jacobs en vrouw te Wierhuizen a -f-  300= :=
Een dito ten laste van Roelf Oosterhoff en vrouw te Eenrum  -f-  100= :=
Jan Luirts selve gemijnt voor -f-    83= 7=2
Voormond verschot voor papier en knopen etc  -f-      1= 8=
--------------------
Geheele uitgave -f- 1705=15=1
Met welke rekeninge, reliqua, oplossinge, en overleveringe Jan Luirts verklaarde vreedig te sijn, versoekende deselve alsoo ad acta.
Is sulks ten sijnen versoeke alsoo in actis getekent. Actum bij het EE gerigte van Eenrum ut supra.
H.Cleveringa
Rigter

 
Op het versoek van Jan Luirts sijnde soon van wijlen Luirt Jans en Trijntje Beerents, dat in actis mogte worden getekent, dat hij op heden ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum een goede en voldoende rekeninge, en reliqua, voorts oplossinge en overdragt sijnes geheelen boedels, van sijne voormond Luitjen Ulfers Wiersema, en vreemde voogt Thomas Jacobs hadde ontfangen, verklarende over sulks geen verdere praetensien op deselve te reserveren, doende deselve bedanken voor hunne goede en getrouwe voorsorge en administratie, soo versochte dat het EE Gerigte deselven van hunne eeden ten sijnen opsigte als voorstanderen gepraesteert sou gelieven te ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte ten versoeke van Jan Luirts, sijne voorstanderen voornoemt van hunne eeden ten sijnen opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen. Actum bij het EE gerigte van Eenrum den 8 Junii 1776.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 18 Febr. 1777
Alsoo ten versoeke van Jan Cornellis van Eenrum, over sijne drie pupillen bij wijlen Hijktjen Derks Cleveringa geprocreŽert, sijn aangesworen Berent Derks Cleveringa als voormond, de collector Jacob Melles ad actum divisorium als sibbe, en Jannis Jans als vreemde voogden, welke alle te Eenrum woonagtig waren.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 22 April 1777.
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Beerent Wibbes van Eenrum, over sijne twee pupillen bij wijlen Kunje Willems geprocreŽert sijn aangesworen de Coopman Cornellis Hindrix van Pieterbuiren als voormond, Elle Tiddes van Eenrum als sibbe, en Rienje Clasen van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond het huis van de sibbevoogt die dit accepteerde tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekent.

Compareerden bij het EE Gerigte van Eenrum Derk Wibbes, Auke Wibbes, en Aaltjen Wibbes als mondig verklaarde kinderen van wijlen Wibbe Sijwerts van Eenrum, latende tekenen op heden den 31 Maij 1777 van hun voormond en voogden, Omke Gosens, Harm Derks en Jan Alders ten overstaan van het EE Gerigte jeder ontfangen te hebben een hondert en twee en veertig Car Gulden vijf stuvers en vier duiten, dus te samen 426 Gulden 16 stver 4 duiten om te strekken in betalinge hunner vaderlijke afkooppenningen, tot wiens nauwkeurige rekeninge, oplossinge, en volledige overdragt sich de gemelte voorstanderen in t kort in staat aannemen te sullen stellen.
Is sulks in actis getekent. Actum bij het EE Gerigte van Eenrum den 31 Maij 1777.

Alsoo op heden den 5 Novembr 1777 op versoek van Derk Wibbes, Auke Wibbes, en Aaltjen Wibbes als thans mondige kinderen van wijlen Wibbe Sijwerts van Eenrum, der selver voormond en voogden Omke Gosens Harm Derks, en Jan Alders aan deselve ten gevolge acte van den 31 Maij jongst ten overstaan van het EE Gerigte nadere oplossinge hebben gedaan en overdragt haarer boedels, soo is daar bij, volgens geexhibeert blijk van eenige grootvaderlijke mede erven vertekent, opgelost en overgedragen als volgt.
De afkooppenn van de vader waren volgens geexhibeert copieel inventaris en
afkoopbrief voor de 6 kinderen

-f-  963=10=
Het ingekomene der onwisse crediten volgens de 31 en 32ste bladsijden van t inventaris, met betaalt voor Augusti in copia aldaar getekent, was in genere 81=2=1, de helft voor de 6 kinderen

-f-    40=11=0 Ĺ
Het mandelig restant Coopschat van Abel Jacobs gekogte plaats was voor dese staaks aandeel 180=6=: geworden volgens voorn. blijk waar van t halve voor de 6 kinderen

-f-    90= 3=
-----------------------
Dit alles was een summa van -f- 1094= 4=0 Ĺ
Waar af voor de 6 kinderen aan A Kerk Ĺ beklemgelt en kosten a 211=18=2 -f-   211=18=2
----------------------
Rest -f-   882= 5=6 Ĺ
Nu moeten pupillen weer terug hebben van hun moeder Ĺ jaar geschenk gelt van A Kerke, dat op t inventaris staande, egter naderhand door conventie in de
211=18=2 versmolten, en dus verders niet betaalt is, sijnde t geheel
geschenk 72=13=4 dus t aandeel der 6 kinderen -f-    36= 6=6
----------------------
Dus de suivere boedel der 6 kinderen -f-  918=12=4 Ĺ
Waar van 1/6 voor jeder -f-  153= 2=0 ĺ
Voorts verklaart de stiefvader Jan Pieters Groen het geschenk a 36=6=6 voorn. voor alle kinderen nog onder hem en de moeder berustende te sijn, belovende daar van jeder t sijne te betalen, dan verklaarden de 3 mondige kinder opgemelt haare verdiende loonen selve opgebeurt, en behalven de 142=5=4, soo den 31 Maij jongst ten overstaan van het EE Gerigte jeder hadden ontfangen, thans het overschot, nevens hun aandeel aan linnen en silver volgens inventaris, ten overstaan van het EE Gerigte voor soo verre onder de voormond was berustende mede ontfangen te hebben, en met dese oplossinge en overdragt ten vollen vreedig te sijn, versoekende deselve alsoo ad acta.
Is sulks ten hunnen versoeke alsoo in actis getekent.
 
Op petitie van Derk Wibbes, Auke Wibbes, en Aaltjen Wibbes als mondige kinderen van wijlen Wibbe Sijwerts, dat in actis mogte worden getekent, dat sij op heden den 5 Novembr 1777, ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum een goede en voldoende oplossinge en overdragt haarer geheele boedels hadden ontfangen, van hun voormond Omke Gosens, en voogden Harm Derks, en Jan Alders (als hebbende geen rekeninge kunnen plaats hebben) soo deden deselve bedanken voor hunne goede voorsorge en toeversigt, verklarende geene verdere praetensien op deselve als voorstanderen te reserveren, en versoekende dat deselve over sulks van hunne eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert mogten werden ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte, op de petitionanten versoek, haare drie voorstanderen voornoemt, van hunne eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 14 April 1778.
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Gerrit Brongers zijnde reeds gehuwde zoon van wijlen Bronger Gerrits en Trijnje Beerents desselfs voormond Onne Jans en vreemde voogd Cornellis Thomas (zijnde de sibbe voogd Claas Luitjens overleden) aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte hebbende rekeninge gedaan
soo is des voormonds ontfang groot bevonden -f-   721= 7=4
De gehele uitgave volgens quitantien -f-   492=11=6
---------------------
Rest meerder profijtelijke staat -f-   228=15=6
Waar van bij Jan Uges op rente was -f-   225= :=:
---------------------
Resterende dus bij voormond meerder ontfang -f-      3=15=6
Met welke rekeninge Gerrit Brongers verklaarde vredig te sijn versoekende dat deselve alsoo mogte werden gesloten
Heeft het EE Gerigte dese rekeninge op versoek van Gerrit Brongers aldus gesloten
H.Cleveringa
Rigter
 
Voorts ten versoeke van Gerrit Brongers aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte in Judicio door gemelte voorstanderen oplossinge en overdragt sijnde gedaan soo is opgelost en overgedragen als volgt
1mo Overgedragen een versegelde rente brief houdende over Jan Uges en Dietjen Jans Ehel. in dato den 1 Julii 1766 groot
-f-   225= :=
De rente hier van is tot Maij 1777 verrekent
2do Overgedragen des voormonds meerder ontfang -f-     3=15=6
3tio Een silvere lepel, voor het overige verklaarde Gerrit Brongers het lijfstoebehoren en verdere boedel selve in gebruik te hebben latende tekenen met dese oplossinge en overleveringe ten vollen te vreden te zijn.
Is sulks ten zijnen versoeke alsoo in actis getekent.
H.Cleveringa
Rigter
 
Op versoek van Gerrit Brongers sijnde gehuwde zoon van wijlen Bronger Gerrits en Trijnje Beerents dat in actis mogte worden getekent dat hij op heden in Judicio ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum een goede en voldoende rekeninge hadde ontfangen van zijn voormond Onne Jans en vreemde voogd Cornellis Thomas (zijnde de sibbe voogd Claas Luitjens overleden) voorts oplossinge en overleveringe zijnes gehelen boedels en blijken daar toe specterende hij over sulx deselve dede bedanken voor derselver getrouwe voorsorge en administratie verklarende geene verdere praetensien desen aangaande over deselve te reserveren. Versoekende voorts dat de opgemelte zijne voorstanderen van derselver gepraesteerde eeden mogten werden ontslagen.
Is sulx in actis getekent en heeft voorts het EE Gerigte op zijn versoek de opgemelte sijne voorstanderen van derselver gepraesteerde eeden ontslagen.
H.Cleveringa
Rigter

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 16 Junii 1778
Op petitie van Jantjen Jannis, en Beerent Jannis, dogter en soon van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem, als beijde veniam aetatis hebbende geobtineert, dat in actis mogte worden getekent, dat sij op heden den 16 Junii 1778, ten overstaan van het EE Gerigte in Judicio, van hun voormond Jacob Melles, en voogden Beerent Beerents, en Beerent Derks hadden ontfangen in contante penningen hun vaderlijke afkooppenningen, bedragende voor jeder een summa van twee hondert en tagtentig Car Gulden, met de halve renten van de stiefvader Jan Heemes, bedragende voor Jantjen berekent 19 Gl. 12 stver, en voor Beerent 7 Gl. 14 stver, met daar en boven wegens uitgemijnt moeders lijfstoebehoren jeder 18 Gl. 2 stver 1 dt, als mede het linnen, en dat voorts sij selve hunne verdiende loonen beijde hadden gebeurt, en dat de overige renten met hun mede weten te goede waren in de moederlijke boedel en nalatenschap, welke boedel nog onverdeelt, sij jeder voor sich selve mede gedagten te scheijden en verdeelen, soo deden sij de voorstanderen bedanken voor denselver goede en getrouwe voorsorge en administratie, waar op als voorstanderen geen verdere praetensien verklaarden te reserveren, versoekende dat het EE Gerigte de gemelte voorstanderen van derselven eeden, ten hunner opsigte als voorstanderen gepraesteert gelieve te ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte ten versoeke van Jantjen en Beerent Jannis, hunne drie voorstanderen voornoemt van der selver eeden ten hunnen opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen.

Alsoo op heden den 22 Junii 1778 ten versoeke van Claaske Willems, dogter van Geesijn Abels en wijlen Willem Clasen, des selfs voormond en voogden Andries Jelmersma Lue Willems en Administrerende voogt Cornellis Remges aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum na dat veniam aetatis hadde geobtineert hebben rekeninge gedaan
soo is der voorstanderen ontfang groot bevonden -f-  647=17=4
En de uitgave volgens geproduceerde quitancien -f-  406=15=3
--------------------
Dus meerder ontfang -f-  241= 2=1
Met welke rekeninge Claaske Willems verklaarde vreedig te sijn versoekende dat deselve alsoo mogte worden gesloten
Is dese rekeninge ten haaren versoeke aldus gesloten. Actum ut supra
H.Cleveringa
Rigter
 
Alsoo op heden den 22 Junii 1778 aan Claaske Willems na gedaane reken, ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum, door des selfs voormond en voogden, Andries Jelmersma, Lue Willems en Cornellis Remges oplossinge en overleveringe is gedaan, waar van Cornellis Remges administrerende voogt was geweest, soo is opgelost en overgedragen als volgt.
1mo Is overgedragen in contante penningen der voorstanderen en eerdere ontfang volgens slot van reken
-f- 241= 2=1
2do De afkoopbrief van vaderlijke nalatenschap a dato den 24 Sept. 1766 ter summa
-f-     3= 3=
Waar van de penningen met Claaske Willems mede weten en goetkeuringe bij haare moeder Geesijn Abels waren berustende, met het silveren Oorijser daar in mede vermelt, edog was de rok en schuit reeds bij haar voor desen ontfangen en gebruikt.
Waar in verklaarde haar geheele boedel te bestaan, en met dese oplossinge en overdragt ten vollen vreedig te sijn, versoekende deselve alsoo ad acta.
Is sulks ten haaren versoeke aldus in actis getekent. Actum bij het EE Gerigte ut supra
H.Cleveringa
Rigter
 
Op petitie van Claaske Willems als mondig verklaarde dogter van Geesijn Abels en wijlen Willem Clasen, dat in actis mogte worden getekent, dat sij op heden een goede en voldoende reken, voorts oplossinge en overdragt haares geheelen boedels hadde ontfangen van voormond Andries Jelmersma, en voogden Lue Willems en Cornellis Remges ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum, sij over sulks deselve dede bedanken voor der selver getrouwe voorsorge en administratie, verklarende geen verdere praetensien op deselve als voorstanderen te reserveren, versoekende voorts, dat het EE Gerigte de opgemelte haare drie voorstanderen, van hunne eeden, ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert sou gelieven te ontslagen.
Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte ten versoeke van Claaske Willems haare drie voorstanderen voornoemt, van der selver eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen. Actum bij het EE Gerigte van Eenrum den 22 Junii 1778

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 20 Octobr 1778
Compareerde op heden in Judicio Catharina Maria Hartzma, thans getrouwde dogter van Maria Jans en wijlen Joh. Martinus Hartzma, sijnde geadsisteert met haar Eheman David Jans; voordragende, hoe sij, onder 18 Jaren ouderdoms getrouwt en nog sijnde, haare vaderlijke afkooppenningen, en geheele boedel, bestaande in 301 Car Gulden 14 stver en 2 duiten, met een weijnig vaderlijk lijfstoebehoren volgens inventaris, nog onder haare moeder opgemelt en stiefvader Alle Claasen met hun genoegen waren berustende, waar over haare moeder in Judicio mede verstaan, verklaarde dit de waarheit te sijn, en beloofde dit alles na 18 Jaren ouderdoms, volgens afkoopbrief, soo draa geeijscht te sullen uitkeren; Met welke afkoop sij Catharina Maria Jans en geadsisteert als boven verklaarden vreedig te sijn, deselve homologerende, en dat haar voormond Beerent Clevering, en voogden Jan Alders en Jacob Ulfers Wiersema (welke laaste thans overleden was) geene verdere administratie hadden gehad, doende deselve nogthans voor alle gedaene moeijte bedanken, latende tekenen, op deselve geene praetensien als voorstanderen te reserveren, versoekende over sulks nevens de voormond in Judicio mede praesent, dat het EE Gerigte de opgemelte haare voorstanderen, van hunne eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert gelieve te ontslagen, dan vervolgens verstaan,
Is sulks in actis getekent, en heeft voorts het EE Gerigte ten versoeke van Catharina Maria Hartzma, geadsisteert met haar Eheman en moeder, de opgemelte haare voorstanderen, van der selver eeden ten haaren opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen.

Op den requeste luidende Aan het EE Gerigte van Eenrum vertoont met alle veneratie Jannis Schavinus te Ulrum, hoe sijn vrouwen broer Jacob Melles te Eenrum is komen te overlijden nalatende vijf minderjarige kinderen, en een boedeltje na alle gedagten met verscheijde schulden beswaart, alsoo nu wel supplt. als de naast bestaande de meeste betrekking tot de kinderen hebbende verpligt sal sijn als voormond aan te sweren, en Jan Clasen van Eenrum als sibbe voogt uit relatie sal moeten aansweren en tot vreemde voogt sou kunnen genomen worden Elle Tiddes de nabuir van de overleden, welke hun alle ook niet onttrekken, dan niet wetende in hoe verre de boedel sal toereijken om de pupillen uit te konnen onderhouden, en egter wel graag dienst souden doen om de funeralia en verdere noodsakelijkheden te besorgen, sonder voor sich of de pupillen hun de boedel Voor als nog te bekreunen, soo wenden Remonstren. hun seer gedienstig tot het EE Gerigte met submis versoek, ten eijnde het EE Gerigte haar tot de totale despicierende, hun den eed gelieve te staven maar ook teffens als dan aan haar, het beneficium inventarii over den boedel in hun qlteit sal gelieven te accorderen, en deselve te doen inventariseren, en voorts de vrijwillige beschrijving over den boedel gelieve te accorderen, en emaneren en supplten. te authoriseren om inmiddels de funeralia en verdere noodsakelijkheden te mogen verrigten tot den boedel specterende, en de pupillen van het noodsakelijke te mogen versorgen, sonder daar door gehouden te worden hun de boedel te bekreunen, en dat de reeds geconsigneerde boedel ten dien eijnde moge worden geresigneert.
(getekent)
Q.F.
Jan Clasen Elle Tiddes
Dese letters J.M.S. heeft Jannis Meertens Schavinus in onse tegenwoordigheit getogen
Jan Clasen als getuige
Elle Tiddes als getuige
(is geapostilleert)
Het EE Gerigte der Remonstren. gedaene versoek accorderende, heeft deselve de eeden als voorstanderen gestaaft en de Gerigts wedman tot het inventariseren des boedels en de resignatie geauthoriseert, en sal op t versochte beneficium inventarii de vrijwillige beschrijvinge worden geŽmaneert, tekenende teffens dat de voormond het huis van de sibbe voogt in desen tot domicilium citandi heeft gestelt soo door deselve is aangenomen; Actum bij t EE Gerigte van Eenrum den 24 Julij 1779.
H.Cleveringa
Rigter

Alsoo op heden den 21 Augusti 1780 op petitie van IJdje Sierts wedw. wijlen Rinne Tjipkes over de drie pupillen soo bij opgemelte hare Eheman in echte hadde verwekt bij het EE Gerigte van Eenrum is Melis Jeremias Pilon van Saaxumhuisen als voormond en aangelooft Derk Sijrts mede van Saaxumhuisen als sibbe voogd voorts aangesworen Frerik Alberts van de Olde Dijk onder Eenrum als vreemde voogd, en de voormond en sibbe voogd de behuisinge van de vreemde voogdt onder acceptatie van deselve tot domicilium citandi in desen hebben gestelt,
Is sulx in actis getekent.

Alsoo op heden den 3 Febr. 1781 ten versoeke van W.L.Tapper medicinae practicus te Eenrum over sijne twee pupillen bij wijlen Trijntje Clasen geprocreŽert bij het EE Gerigte van Eenrum zijn aangesworen Jacob Eijkes van Oosterwijtwert als voormond, en de Schoolmr. J.Olthoff van Eenrum dese ad actum divisorium van der pupillen moederlijke nalatenschap als sibbe en voorts Hindrik Lauwrens van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond het Huis van de vreemde voogd in desen tot domicilium citandi heeft gestelt welk door Hindrik Lauwrens geaccepteert is.
Is sulx in actis getekent.

Alsoo op heden den 17 Febr. 1781 ten versoeke van de medicinae practicus W.L.Tapper, en op mede versoek van voormond en voogden Jacob Eijkes J.Olthoff en Hindrik Lauwrens de gemelte W.L.Tapper in plaats van de sibbe voogdt J.Olthoff post actum divisorium van der pupillen moederlijke nalatenschap als sibbe voogd bij t EE gerigte van Eenrum is aangesworen over zijne twee pupillen bij wijlen Trijntje Clasen in Huwelijk geprocreŽert, en J.Olthoff daar op wederom van zijn gepraesteerde eed gedechargeert is en bedankt.
Is sulx in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 20 Febr. 1781
Petitie Op den requeste luidende Aan het EE Gerigte van Eenrum cum annexis, geeft met schuldige eerbied te kennen Wibbe Berents de soon van Berent Wibbes en wijlen Kunje Willems hoe de Supplt. sedert den 23 Sept 1780 een en twintig Jaar is oud geweest blijkt afkoopbrief annex, en thans wel genegen was om zijne goederen nu voortaan selve te administreren, welke hij verklaarde slegts te bestaan in 45 Car. Gulden 1 Stuver en 4 2/3 duit moederlijke afkooppenningen, uitwijsens deselve afkoopbrief hier bij overgelegt, welke penningen soo renten als capitaal tot des supplts. genoegen nog onder zijn vader waren berustende, en over sulks ook bij des supplts. voorstanderen Cornellis Hindriks, Elle Tiddes en Renje Clasen geen der minste administratie zijnder goederen is geweest, al het welke supplts. vader in desen volgens zijne mede vertekeninge ook bevestigt suiver en na Waarheid alsoo te zijn, wendende t over sulks beijde tot het EE Gerigte met submis versoek. Ten eijnde het EE Gerigte aan hem supplt. grateus verlof des ouderdoms tot desen sal gelieven te verleenen, en voorts des supplts. voorstanderen voornoemt, waar op verklaren opsigtelijk den supplt. geen de minste praetensien als voorstanderen te behouden, van derselver eeden ten zijnen opsigte als voorstanderen gepraesteert gelieven te ontslagen.
(getekent)
Wibbe Berents
Dit mark + heeft Berent Wibbes in onse praesentie getogen
H.Tunnijs wedw. getuige
Jan Jans Mulder getuijge
(is geapostilleert)
Het EE Gerigte den supplt. nevens desselfs vader en drie voorstanderen ten requeste vermelt, hier over personelijk hebbende verstaan, heeft aan Supplt. verlof des ouderdoms verleent en de voorstanderen van hun eeden ten zijnen opsigte als voorstanderen gepraesteert ontslagen. Actum in Judicio ut supra
H.Cleveringa
Rigter

Alsoo op heden den 3 April 1781 bij het EE Gerigte van Eenrum op petitie van Abel Jacobs thans onder Eenrum woonagtig, over zijne vier nog minderjarige kinderen bij wijlen Jantjen Eijsses in huwelijk verwekt zijn aangesworen der kinderen neef aan 's moeders sijde, Sikke Sikkes van Rasquert als voormond, derselver aangetrouwde Oom aan vaders sijde Cornellis Hijbels van Farmsum als sibbe, en Wibbe Jans van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogd het Huis van de Vreemde voogd, onder acceptatie van deselve tot domicilium citandi hebben gestelt.
Is sulks in actis getekent.

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 29 Maij 1781
Alsoo op heden in Judicio Jannis Schavinus als voormond, Jan Clasen sibbe en Elle Tiddes als vreemde voogden over de vijf pupillen van wijlen Jacob Julles en wijlen Trijntje Gerrits ter praesentie van Pieter Berents als boekhoudend diacon en Coopman Engbert Jans als mede diacon ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum hebben rekeninge gedaan van de pupillen gehele ouderlijke boedel en schulden sijnde de boedel te gelde gemaakt en
publijk verkogt bedragende de boelpenn. -f- 306- 3-4
En t huis en heem -f- 369- :-:
Voorts door de Creditoren terug gegeven van betaalde rekens -f-   34- 7-4
------------------
Dus de gehele Ontfang -f- 709-11-:
En de Uitgave daar en tegen Volgens geproduceerde quitancien waar onder de quitancien van alle bij beneficiaire beschrijvinge aangetekende posten
mede zijn vertoont ende gestreken in genere -f- 712- 9-:
----------------
Dus de voorstanderen meeder Uitgave -f-    2=18=:
Waar op geen remarques zijnde gevallen soo versogten de opgemelte voorstanderen dat dese reken mogte worden gesloten dan aangesien geen penningen van eenig aanbelang in den boedel meer te vinden waren soo versochten Voorts de meergemelte voorstanderen dat in cas van noodwendig onderstand der pupillen opsigt aan de diaconije mogten worden gedemandeert, en deselve van hunnen gepraesteerde eeden ontslagen. Het welke de opgemelte diaconen in hun qlteit laten tekenen aan te nemen onder reserve dat deselve voorstanderen, hun voor alle namaninge van schulden voor dato deses sullen blijven guaranderen.
Is sulx in actis getekent en heeft voorts het EE Gerigte, dese reken aldus ingenomen en gesloten, en de voormond en voogden voornoemt (mits onder continuatie der reserve van de diaconije van Eenrum op deselve gedaan) van hunnen gepraesteerden eeden gedechargeert.
H.Cleveringa
Rigter

Compareerden op heden den 3 September 1781 bij het EE Gerigte van Eenrum Berent Berents Bloem als sibbe voogd, en Berent Cleveringa vreemde voogd over de drie pupillen van wijlen Jannis Julles en Grietje Berents Bloem voordragende hoe der pupillen Moeij en des sibbe voogds suster Ebeltje Berents van Warffum thans was overleden hij sibbe voogd over sulx hier door der pupillen mede erfgenaam was geworden en uit dien hoofde die post na de Wet niet meer konde bekleden, en bovendien nog sibbe voogd was over de pupillen van Grietje Berents tweede bedte[?] sij tot dat eijnde Hans Tonnis van Eenrum in diens plaatse als sibbe voogd over eerst gemelte pupillen hadden gedespicieert, welke den eed dien aangaande bij het EE Gerigte heeft gepraesteert, en Berent Bloem van dese post na gedaene overdragt sal zijn gedechargeert.
Is sulx in actis getekent.

Alsoo op heden ten versoeke van Jacob Jannis zijnde soon van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem van Eenrum als veniam aetatis hebbende geobtineert, des selfs voormond Jacob Melles en voogden Hans Tonnis en Berent Derks Cleveringa aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum hebben reken gedaan van des voormonds ontfang en uitgave soo is des voormonds
ontfang volgens voorstanders boek groot bevonden -f- 370-17-1
En de uitgave daar en tegen -f-   11- 2-7
-----------------
Rest meeder ontfang -f- 359-14-2
Met welke rekeninge (mits dat van het laatste termijn coopschat van Ebel Hindrix Plaatse a 451=13=2 nader openinge werde gegeven en reken gedaan) ten vollen vreedig verklaarden te zijn versoekende dat deselve aldus mogte worden gesloten.
Heeft het EE Gerigte dese reken op zijn versoek onder reserve als boven aldus gesloten. Actum bij het EE Gerigte van Eenrum ut supra.
H.Cleveringa
Rigter
 
Voorts oplossinge aan deselve op zijn versoek ten overstaan van het EE Gerigte en overdragt zijnde gedaan soo is aan deselve opgelost dat ingevolge geŽxhibeerde afkoopbrief van vaderlijke nalatenschap a dato den 8 Januarii 1766 in voornoemde rekeninge verrekent zijn desselfs vaderlijke afkooppenningen a 280 Car. Gulden, en ingevolge geŽxhibeerd inventaris van dato den 2 Julii 1778 ook de moederlijke nalatenschap a 32 Car gulden 5 stver met nog 18 Gl 2 stuver 1 duit van uitgemijnt moederlijk lijfstoebehoren met zijn renten tot Maij 1782 hebbende hij petit. zijn verdiende loonen altijd selve ontfangen en geadministreert voor zijn aandeel. Edog onopgelost en onverrekent het laaste restant coopschat van Ebel Hindrix plaats a 451 Car Gulden 13 Stuver en 2 duiten hem Jacob Jannis voor 1/16 rakende soo daar in vermelt stond toen nog mandelig te zijn, t welk de voormond belooft nader op te lossen, en daar van reken te doen en des geblijkende reliqua daar van te praesteren; vervolgens wederom opgelost dat er van de boedel van Grootmoeder aan moeders zijde niets was ingekomen als dat er 4Ĺ Juk Land in dien boedel was waar van sustineerden dat hij petit. met zijn broeder susters en halfbroeders de halfscheit competeerde maar met diens erven nog onverdeelt was; gelijk de nalatenschap van zijn overleden broeder Berent Jannis, welke hij selve mede wilde scheijden.
Voorts is aan Jacob Jannis ten overstaan van het EE Gerigte door voormond overgedragen in contante
penningen de voornoemde opgeloste boedel volgens slot van reken -f- 359=14=2
Vervolgens aan deselve overgedragen ten overstaan van het EE Gerigte al sijn linnen en bekent deselve de Gouden knopen ter afkoopbrief vermelt reeds in gebruik te hebben.
Hier mede laat Jacob Jannis tekenen (buiten en behalve de post van 't meergemelte restant coopschat van Ebel Hindriks plaats) zijn geheele boedel van de voorstanders ontfangen te hebben en de voorstanders om van gemelte post nader oplossinge, en des geblijkende voor hun ontslag reliqua te praesteren.
Is sulx in actis getekent. Actum bij 't EE gerigte van Eenrum den 3 Julii 1782.
H. Cleveringa
Rigter

Op den requeste luidende. Aan het EE Gerigte van Eenrum cum annexis, Geeft met alle veneratie te kennen Gerrit Wieringa in qlte als voormond over de beijde kinderen van Coopman Jan Pieters Groen bij wijlen Martje Wieringa in echte verwekt, hoe der pupillen Grootmoeder des remonstrants moeder met naeme Maria Buining laast weduwe van Adriaan Luitjens zijnde overleden in desen als mede erfgenaem en interest hebbende, in de scheijding en deeling van zijne moeders nalatenschap in zijn qlteit voor zijne pupillen niet wel konde nog vermogte te fungeren alwaarom sich thans met behoorlijke eerbied aan het EE Gerigte addresseert reverentelijk versoekende ten eijnde 't EE Gerigte de Coopman Jan Pieters Groen boven vermelt, als occuperende in desen ad actum divisorium van zijn gemelte moeders der pupillen Grootmoeders nalatenschap gelieve te authoriseren en beedigen.
(getekent)
Q.F.
Adct H.Amsingh in qlte
(is geapostilleert)
Het EE Gerigte dit gedaene versoek accorderende heeft Jan Pieters Groen ten versochten eijnde den eed daar toe Staande doen praesteren. Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 24 Martii 1783
H.Cleveringa
Rigter

Alsoo bij het EE Gerigte van Eenrum op heden den 15 Maij 1783 op petitie van Euwe Gerrits van Eenrum over het onmondig dogtertje, soo deselve bij wijlen Anje Hindriks in huwelijk heeft geprocreŽert zijn aangesworen Arent Hindriks van Baflo als voormond, Jan Willems van Peterbuiren als sibbe en Pieter Hindriks van Eenrum als vreemde voogden en de voormond en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd tot domicilium citandi hebben gestelt onder aanneminge van deselve.
Is sulx in actis getekent

Alsoo op heden den 6 Maij 1784 op petitie van Hindrik Derks van Eenrum over zijn twee pupillen bij wijlen Louke Clasen in huwelijk verwekt bij desen gerigte zijn aangesworen, Pieter Clasen van Mensingeweer, onder 't EE Gerigte van Baflo als voormond Frerik Derks van Warffum als sibbe en Wibbe Jans van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogd het Huis van de vreemde voogd onder acceptatie van deselve tot domicilium citandi hebben gestelt
Is sulx in actis getekent. Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den uti supra

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 12 Octobr 1784
Alsoo op heden in Judicio ten versoeke van Pieter Jannis, sijnde soon van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem, op den 7 Julii jongst veniam aetatis hebbende geobtineert, des selvs voormond Jacob Melles, en voogden Hans Tonnis en Beerent Derks Cleveringa aan deselve ten overstaan van het EE Gerigte hebben rekeninge gedaan,
soo is des voormonds ontfang groot bevonden -f- 463= 9=5
En de uitgave daar en tegen met het belegde capitaal a 200 Gl aan Derk Markus
-f- 389= 3=
------------------
Dus des voormonds meerdere ontfang -f-   74= 6=5
Met welke rekeninge Pieter Jannis ten vollen vreedig verklaarde te sijn, versoekende dat deselve aldus mogte worden ggesloten.
Heeft het EE Gerigte dese gedane reken op sijn versoek aldus gesloten. Actum in Judicio uti supra.
H.Cleveringa
Rigter
 
Alsoo op heden in den Gerigte, op petitie van Eevke Jannis, sijnde op den 7 Julii jongst mondig verklaarde dogter van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem, deselve als boven, aan haar ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum rekeninge hebben gedaan,
soo is des voormonds ontfang groot bevonden -f- 490= 2=4
De uitgave tegens bovenstaande ontfang -f- 400=10=
------------------
Dus meerdere ontfang bij den voormond -f- 89=12=4
Met welke rekeninge Eevke Jannis volkomen vreedig verklaarde te sijn, versoekende dat deselve alsoo mogte worden gesloten.
Heeft het EE Gerigte dese reken op des selvs versoek aldus gesloten, Actum in Judicio ut supra.
H.Cleveringa
Rigter
 
Voorts aan Pieter en Eevke Jannis ten overstaan van het EE Gerigte in Judicio door opgemelte voorstanderen oplossinge en overdragt van hunne goederen sijnde gedaan, soo is door deselve opgelost en overgedragen als volgt.
1mo Overgedragen des voormonds meerdere ontfang aan beijde volgens slot van rekens, jeder het sijne in geld en obligatien
2do Overgedragen hun linnen en silver
3tio Overgedragen aan Pieter Jannis een papieren obligatie ten laste van
Derk Markus en vrouw a dato den 7 Julii 1784 groot -f- 200=:=
4to Overgedragen aan Eevke Jannis een papieren obligatie ten laste van Beerent Derks Cleveringa en vrouw van heden groot
-f-  50= :=
5to Opgelost dat beijde petitionanten met hun getrouwde suster Jantje Jannis voor sekere aandeelen mandelig hebben met andere mede erven uit grootmoederlijke naelatenschap aan moeders sijde 4Ĺ Juk Land te Warffum, edog in quaestie (sie oplossinge aan Jacob Jannis van den 3 Julii 1782.
Dat se voorts nevens opgemelte suster uit de naelatenschap wijlen hun broeder Jacob Jannis mandelig hadden als volgt
Een obligatie ten laste van Beerent Bakker en vrouw groot -f- 150= :=
2 jaar rente Maij 1784 -f-   12= :=
Bij Wibbe Jans te goede -f- 150= :=
rente te goede -f-     5= 5=
Bij Geert Beerents te goede -f-   25= :=
Bij Jan Cornellis en Eijsse Jans -f-   30= 7=
Bij Sijger Beerents -f-   52= :=
Bij Pieter Jannis -f-   47= :=
Bij Reint Heeres -f-     2= 3=
Bij Nanne Nannes -f-     5= :=
Bij Jannis Jans -f-     1=10=
Met welke oplossinge en overdragt Pieter en Eevke Jannis beijde te vreeden verklaarden te sijn versoekende deselve alsoo ad acta
Is sulks op hun versoek aldus in actis getekend. Actum ut supra.
H.Cleveringa
Rigter
 
Op petitie van Pieter en Eevke Jannis, soon en dogter van wijlen Jannis Julles en Grietje Beerents Bloem, dat in actis mogte worden getekend, dat sij op heden in Judicio ten overstaan van het EE Gerigte een goede en voldoende reken hadden ontfangen van hun voormond Jacob Melles, en voogden Hans Tonnis en Beerent Derks Cleveringa, voorts oplossinge, en voor soo verre plaats vond overdragt, van hun geheele boedels (waar bij teffens was opgelost en verrekend, hun en overleden broeder Jacob Jannis aandeelen, aan het termijn Coopschat van Ebel Hindriks plaats, soo bij de geregtelijke reken van hun broeder Jacob Jannis van dato den 3 Julij 1782 onopgelost was gebleven) verklarende over sulks op hunne voorstanderen in die qualiteit geene verdere praetensien te reserveren, maar deselve deden bedanken voor der selver getrouwe voorsorge en administratie, versoekende dieshalven vervolgens, ten eijnde het EE Gerigte opgemelte hunne voorstanderen, van dese hunne qualiteit en post sal gelieven te ontslagen.
Is sulks in actis getekend, en heeft Voorts het EE Gerigte op der petitionanten versoek, hunne voorstanderen opgemelt, van dese hunne qualiteit en post gedechargeert. Actum in Judicio ut supra

Alsoo op heden den 15 Junii 1785 over de twee pupillen van wijlen Luirt Luirts en Anje Laurents van Eenrum, sijn aangesworen, den pupillen grootvader Laurents Lamberts van Uithuister Meeden als voormond, voorts der selver aangetrouwde oom Julle Jans van Cloosterbuiren als sibbe voogt, en der pupillen aangetrouwde neef Cornellis Ottes onder dese jurisdictie Eenrum woonagtig als vreemde voogt, en op der voorstanderen versoek (om de afwesigheid der andere) de administratie van t momberschap aan de vreemde voogt is gedefereert, en door hem geaccepteert, hebbende voorts de voormond en sibbe voogt, het regthuis van Eenrum in desen tot domicilium citandi gestelt.
Is sulks in actis getekend. Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum ut supra.

Alsoo op heeden den 13 April 1786 op petitie van Trijntje Garmts van de Horn onder Eenrum over haere vier pupillen bij wijlen Pieter Tonnis in huwelijk verwekt bij het EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Hidde Hindriks van Warffum als voormond, en Beene Garmts van Cloosterbuiren als sibbe voogd, en heeft aangeloovt Jacob Arijns van Eenrum als Vreemde Voogt, aan welke vreemde voogt ten haaren versoeke de administratie van 't momberschap is opgedragen en door hem aangenomen, hebbende voorts ook de voormond en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd onder acceptatie van deselve tot domicilium citandi gestelt.
Is zulks in actis getekend

Alsoo op heden den 14 November 1786 op petitie van Albert Balsters van Eenrum over sijne Twee pupillen bij wijlen Frouwke Beenes in huwelijk verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Claas Jacobs van de Broek obder Wierhuisen als voormond, Melle Jacobs van Eenrum als sibbe en Albert Geerts van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond het huis van de vreemde voogt onder aanneminge van deselve tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is zulks in actis getekend.

Alsoo op heeden den 19 December 1786 ten versoeke van Melle Jacobs als Sibbe voogt over de twee pupillen van van Albert Balsters en wijlen Frouwke Beenes en op goedkeuringe van de Voormond Claas Jacobs en Vreemde Voogt Albert Geerts der pupilllen Vader Albert Balsters in plaats van Melle Jacobs post actum divisorium in Judicio tot Eenrum als sibbe voogt deeser pupillen is aangesworen, en Melle Jacobs in die qualiteit in gechargeert en bedankt.
Is sulks in actis getekend.

Compareerden bij het EE Gerigte van Eenrum op heeden ten versoeke van Derk Elles als veniam aetatis hebbende geobtineert, nevens hem sijn voormont Jan Alders Vader en Sibbe voogt Elle Tiddes, en Vreemde Voogt Geert Willems, welke geen administratie van eenig aanbelang hadden gehad, maar in diens plaats aan hem ten overstaan van het EE Gerigte oplossinge en opening sijnes geheelen mandeligen boedels hebben gegeven welke volgens geproduceerde Blijken bestond als volgt.
1mo Den Moederlijke afkooppenningen volgens geproduceerde afkoopbrief waaren in genere 15 Gl. 3 Stuvers waar van Derk 1/3 competeerde
-f-    5= 1=:
En nog een praetensie van 123 Gl. 12 Stuver 4 dtn over de Grootvader aan vaders Sijde waar van de vader de Ĺ en de 3 pupilllen jeder 1/6 competeerd dus de 1/6 voor Derk Alles

-f-  20= 4=1
Deese beijde bovenstaande posten verklaart de Vader Elle Tiddes onder hem berustende te sijn
2do Produceerden een papieren Obligatie van dato den 8 Maij 1781 ter summa 137 Car Gulden 10 Stuver ten laste van de vreemde voogt Geert Willems sijnde al t geen wat van Grootvader aan Moeders sijde hadden aangeŽrft en op rente was uitgedaan na 4 procento 
waar van 1/3 voor Derk Elles -f-  45=16=5
3tio was een deeser pupillen overleeden wiens nalatenschap na aftrek der onkosten bestond suiver geld volgens blijk in 44 Gl. 15 Stver 6 dten waar van de Vader een kinds part dus 1/3 voor Derk volgens verklaringe van de
vader Elle Tiddes onder hem berustende -f-  14=13=7
------------------
Dus de geheele boedel van Derk Elles -f-  85=15=5
Met Welke oplossinge Derk Elles en sijn Vader Elle Tiddes volkomen vreedig verklaarden te sijn versoekende deselve adus[?] ad acta, en dat de opgemelte sijne voorstanderen van het momberschap ten sijnen opsigte mogte worden ontslagen.
Is sulks in actis getekend en heeft voorts het EE Gerigte en op derselver versoek de opgemelte voorstanderen van Derk Elles van 't momberschap ten sijnen opsigt ontslagen Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 30 Januarii 1787.
H.Cleveringa
Rigter
 
Compareerden bij het EE Gerigte van Eenrum Elle Tiddes als vader en sibbe voogt, en Jan Alders voormond en Geert Willems vreemde voogt over de pupille Jeike Elles voordragende hoe de gehele boedel van gemelte Jeike Elles bestond in 85 Gl 15 stver 5 dten sijnde een gelijke sum als van pupilles Broeder Derk Elles waar aan na mondig verklaringe op heden oplossinge openinge ten overstaan van het EE Gerigte was gegeven en aldus berekend is, hoe vervolgens hij vader deese sijne dogter Jeijke Elles volgens afkoopbrief annex tot agtien jaaren ouderdoms met behouden goed, wel moeste opbrengen maar datse thans in 20ste Jaar oud, en ten eenemaal innocent was, dat oversulks wanneer hij vader en stiefmoeder alles wilden rekenen deese innocente haar gehele boedel wel reeds verteerd hadde, maar dat hij Vader niet van sich konde verkrijgen om dit sijn Kind over te geven, 't welk al ras aan de diaconije sou moeten vervallen, waar was volkomen gereserveerd om soo lange hij leefde en het brood daar voor door 's heeren zeegen konde winnen het zelve te onderhouden, dat het egter de billijkheid vorderde dat hij vader dit haar kleijn boedeltje a 85 gl 15 stver 5 dten daar voor mogte genieten, en belovende het te houden onder sijne vaderlijke bestier, dat derhalven het EE Gerigte dit versoek accorderende, de opgemelte haare voorstanderen van het momberschap sou gelieven te ontslagen.
Heeft het EE Gerigte dit versoek accorderende, de opgemelte haare voorstanderen van het momberschap ontslagen Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 30 Januarii 1787
H.Cleveringa
Rigter

Compareerden bij het EE Gerigte van Eenrum op heeden den 3 Martii 1787 Cornellis Hindriks als Voormond en Rienje Clasen Vreemde Voogt over Grietje Beerents sijnde eenigste onmondige dogter van Beerent Wibbes (en was de sibbe voogt Elle Tiddes weegens eijgen besigheden volgens hun verklaringe absent) voordragende hoe hunne pupille opgemelt thans was overleeden onder 18 Jaaren oud sijnde soo dat deszelvs afkooppenningen in 45 Gulden 1 stuver en 4 2/3 duiten Volgens geproduceerde afkoopbrief bestaande, thans nog onder de Vader Beerent Wibbes waaren berustende, en sij voorstanderen daar van nog geen administratie hadden gehad als alleenlijk dat er onder hem voormond in bewaringe waren 19 Gl 10 St en 6 dten Van Verkogt Lijfstoebehoren Volgens blijk annex welke hij voormond Cornellis Hindriks beloofde aan de vader op de eerste aanmaninge te sullen uitkeeren, versoekende oversulks dat sij voormond en voogden van het momberschap mogten worden ontslagen. Soo compareerden ten dien eijnde mede des overledene pupilles vader Beerent Wibbes en mondige suster Aafke Beerents welke laten teekenen dat deese oplossinge der voorstanderen alsoo de volkomene waarheid, en hun bekent was, en oversulks daar meede Vreedig te sijn, en nevens de opgemelte voorstanderen Versochten ten eijnde het EE Gerigte het opgemelte versoek der voorstanderen accorderende deselve van het momberschap sou gelieven te ontslagen.
Is zulks in actis getekend, en heeft voorts het EE Gerigte op hun versoek de drie Voorstanderen voornoemt van dit momberschap ontslagen. Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum ut supra.
H.Cleveringa
Rigter

Compareerden bij het EE Gerigte Van Eenrum op heeden den 4 Junii 1787 Aaltje Abels, de dogter van Abel Jacobs en wijlen Jantjen Eises, geadsisteert met haar Eheman Menne Beenes van Garshuisen, met versoek dat in actis mogte worden getekend, dat sij van haar Voormond Sikke Sikkes en Voogden Cornellis Hijbels en Wibbe Jans haare afkooppenningen ter summa 535 Car Gulden 1 Stuver en 6 dten in contante penningen hadden ontfangen, met de Interessen van dien, sij oversulks haare voorstanderen Voornoemt deeden bedanken voor derselver getrouwe voorsorge en administratie en geen de minste praetensie deesen aangaande ten hunnen laste reserveerden, versoekende voorts, ten eijnde het EE Gerigte de meergemelte haare voorstanders van dit momberschap ten haaren opsigte sou gelieven te ontslagen.
Is zulks in actis getekend, en heeft voorts het EE Gerigte op der petitionanten versoek, de opgemelte haare voorstanders van dit momberschap ontslagen.
H.Cleveringa
Rigter

Regtdag gehouden in Judicio tot Eenrum den 13 Nov. 1787.
Compareerde in Judicio Geert Hindriks voordragende van voornemen te sijn te Hertrouwen en twee nog minderjarige kinderen bij wijlen sijne eerste ehevrouw Aaltjen Jans in huwelijk verwekt in leven hadde, waar aan hij na regte uitkeringe ofte afkoop van Moederlijke nalatenschap sou moeten doen, den doordien de boedel met wijlen sijne ehevrouw opgemelt mandelig beseten door eenige sijne creditoren was gesubhasteert en onder hun verdeelt, sonder dat deselve voor het geheel hebben kunnen worden betaalt en alle schulden van verdere creditoren ten eenemaal onbetaalt sijn verbleven, soo dat sijn mandelige boedel nog swaar met schulden was beladen verbleven, en geheel geen goederen meer voor handen sijn, er oversulks geene afkoop kon plaats vinden, sijnde hij ten dien eijnde geadsisteert met Beerent Pieters als door des remonstrants moeder bij testament aangestelde curator over sijne twee pupillen welke verklaarde dit declaratoir na waarheid en hem ten vollen bekend te sijn, en oversulks een afkoop geen plaats te kunnen hebben, en onmogelijk te sijn, en hij curator sich verpligt vond de moederlijke boedel voor de pupille te repudieren waar op de remonstr. versocht dat dit declaratoir bij 't EE Gerigte in plaats van afkoop mogt worden aangenomen, en hij sijn voorgenomen Huwelijk sonder verdere kosten mogte voltrekken.
Heeft het EE Gerigte bovenstaande declaratoir in plaats van afkoop geadmitteert, en aan remonstr de Voltrekking van sijn voorgenomen Huwelijk soo veel het EE Gerigte betreft gepermitteert.

Alsoo op heeden den 19 November 1787 ten versoeke van Anje Jans van Eenrum over haare twee pupillen, soo deselve bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk heeft verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Harm Jans der pupillen aangetrouwde oom aan Vaders zijde wonende te Eenrum als voormond, Sijmon Jans van Garnwert als Sibbe, en de Collector Jacob Melles van Eenrum als vreemde voogden, en de Sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van deselve) tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekend.

Alsoo op heeden den 28 Maij 1788, Cornellis Ottes als vreemde en teffens administrende voogt, over de nog in leeven sijnde pupille en eenigst soontje van wijlen Luirt Luirts en Anje Laurents, ter praesente van de voormond Laurents Lammerts, en sibbe voogt Julle Jans, ook met en nevens deselve, ten overstaan van het EE Gerigte van Eenrum hebben reken gedaan, van den gehelen te gelde gemaakten ouderlijken boedel,
soo is desselvs gehele ontfang en boedel groot bevonden -f- 7198=14=7
En de Uitgave volgens geproduceerde quitancien -f- 6257=15=:
--------------------
Dus Cornellis Ottes meer ontfang -f-   940=19=7
Waar van op rente was uitgedaan aan Trijnje Julles
-f- 700=:=:
En Adriaantje Jans -f- 150=:=:
----------------

-f-   850= :=:
--------------------
Rest casgelt -f-     90=19=7
Aldus ingenomen ende gesloten Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 28 May 1788
H.Cleveringa
Rigter

Alsoo op heeden den 21 October 1788 op petitie van Klaas Pieters een Arbeyder te Eenrum over deszelvs onmondige Zoon bij wijlen Trijntje Hindriks in huwelijk verwekt, bij het EE Gerigte van Eenrum sijn aangesworen Jan Geerts van Ranum als voormond, en Garmt Pieters van Mensingeweer als sibbe Voogt en heeft aangeloovt Geert Luitjens van Eenrum als vreemde voogt, en de voormond en sibbe voogd in deesen 't huis van de Vreemde voogt onder aanneminge van deselve tot domicilium citandi hebben gestelt.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heeden den 21 Junii 1790 op petitie van Jan Thomas van de Oldedijk onder Eenrum over zijne ses pupillen bij wijlen Lijsabeth Pieters in huwelijk verwekt bij 't EE Gerigte van Eenrum zijn aangesworen Willem Hindriks van Pieterbuiren als voormond, Jan Jans van Eenrum als sibbe en Albert Freriks van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond het huis van de sibbe voogt in dezen onder acceptatie van de zelve tot domicilium citandi heeft gestelt.
Is sulks in actis getekent.
 
Op petitie van Willem Hindriks en Consrn. in qlte als voorstanderen over de ses pupillen van Jan Thomas en wijlen Lijsabeth Pieters van Eenrum worden dezelve geauthoriseert om na gedaane Inventarisatie en behoorlijke prisatie ten overstaan van 't EE Gerigte afkoop met der pupillen vader te moogen maaken nopens derzelver Moederlijke Nalatenschap.
Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 21 Junii 1790.

Alzoo op heeden den 25 Novembr. 1790 op petitie van Alle Clasen van Eenrum over zijne twee nog onmondige kinderen bij wijlen Maria Jans in huwelijk verwekt zijn aangesworen bij 't EE Gerigte van Eenrum David Jans van den Andel als voormond, Jan Boeles van den Andel als sibbe en Cornellis Freriks van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond, en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd onder acceptatie van dezelve tot domicilium citandi hebben gesteld.
Is sulks in actis getekent

Alsoo op heeden den 18 Januarii 1792, ten verzoeke van Grietje Jacobs over haare twee pupillen bij wijlen Jan Geerts van Eenrum in huwelijk verwekt, bij het EE Gerigte van Eenrum zijn aangesworen Geert Willems van Eenrum als voormond, Frerik Jacobs van Maarhuizen als sibbe, en Hindrik Pieters van Eenrum als vreemde voogden, en de sibbe voogt het huis van de voormond, onder acceptatie van dezelve, in dezen tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekent.

Alzoo op heden den 6 Julii 1792 op petitie van Trijntje Hindriks van Eenrum over de twee pupillen zoo dezelve bij wijlen Gerrit Clasen in huwelijk hadde verwekt zijn aangesworen Jacob Clasen als voormond, Frerik Alberts als sibbe en Sijger Beerents als vreemde voogden welke alle drie te Eenrum woonagtig zijn.
Is zulks in actis getekent.

Alzoo op heden den eersten Augusti 1792, op petitie van Frerik Alberts van Eenrum over zijne twee pupillen bij wijlen Nantje Onnes in huwelijk verwekt, zijn aangesworen de Collector Ebel Hindriks van Pieterbuiren (edog deze ad actum divisorium) als voormond, voorts Tonnis Alberts van Ulrum als sibbe, en Cornellis Pieters van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd, onder acceptatie van dezelve, tot domicilium citandi hebben gestelt.
Is zulks in actis getekend
 
Alzoo op heden den 1sten Augusti 1792, ten versoeke van Hiske Gaaijkes van Eenrum, over de twee pupillen zoo dezelve bij wijlen Jan Derks in huwelijk heeft verwekt zijn aangesworen, Heere Hindriks van Uithuister Meeden als voormond, Jacob Gaaijkes van Mensingeweer als sibbe voogd, en Kars Elzes van Eenrum als vreemde en teffens administrerende voogd, en de voormond en sibbe voogd teffens de behuisinge van de vreemde voogd onder acceptatie van dezelve tot domicilium citandi in dezen hebben gesteld.
Is sulks in actis getekend.

Alzoo na geperfecteerde afkoop der voorkinderen van Frerik Alberts en wijlen Nantje Onnes van moederlijke nalatenschap, op voordragt van Pupillen vader, en voorstanderen, in plaatse van de voormond Ebel Hindriks, die ad hune actum alleen was aangesworen, als voormond wederom is beŽdigt der pupillen mondige volle broeder Albert Freriks, onder deze regtstoel woonagtig, en Ebel Hindriks daar op als voormond wederom is gedechargeert en bedankt.
Is zulks in actis getekend. Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 9den Augusti 1792

Alzoo op heden den 15 Octobr. 1793 op petitie van Rinne Pieters van Eenrum, over zijne vijf minderjarige kinderen bij wijlen Grietje Allerts in huwelijk verwekt, bij het EE Gerigte van Eenrum zijn aangesworen, Claas Geerts van Ulrum als voormond, Jan Pieters van Leens als sibbe, en Hindrik Pieters van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogd, het huis van de vreemde voogd in dezen, onder acceptatie van dezelve, tot domicilium citandi hebben gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Op den requeste luidende. Aan het EE Gerigte van Eenrum cum annexis, vertoonen het EE Gerigte met schuldigen eerbied Julle Jans in qlte als sibbe voogd, en Cornellis Ottes als vreemde voogd, te zaemen gesworen over de minderjarige zoon van wijlen Luirt Luirts en Anje Laurens, in leven ehelieden te Eenrum, hoe onlangs overleden zijnde de grootvader en voormond Laurens Lamberts, in wiens plaats een nieuwe voormond diende te worden aangesteld en hadden remonstrn. daar toe genomineert de E Jacob Hindriks te Uithuisen woonagtig, zoo wenden remonstrn. zich tot het EE Gerigte, met submis verzoek, ten eijnde het EE Gerigte den voornoemden persoon Jacob Hindriks gelieve te admitteren, en den eed daar toe staande doen staven.
(onderstond)
Q.F.
Julle Jans sibbe voogd
Cornelijs Ottes als vreemde voogt
(is geapostilleert)
Het EE Gerigte Jacob Hindriks, benevens de vreemde en administrerende voogd Cornellis Ottes (onder welke laaste de administratie te Eenrum was, en aldaar verblijven zoude, en bij wien Jacob Hindriks in dezen domicilium citandi quam te stellen) nader hebbende verstaan, heeft opgemelte Jacob Hindriks als voormond te fine verzocht geadmitteert, in den eed doen staven. Actum bij 't EE Gerigte van Eenrum den 18 Martii 1794.
H. Cleveringa
Rigter

Alzoo op heden den 25 Augusti 1794 op petitie van Pieterke Obels van Eenrum over de onmondige zoon zoo zij bij wijlen Cornellis Hindriks in huwelijk heeft verwekt, bij t EE Gerigte van Eenrum zijn aangeswore, Jan Hindriks Winter van Rasquert als voormond, en Barteld Reinders van Eenrum als vreemde voogd, en daar over heeft aangeloovd Jan Wibbes van Cloosterbuiren als sibbe voogd, en de voormond en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd, onder acceptatie van dezelve tot domicilium citandi hebben gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Compareerde bij het EE gerigte van Eenrum Heere Doekes, geadsisteert door zijn vader Doeke Heeres, en de wedman Hans Tonnis van Eenrum, met voordragt hoe hij twee pupillen bij wijlen Aafke Jans in echte hadde verwekt, en wederom gedagt te hertrouwen, maar alzoo hij een vaarend gezel, en buiten zijn lijfstoebehoren hoe genaamt geen goed was hebbende, daar zijn boedel in tegendeel met schulden was beswaard, het welk zijn vader en wedman opgemelt beijde verklaarden de zekere waarheid te zijn, en daar van volkomen kennis te dragen; Declarerende hij grootvader der pupillen Doeke Heeres de beijde pupillen om 's vaders armoede reeds na richte hebben genomen, met belofte om dezelve na zijn vermogen een goede opvoedinge te zullen geven, verzoekende over zulks gezaementlijk, dat het EE Gerigte dit declaratoir in plaats van afkoop houdende, zijn voorgenomen huwelijk met eenen Aaltje Hindriks zou gelieven te permitteren.
Heeft het EE Gerigte dit declaratoir in plaats van afkoop houdende, aan Heere Doekes zijn voorgenomen huwelijk met Aaltje Hindriks gepermitteert. Actum bij t EE Gerigte van Eenrum den 14 Januarii 1795

Alzoo op heden den 30 Julii 1795 op petitie van Hilje Claasen van Eenrum over de twee pupillen zoo dezelve bij wijlen Jan Wibbes heeft geprocreŽert bij het EE Gerigte van Eenrum zijn aangesworen Beerent Wibbes van Eenrum als voormond, Hillebrand Claasen van Usquert als sibbe, en Jurjen Redeker van Eenrum als vreemde voogden en de sibbe voogd het huis van de voormond, onder acceptatie van dezelve, tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op petitie van Anje Jans, over haar twee onmondige kinderen bij wijlen Sijmon Pieters in huwelijk verwekt, in plaats van wijlen de voormond Harm Jans, en vreemde voogd Jacob Melles (welke beijde overleden zijn) als voormond is aangesworen Melle Jacobs, en als vreemde voogd Jan Jans Mulder, beijde te Eenrum woonagtig.
Is zulks in actis getekend. Actum in Judicio tot Eenrum den 20 Novembr. 1795

Alzoo op heden den 26 Maij 1796, op petitie van Cornelske Jacobs van Eenrum, over haare vier pupillen bij wijlen Alle Clasen in huwelijk verwekt, bij het EE Gerigte van Eenrum zijn aangesworen Beerent Wibbes van Eenrum als voormond, Claas Jacobs van Houwerzijl als sibbe, en Cornellis Freriks van Eenrum als vreemde voogden, en de sibbe voogd de behuisinge van de voormond, in dezen, onder acceptatie van dezelve tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend


Eenrum
Prothocol van Aansweringe Rekens en Overleveringen van Voorstanderen

Aangelegd na den 29 September 1796

Alzoo op heden den 25 April 1797, over de minderjarige zoon van wijlen Harm Cleveringa bij wijlen Aaltjen Jacobs in huwelijk verwekt, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Beerent Cleveringa woonagtig te Eenrum als voormond, Jan Jacobs op de Broek onder Wierhuisen als sibbe, en Jan Clasen van Eenrum als vreemde voogden, en de sibbe voogd in dezen het huis van de voormond (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden den 4 October 1797 bij het Gerichte van Eenrum, ten verzoeke van Martje Alles, over het onmondige zoontje zoo dezelve bij wijlen Beerent Jans in huwelijk heeft verwekt, zijn aangesworen Claas Jans woonagtig in Groningen als voormond, Beerent Wibbes van Eenrum als sibbe en administrerende voogd, en de schoolmeester van Eenrum Evert Rienders als vreemde voogd, en de voormond de behuisinge van de sibbe voogd, in dezen (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden den 3 Januarii 1798, op petitie van Kristiaan Fokkelman van Eenrum, over zijne twee pupillen bij wijlen Grietje Jans in huwelijk verwekt, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen, Derk Rinnes van Noordwolde als voormond, Ite Willems van Mensingeweer als sibbe en Melis Sikkes van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd (onder acceptatie van dezelve) in dezen tot domicilium citandi hebben gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo ten verzoeke van de Burger Tjaart Luitjens Wiersum woonagtig onder Eenrum, over zijne drie pupillen bij wijlen Elijzabeth Sijwerts in huwelijk verwekt, bij het Gerichte van Eenrum hebben aangelooft, de Burgers Crijn Sijwerts van Garshuisen als voormond, en Luitjen Luitjens Wiersum van Baflo als sibbe voogd, en aangesworen Ulfert Jacobs Wiersum van Eenrum als vreemde voogd; En de voormond en sibbe voogd het huis van de vreemde voogd (onder aceptatie van dezelve) in dezen tot domicilium citandi hebben gesteld.
Is zulks in actis getekend. Actum bij het Gerichte van Eenrum den 11 April 1798

Alzoo op heden den 19 Novembr 1798, op voordragt van Martje Willems van Eenrum, over haare vijf pupillen bij wijlen Albert Freriks in huwelijk verwekt bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Frerik Alberts van Eenrum als voormond, Claas Harkes van Wierhuisen als sibbe voogt, en heeft aangelooft Egge Luitjens Wiersum van Eenrum als vreemde voogd, en de sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van dezelver) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden den 29 April 1799 ten verzoeke van Jan Thomas van de Olde dijk onder Eenrum, over zijne drie pupillen bij wijlen Ludje Gerrits in huwelijk verwekt, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Gerrit Garbrands van Winsum als voormond, Jan Jans van Eenrum als sibbe en Pieter Eisses van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond de behuisinge van de sibbe voogd in dezen (onder acceptatie van dezelver) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden den 15 Junii 1799 ten verzoeke van Hijktje Willems, over haare minderjarige zoon zoo bij wijlen Willem Jacobs in huwelijk heeft verwekt, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Frerik Alberts van de Eenrummer Streek als voormond, en Jan Harms van Saaxumhuisen als sibbe voogd, en aangeloovt Tjaart Luitjens Wiersum van Eenrum als vreemde voogd, en de sibbe voogd de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden den 12 Septembr 1799 ten verzoeke van Jan Geltes van Eenrum (edog thans sonder behuisinge op zijn Tjalkschip woonende) over zijn onmondig dochtertje zoo dezelve bij wijlen Grietje Elles in huwelijk heeft verwekt bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Elle Tiddes als voormond, Jan Klaassen sibbe, en Ebel Jannis als vreemde voogden, welke alle te Eenrum woonagtig zijn.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden op petitie van de Collector Melle Jacobs van Eenrum, over zijne drie minderjarige kinderen bij wijlen Jantje Balsters in huwelijk verwekt, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Albert Balsters van Eenrum als voormond, Jan Jacobs van Hornhuisen als sibbe, en Euwe[?] Gerrits van Eenrum als vreemde voogden, en de sibbe voogd in dezen de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend. Actum in Judicio Eenrum 30. Septembris 1800

Alzoo op heden in Judicio op voordracht van Beerent Cleveringa als voormond, en Jan Klaassen als vreemde voogd over Jacob Cleveringa, zijnde onmondige zoon van wijlen Harm Cleveringa en Aaltjen Jacobs, in plaats van de sibbe voogd Jan Jacobs welke overleden is, bij het Gerichte van Eenrum over opgemelde pupille wederom is aangesworen Eppe Jans op de Broek onder Wierhuisen, welke in dezen de behuisinge van de voormond (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend. Actum in Judicio Eenrum den 24 Febr. 1801

Alzoo op heden den 12 Octobr 1801 over Burchardus Jans Abbring, zijnde onmondige zoon van wijlen Jan Cornellis Abbring en Fenje Abels van Eenrum, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Eisse Abels van Rasquert als voormond, Eilke Pieters van Eenrum als sibbe en Jan Roon van Eenrum als vreemde voogden, en de voormond de behuisinge van de sibbe voogd in dezen (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi heeft gesteld.
Is zulks in actis getekend

Alzoo op heden den 13 Octobr 1801 ten verzoeke van Martje Willems van Eenrum, over de vier pupillen zoo dezelve bij wijlen Albert Riewerts in huwelijk heeft verwekt, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangesworen Arent Riewerts als voormond, Hindrik Peeters sibbe, en de collector Melle Jacobs als vreemde voogden, welke alle te Eenrum woonagtig zijn.
Is zulks in actis getekend.

Alzoo op heden den 26 Augusti 1802 Beerent Cleveringa als voormond, Eppe Jans sibbe, en Jan Klaassen als vreemde voogden over de onmondige zoon van wijlen Harm Cleveringa en Aaltjen Jacobs, de voormond ten overstaan van het Gerichte van Eenrum aan de voogden heeft rekening gedaan van zijne administratie van den pupillairen boedel, zoo is des voormonds ontfangst groot bevonden f 444=9=5. En de gehele uitgave daar tegen f 269=7=4. Dus des voormonds meedere ontfangst f 175=7=4.
Met welke rekening de beijde voogden (daar de administratie bij den voormond was geweest) volkomen vreedig verklaarden te zijn, verzoekende dat dezelve aldus mogte worden gesloten en ad acta gebragt. edog dat den voormond mogte worden gelast om van zijn kasgeld moet hun mede weeten en toestemminge een honderd Car Gulden op rente te beleggen.
Heeft het Gerichte deze reken aldus gesloten, en ad acta gebragt, en tevens den voormond gelast, om een honderd Car Gulden met overleg en toestemminge van zijn mede voogden op rente te beleggen. Actum bij het Gerichte van Eenrum den 26 Augusti 1802.
H.Cleveringa
Rigter

Voorts door den voormond opgemeld oplossinge en verantwoordinge zijnde gedaan van den geheele tegenwoordigen pupillairen boedel, zoo is door den voormond opgelost dezelve te bestaan als volgd.
Des voormonds kasgeld op heden bevonden f 175=7=4. De sibbe voogd Eppe Jans had aan renten ontfangen, van L.Sijrsema 1 Jaar rente verschenen op Maij 1802 f 10=:=. Van Roelf Harms ad idem verschenen Maij 1802 f 10=:=. Van Hindrik Jans wedw. ad idi verschenen Maij 1802 f 4=:=.
Belegde Capitalen.
Een Capitaal ten laste van Pieter Lubberts en Auke Wibbes ehel. te Houwerzijl waar van verzegeling zal worden afgegeven groot f 400=:=. Rente verrekend tot Maij 1802 door voormond.
Een dito volgens papieren obligatie ten laste van Luitjen Sijrsema en vrouw te Cloosterb. groot f 250=:=. Rente aanbetaald zie boven.
Een dito volgens verzegeling ten laste van Roelf Harms en vrouw te Hornhuizen groot f 250=:=. Rente aanbetaald zie boven.
Een papieren obligatie ten laste van Hindrik Jans Zuipenboers wedw. te Hornhuisen waarvan verzegeling zal worden gevorderd groot f 100=:=. De rente is aanbetaald zie boven.
Dus de geheele pupillaire boedel (waarvan echter nog eenige schulde moeste worden betaald f 1199=7=4.
Met welke oplossinge de beide voogden volkomen vreedig verklaarden te zijn verzoekende dezelve aldus ad acta.
Is zulks op hun verzoek aldus in actis getekend. Actum bij het Gerichte van Eenrum den 26 Augusti 1802.
H.Cleveringa
Richter

Alzoo op heden den 29 Septembr 1802 ten verzoeke van Frerik Luurts, zijnde de zoon van wijlen Luurt Luurts en Anje Laurents van Eenrum, volgens geproduceerde doopcedulle over 25 Jaar oud, en over zulks na de Wet mondig, des zelvs voormond Jacob Hindriks, en vreemde en administrerende voogd Cornelis Ottes (zijnde de sibbe voogd Julle Jans onlangs overleden) aan dezelve ten overstaan van het Gerichte van Eenrum hebben reken gedaan van hunne gehoudene administratie, van des gewezene pupilles ouderlijke nalatenschap, als mede van des zelfs erfdeel aan de nalatenschap wijlen Laurents Lamberts gewezen grootvader aan 's moeders zijde, zoo is der voorstanderen ontfangst groot bevonden f 3628=1=7
En de uitgave buiten de belegde capitalen 690=14=2
Dus meerdere ontfangst f 2937=7=5
Van welke meerdere ontfangst zijn belegd de volgende capitalen
Een verzegelde rentebrief van dato den 1 Junii 1796 ten laste van Gerrit Roelfs en Cornelske Garmts ehel. na 4 pro cent groot f 1500=:=: Rente verrekend tot Maij 1802
Een papieren obligatie a dato den 1sten Maij 1801 ten laste van Gerrit Hindriks en Grietje Christiaans ehel. te Eenrum na vier pro cent groot f 100=:=:
Lands Obligatien
Een a dato den 1 Julij 1796 na 4 p.c. Verschijnd 1mo Nov. groot f 79=:=: Rente verrekend tot 1mo Nov. 1801
Een dito a dato den 1 Julij 1798 na 5.p.c. Verschijnd den 15 Dec. groot f 37=10=: Rente verrekend tot 15 Dec. 1801
Een dito a dato den 1 Dec. 1798 na 4.p.c. Verschijnd den 15 Maij groot f 18=:=: Rente verrekend tot 15 Maij 1801
Een dito a dato den 1 Maij 1797 na 4 percent, welke moest worden agelost op den 15 Aug. 1800, niet gebeurd, groot f 18=5=:
Een don gratuit van d. 2 Dec. 1801 groot f 12=10=:
Dus de nog uitstaande capitalen en don gratuiten, waar van de blijken aan Frerik Luurts ten overstaan van 't Gerichte zijn overgedragen summa f 1773=15=:
Ingekomen capitalen thans bij de voorstanders ontfangen, zoo geweest waren over
Luurt Willems f 700=:=:
Eisse Julles f 200=:=:
Jacob Hindriks f 200=:=:

Nu ingekomen en nog uitstaande Capitalen f 2873=15=:
Dus de admin voogds casgeld boven de nu ingekomene capitalen f 63=12=5
De ingekomene capitalen bedragen desen ten boven f 1100=:=:

Summa summarum f 1163=12=5
Welke Elfhonderd drie en zestig gulden twalf stuivers en vijf duiten, benevens de verdere blijken in dezen vermeld Frerik Luurts ten overstaan van het Gerichte van zijne voorstanderen heeft overgenomen en ontfangen; en verklaarde met de gedane reken ten vollen vreedig te zijn, met verzoek dat dezelve aldus mogte worden gesloten, en dit alles ad acta gebragt.
Heeft het Gerichte deze reken op zijn verzoek aldus gesloten, en dit alles ad acta gebragt. Actum bij het Gerichte van Eenrum ut supra.
H.Cleveringa
Richter
 
Compareerde bij het Gerichte van Eenrum Frerik Luurts zijnde mondige zoon van wijlen Luurt Luurts en Anje Laurents van Eenrum, met verzoek dat in actis mogte worden getekend, dat hij op heden ten overstaan van het Gerichte van Eenrum, een goede en voldoende reken hadde ontfangen van zijn voormond Jacob Hindriks, en vreemde en administrerende voogd Cornelis Ottes (zijnde de sibbevoogd Julle Jans overleden) voorts overdracht der comptanten, en blijken tot zijn geheele boedel specterende, doende over zulks zijne voorstanderen bedanken voor der zelver goede, en getrouwe voorzorge en administratie, verklarende op dezelve geene verdere praetensien aangaande dezen te reserveren, verzoekende voorts dat over zulks het Gerichte de opgemelden van hun post als zijne voorstanderen mochte ontslagen.
Heeft het Gerichte ten verzoeke van Frerik Luurts de opgemelde zijne voorstanderen in die qualiteit gedechargeerd. Actum bij het Gerichte van Eenrum den 29 Septembr 1802.
H.Cleveringa
Richter

Alzoo op voordracht van Lammert Jans van Maarhuisen als aangetrouwde oom aan 's vaders zijde, en Eisse Abels van Rasquert als volle oom aan 's moeders zijde, over het minderjarig dochtertje van wijlen Eilke Pieters en Anje Abels, beide thans te Eenrum kort na elkanderen overleden, bij het Gerichte van Eenrum zijn aangezworen. De opgemelde Lammert Jans als voormond, en Eisse Abels als sibbe voogd, en heeft aangeloofd Pieter Egges van Eenrum als vreemde voogd, en de voormond en sibbe voogd de behuisinge van de vreemde voogd (onder acceptatie van dezelve) tot domicilium citandi hebben gesteld.
Is zulks in actis getekend. Actum bij het Gerichte van Eenrum den 28 Maij 1803

Compareerden bij het Gerichte van Eenrum op heden den 4 Junij 1803 Beerent Wibbes als sibbe, en Evert Reenders vreemde voogden, over de onmondige zoon van Martje Alles en wijlen Beerent Jans van Eenrum, met voordracht, hoe daar over als voormond was aangezworen eenen Klaas Jans van Eenrum als zijnde volle oom over de pupille aan 's vaders zijde, welke Klaas Jans een varends gezel zijnde, voor eenige Jaaren van Eenrum was vertrokken, en de eenige kennis die de Remstrn. qq van zijn wedervaren hebben bekomen, was, dat hij eens te Embden was gezien, en aldaar ongelukkig aan een delirium des tijdes zou onderhevig zijn geweest, maar waren in 't onzekere of hij thans nog in leven dan overleden zoude zijn; ofschoon nu de pupille (op heden agt jaaren oud) tot 18 Jaaren ouderdoms met des zelfs afkooppenningen wel onder de administratie van de moeder stond, zoo vonden Remstrn. qq het nogthans noodzakelijk dat er geduirende des voormonds absentie, en reconvalescentie, over meergemelde pupille tot voormond wierde aangesteld Roelf Boeles, te Eenrum woonagtig, welke zich ten dien einde voor het Gerichte sisteerde; waar over vervolgens verstaan.
Heeft het Gerichte het gedane verzoek accorderende, Roelf Boeles tot aan het retour en reconvalescentie van de voormond Klaas Jans, over opgemelde pupille als voormond aangesteld, en onder Landrechtelijken eed gebragt.
 

 

 

 © 2010 Fred Reenders Last update on .